Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 2

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine

Vastu võetud 02.03.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 27 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 6 ja § 31 lõike 11 alusel.

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruses nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 4 punkti 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) põhikooli lõpueksamite ained ning tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest;”;

2) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) gümnaasiumi koolieksami ained ja hinded numbrite ja sõnadega või õigusaktides sätestatud juhtudel sõnalise hinnanguna „arvestatud/mittearvestatud”;”;

3) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ühtse põhikooli eesti keele kui teise keele eksami puhul kannab kool hinnetelehele informatsiooni, millised B1- ja B2-taseme eksamiga ühitatud keele eksami või eksamid õpilane sooritas. Hinnetelehele kannab kool eksamitulemuse või eksamite tulemused protsendina maksimaalsest tulemusest, sõltumata sellest, kas õpilane saavutas vastava keeletaseme või mitte.”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 13 nimetatud ühtse põhikooli lõpueksami või eksamiplaanis ettenähtud koolieksami asemel koolieksami sooritamisel kannab kool hinnetelehele koolieksami aine ja tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest.

Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 13 nimetatud ühtse põhikooli lõpueksami või eksamiplaanis ettenähtud koolieksami sooritamise järel koolieksami sooritamisel kannab kool hinnetelehele nii ühtse põhikooli lõpueksami aine ja tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest kui ka koolieksami aine ja tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json