Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2016 otsus nr 744

Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2016

§ 1.  Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduse § 60 täiendatakse lõigetega 51−53 järgmises sõnastuses:

„(51) Kaitseväe arstlikku komisjoni kuuluval arstil on õigus saada tervishoiuteenuse osutajalt ja isiku nõusolekul tervise infosüsteemist teavet Kaitseliidu liikme terviseseisundi kohta käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud ülesannete täitmiseks.

(52) Kui isik ei anna nõusolekut oma tervise infosüsteemi kantud terviseandmete kasutamiseks või tervise infosüsteemis puuduvad tema andmed või need on ebapiisavad käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud ülesannete täitmiseks, edastab ta Kaitseväe arstlikule komisjonile andmed paberil või muus kirjalikult taasesitatavas vormis.

(53) Kaitseväe arstliku komisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 2.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 6–10 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni kuuluval arstil on õigus saada tervishoiuteenuse osutajalt ja isiku nõusolekul tervise infosüsteemist teavet kutsealuse, asendusteenistuja, reservis oleva isiku ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi kohta käesoleva seaduse §-s 29 sätestatud ülesande täitmiseks.

(7) Kaitseväe arstlikku komisjoni kuuluval arstil on õigus saada tervishoiuteenuse osutajalt ja isiku nõusolekul tervise infosüsteemist teavet kaitseväeteenistuskohustuslase, ajateenistusse asunud naissoost isiku, tegevteenistusse asuda sooviva isiku, tegevväelase ja teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isiku terviseseisundi kohta käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks.

(8) Kaitseministeeriumi arstlikku vaidekomisjoni kuuluval arstil on õigus saada isiku nõusolekul teavet tervise infosüsteemist vaide esitanud kaitseväekohustuslase või kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi kohta käesoleva seaduse § 216 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ülesannete täitmiseks.

(9) Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(10) Kui isik ei anna nõusolekut oma tervise infosüsteemi kantud terviseandmete kasutamiseks või tervise infosüsteemis puuduvad tema andmed või need on ebapiisavad käesoleva seaduse §-s 29, § 30 lõikes 1 või § 216 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ülesannete täitmiseks, edastab isik arstlikule komisjonile või arstlikule vaidekomisjonile andmed paberil või muus kirjalikult taasesitatavas vormis.”;

2) paragrahvi 22 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „on suunatud diplomaatilisele ametikohale või lähetatud tööle rahvusvahelisse organisatsiooni või rahvusvahelisse sõjalisse peakorterisse” tekstiosaga „on tööl välisesinduses diplomaatilisel ametikohal, rahvusvahelises organisatsioonis või rahvusvahelises sõjalises peakorteris”;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemise aluseks olevad diagnoosid edastatakse tervise infosüsteemi.”;

4) paragrahvi 85 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 92 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „täidetakse” sõnadega „, ning põhipalk”;

6) paragrahvi 104 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) rahvusvahelises sõjalises koostöös vastuvõtva riigi toetuse osutamise ajal.”;

7) paragrahvi 104 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud juhul ei tohi tegevväelase tööaeg koos lisatööga kesta järjest üle 24 tunni. Lisatöö piirnorm ühe tegevväelase kohta on 300 tundi kalendriaastas ja see ei sisalda tööd käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1−5 nimetatud juhtudel.”;

8) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tööandja eluruum käesoleva seaduse tähenduses on tegevväelase valdusse antud ruum, mida võivad kasutustähtaja jooksul eluruumina kasutada tegevväelane ja temaga koos elav isik või isikud.”;

9) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi alusel tööandja eluruumi tegevväelasele ajutisse kasutusse andmisel võib tööandja eluruumi anda kasutada turupõhisest kasutustasust madalama tasu eest. Tööandja eluruumi kasutustasu suurus võib erineda kohaliku omavalitsuse üksustes ja kohaliku omavalitsuse üksuse eri piirkondades.

(4) Tööandja eluruumi kasutada andmisel peab ette nägema, et selle kasutamisega seotud kõrvalkulu, maksud ja koormised katab eluruumi kasutaja kooskõlas kasutusõiguse ulatuse või kasutatud teenuse ulatusega.

(5) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada:
1) tööandja eluruumi kasutamise eest võetava kasutustasu suuruse;
2) tööandja eluruumi kasutustasu suuruse määramise korra.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 1111 järgmises sõnastuses:

§ 1111. Tegevväelase majutamine

(1) Tegevväelase võib teenistusülesannete täitmise ajal majutada Kaitseväe julgeolekualal selleks ettenähtud ruumis.

(2) Tegevväelasele tagatakse majutus sõjaväelise väljaõppe ajal.

(3) Tegevväelaselt ei võeta majutuse eest tasu.”;

11) paragrahvi 129 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „igaks järgnevaks kalendriaastaks”;

12) paragrahvi 198 lõikes 2 asendatakse sõna „välislähetustasu” sõnaga „päevaraha”;

13) paragrahvi 201 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tööandja eluruumi kasutamise õiguse puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 111 lõigetes 2–5 sätestatut.”;

14) paragrahvi 215 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Kaitseministeeriumi valitsemisala arstlike komisjonide tervise infosüsteemi päringutega seoses esitatud kaebuste lahendamine.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 ning § 2 punktid 1, 3 ja 14 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json