Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2016 otsus nr 745

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2016

§ 1.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 93 lõike 1 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 114 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemiseks ei pea isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse, Välisministeeriumisse või Eesti konsulaarametniku poole pöörduma, kui taotleja elamisloa, tööloa, elamisõiguse või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisel võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastamist ja vastavad valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud nõuetele.”;

3) paragrahv 115 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega vanuse alampiiri, millest nooremat isikut ei daktüloskopeerita reisidokumendi, kolmanda riigi kodaniku elamisloa või elamisõiguse taotluse esitamisel ning elamisloakaardi taotlemisel ja millest noorema isiku suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet.”;

4) paragrahvi 115 lõige 71 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 115 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „paragrahvi lõigetes 7 ja 71” tekstiosaga „paragrahvi lõikes 7”;

6) paragrahvi 116 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Dokumendi taotluse esitamisel esitab taotleja oma foto, mis võimaldab tema üheselt tuvastamist. Taotleja ei pea esitama oma fotot, kui taotluse esitamisel võetakse tema näokujutis.”;

7) paragrahv 116 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kui isik on elamisloa, elamisõiguse, tööloa või isikut tõendava dokumendi taotluse menetluses daktüloskopeeritud ning daktüloskopeerimisel võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastamist ja vastavad valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud nõuetele, ei pea taotlejat daktüloskopeerima.”;

8) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti kodaniku pass antakse välja kehtivusajaga kuni kümme aastat.”;

9) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:

„(21) Alla 15-aastasele Eesti kodanikule antakse Eesti kodaniku pass välja kehtivusajaga kuni viis aastat.”;

10) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lisapass antakse kehtivusajaga kuni kümme aastat, kuid mitte kauemaks kui varem väljaantud Eesti kodaniku passi kehtivusajaks.”;

11) paragrahvi 24 lõike 4 punktid 6 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„6) seitse aastat õiguskantslerile, kuid mitte kauemaks kui tema ametivolituste lõppemiseni;”

„11) viis aastat käesoleva seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud isikule;”;

12) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalase pass antakse välja kehtivusajaga kuni kümme aastat, kusjuures kehtivusaeg ei tohi ületada välismaalasele antud elamisloa või elamisõiguse kehtivusaega.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json