Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2018, 23

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2012 nr 39
RT I, 05.12.2012, 8
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2013RT I, 29.05.2013, 301.06.2013
18.11.2015RT I, 28.11.2015, 101.12.2015
02.03.2018RT I, 09.03.2018, 2212.03.2018

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” § 10 punktiga 18.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse staatus

  (1) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (edaspidi keskus) on Keskkonnaministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2.   Keskuse eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Keskusel on oma eelarve, mille kinnitab, muudab ja mille täitmist kontrollib keskkonnaminister.

  (2) Keskusel on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika, mille kasutamise kord määratakse keskuse asjaajamiskorras.
[RT I, 09.03.2018, 22 - jõust. 12.03.2018]

  (3) Keskuse dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse keskuse asjaajamiskorras. Keskuse struktuuriüksusel võivad olla oma nimega pitsat ja dokumendiplangid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.   Keskuse asukoht

  Keskus asub Tallinnas.

§ 4.   Järelevalve keskuse tegevuse üle

  (1) Keskuse kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) Keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet keskkonnaminister.

  (3) Keskuse tegevust koordineerib ministeeriumi kantsler või ministri volitatud asekantsler.
[RT I, 29.05.2013, 3 - jõust. 01.06.2013]

2. peatükk Keskuse tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 5.   Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste (edaspidi ministeeriumi valitsemisala) infosüsteemide ning andmeside arendamine ja haldamine.
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]

§ 6.   Keskuse põhiülesanded

  Oma tegevusvaldkonnas täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab ministeeriumi valitsemisalas infotehnoloogia haldus- ja arendusprotsessidega seotud strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide, eelarve ning infotehnoloogia ja kommunikatsiooni valdkonnale esitatavate ühtsete nõuete väljatöötamist, haldamist, rakendamist ja kontrollib nende täitmist;
[RT I, 09.03.2018, 22 - jõust. 12.03.2018]
  2) korraldab ja teostab ministeeriumi ja valitsemisala keskse hankijana info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna vahendite (tarkvara, riistvara, side ja muud IT‑alased tegevused) hankimist, tarnimist, arendamist (sh kavandamist), kasutamist ning hooldust;
[RT I, 09.03.2018, 22 - jõust. 12.03.2018]
  3) korraldab ministeeriumi valitsemisala pakutavate avalike infotehnoloogiliste teenuste ühetaolist arendamist ja haldamist;
  4) korraldab ja teostab ministeeriumi valitsemisala andmekogude arendamist ja haldamist;
[RT I, 29.05.2013, 3 - jõust. 01.06.2013]
  5) korraldab standardite ja klassifikaatorite arendamist ning haldamist oma tegevusvaldkonnas;
  6) tagab infosüsteemide nõuetekohase töökindluse, kasutatavuse ja arengusuutlikkuse;
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]
  7) osutab infosüsteemide kasutajatele tugiteenust;
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]
  8) teeb ettepanekuid tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
  9) seirab infosüsteemide kasutust ja turvalisust ning teeb vajaduse korral asjakohaseid jooksvaid kontrolle ja järelkontrolle koostöös infoturbejuhi ja teenindatavate asutustega;
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]
  10) rakendab infoturbe standardeid ja viib ellu infoturbesoovitusi;
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]
  11) teeb ettepanekuid infotehnoloogia alase väljaõppe ning standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ja sisu kohta ning vajadusel korraldab koolitusi;
  12) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamises, avaldab arvamust ministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta ning teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
  13) teeb infotehnoloogia alast koostööd sise- ja välismaiste institutsioonide ja organisatsioonidega;
  14) täidab muid õigusaktiga määratud või ministeeriumi pandud ülesandeid.

3. peatükk Keskuse juhtimine ja struktuur 

§ 7.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul. Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori määratud töötaja.

  (2) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult direktorile. Osakonnajuhataja ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse osakonnajuhataja ametijuhendis.

§ 8.   Direktori ülesanded

  Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ja vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru keskkonnaministrile, ministeeriumi kantslerile või kantsleri määratud asekantslerile;
  3) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab keskuse tööplaanid ja -aruanded, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate tööjuhendid ning teised asutuse sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) moodustab keskuse juurde nõuandva pädevusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud ministeeriumile;
  7) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid keskuse põhimääruse, struktuuriüksuste ja muu töökorralduse kohta;
  8) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  9) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  10) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle keskkonnaministrile;
  11) käsutab keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  12) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  13) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  14) teostab järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab hoiatusi;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või keskkonnaministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

§ 9.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

  (2) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad, mille koosseisu võivad kuuluda bürood. Osakonna struktuur, ülesanded ja juhtimise korraldus määratakse osakonna põhimääruses.
[RT I, 29.05.2013, 3 - jõust. 01.06.2013]

  (3) Keskuse koosseisu kuuluvad kasutajatoe osakond, tarkvaraosakond ja taristuosakond.
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]

  (4) Keskuse osakondade põhiülesanded on:
  1) kasutajatoe osakond korraldab keskuse osutatavate teenustega seotud probleemide ja pöördumiste lahendamist;
  2) tarkvaraosakond korraldab ja teostab infosüsteemide arendustöid alates ärianalüüsist kuni valminud arendustööde kasutuselevõtuni ning tagab infosüsteemide toimimise kokkulepitud tingimuste kohaselt;
  3) taristuosakond haldab ja arendab infotehnoloogilist taristut, sealhulgas tagab infosüsteemide üldise käideldavuse, andmeterviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.
[RT I, 28.11.2015, 1 - jõust. 01.12.2015]

4. peatükk Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab keskkonnaminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11. - § 15. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json