Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2012, 2

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 01.03.2012 nr 25

Määrus kehtestatakse „Kalandusturu korraldamise seaduse” § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga”.

§ 1.  Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määrust nr 14 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 11) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” §-s 7 sätestatud piirmäärasid ületav töölähetuse kulu.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 15.03.2011, 8) § 5 punkt 5 ja § 7 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 25.02.2011, 12) § 5 punkt 18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määruse nr 61 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 32) § 5 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 05.08.2011, 3) § 5 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Põllumajandusministri 18. septembri 2008. a määrust nr 93 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 „Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 6) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) järgmise programmiperioodi ettevalmistamisega seotud kulud.”;

3) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) lähetuse korraldus või käskkiri teenistuja või töötaja lähetamise kohta, kuluaruanne lähetuskulude kohta, sõidudokumendid ja vajaduse korral lähetuse memo;”;

4) paragrahvi 11 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja esitab novembris ja detsembris tehtavaid kulusid ja väljamakseid tõendavad dokumendid ministeeriumile järgneva aasta 10. jaanuariks;”;

5) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 7.  Põllumajandusministri 18. märtsi 2009. a määruse nr 36 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 37) § 5 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a määruse nr 42 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 46) § 5 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrust nr 92 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 40) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotleja soovib võlaõigusliku lepingu alusel tellida kolmanda isiku käest projekti elluviimiseks vajaliku töö või teenuse, mille käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, või soetada projekti elluviimiseks vajalikku vara, mille käibemaksuta maksumus ületab nimetatud summa, teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale või vara müüvale isikule.”.

§ 10.  Põllumajandusministri 11. novembri 2009. a määrust nr 107 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 „Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 42) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotleja soovib võlaõigusliku lepingu alusel tellida kolmanda isiku käest projekti elluviimiseks vajaliku töö või teenuse, mille käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, või soetada projekti elluviimiseks vajalikku vara, mille käibemaksuta maksumus ületab nimetatud summa, teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale või vara müüvale isikule.”.

§ 11.  Põllumajandusministri 7. detsembri 2009. a määrust nr 115 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 „Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 43) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 40% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui toetust taotletakse alla 12-meetrise kalalaeva moderniseerimiseks, millel kasutatakse seisvaid püügivahendeid.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Omafinantseeringu minimaalne määr on 60% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui:
1) toetust taotletakse üle 12-meetrise kalalaeva moderniseerimiseks või
2) toetust taotletakse kalalaeva moderniseerimiseks, millel kasutatakse veetavaid püügivahendeid.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Omafinantseeringu minimaalne määr on 60% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui toetust taotletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 25 lõikes 3 nimetatud tegevuste elluviimiseks.”;

4) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 16 ja 17 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Pärast moderniseerimistööde lõpetamist esitatakse kalalaev tehniliseks lisaülevaatuseks Veeteede Ametile, välja arvatud juhul, kui soetatakse järgnevaid seadmeid või vahendeid: päästevahendid, tuletõrje- ja avariivarustus, sidevahendid, navigatsiooniseadmed ja selle tarkvara, keskkonnakaitsevahendid ning selektiivsed püügivahendid.”;

8) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) kalalaeva põhiplaani koopia, milles on märgitud moderniseerimise käigus tehtava töö või paigaldatava seadme asukoht, välja arvatud juhul, kui soetatakse või ehitatakse ümber selektiivne püügivahend;”;

9) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) koopia kehtivast laeva sõidukõlblikkuse tunnistusest või tehnilise ülevaatuse kontrollaktist;”;

10) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) koopia kalalaeva mõõtekirjast;”;

11) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) paragrahvi 10 lõikes 1 nimetatud tehniline dokumentatsioon ja Veeteede Ameti arvamus, välja arvatud juhul, kui soetatakse järgnevaid seadmeid või vahendeid: päästevahendid, tuletõrje- ja avariivarustus, sidevahendid, navigatsiooniseadmed ja selle tarkvara, keskkonnakaitsevahendid ning selektiivsed püügivahendid.”;

12) paragrahvi 18 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

13) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vajaduse korral § 10 lõikes 3 nimetatud lisaülevaatuse akt.”;

14) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Juhul kui moderniseerimise tulemusena muutuvad kalalaeva tehnilised andmed, tuleb need muuta ka kalalaevade riiklikus registris.”.

§ 12.  Põllumajandusministri 25. märtsi 2010. a määrust nr 39 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 „Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 36) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõige1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotleja soovib võlaõigusliku lepingu alusel tellida kolmanda isiku käest projekti elluviimiseks vajaliku töö või teenuse, mille käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, või soetada projekti elluviimiseks vajalikku vara, mille käibemaksuta maksumus ületab nimetatud summa, teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale või vara müüvale isikule.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 3 Tehnilise abi taotluse eelarve vorm

Lisa 6 Kuludokumentide nimekirja vorm

/otsingu_soovitused.json