Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2017, 5

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Vastu võetud 07.03.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 582 järgmises sõnastuses:

§ 582. Digitaalne toimik

(1) Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus ei peeta halduskohtumenetluse seadustiku 27. peatükis sätestatud kohtuasjade kohta pabertoimikut.

(2) Digitaalne toimik koosneb kohtute infosüsteemis registreeritud dokumentidest ja muudest kohtute infosüsteemis kohtuasja kohta registreeritud andmetest.

(3) Digitaalse toimiku tehnilised nõuded vastavad justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruses nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus” ning Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” kohtute infosüsteemile ja e-toimikule sätestatud tehnilistele nõuetele.

(4) Digitaalse toimiku andmeid säilitatakse kohtute infosüsteemis ja e-toimikus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele vastavalt. Digitaalse toimiku andmeid säilitatakse vähemalt käesoleva määruse lisas 5 sätestatud kohtutoimikute säilitustähtaegadele vastavalt. Kohtuasja lõpetanud lahendeid säilitatakse tähtajatult.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 691 järgmises sõnastuses:

§ 691. Digitaalse toimikuga tutvumine

(1) Digitaalse toimikuga võimaldatakse tutvuda avalikule e-toimikule juurdepääsu loomise teel.

(2) Kui digitaalse toimikuga tutvuda sooviv isik ei saa kasutada avalikku e-toimikut, siis väljastab kohtuametnik isiku taotlusel toimiku väljavõtte paberkandjal, võimaldab isikule juurdepääsu sellele elektrooniliselt kohtu kantseleis või edastab toimiku elektroonilise väljavõtte isikule elektronposti teel.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 773 järgmises sõnastuses:

§ 773. Kohustuslikule digitaalse toimiku pidamisele üleminek

Käesoleva määruse § 582 lõiget 1 ei kohaldata enne 13. märtsi 2017. aastal alustatud kohtuasjadele.”.

§ 2.  Määrus jõustub 13. märtsil 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Kai Härmand
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json