Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 4

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava“ muutmine

Vastu võetud 02.03.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) turismiteenindus (inglise keeles Tourism service provider) EKRi tase 4; õppemaht 180 EKAP.“;

2) paragrahvi 1 lõige 3, § 2 lõige 7 ja peatükk 41 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõikes 6, 4. peatüki pealkirjas, § 12 pealkirjas, § 13 lõikes 2 ja § 14 lõikes 1 asendatakse sõna „majutusteenindus“ sõnaga „turismiteenindus“ vastavas käändes;

4) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna „majutusteenindajana“ sõnaga „turismiteenindajana“;

5) paragrahvi 12 lõike 2 punktid 2-4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teenindab turismiettevõtte külalisi kogu külastuse vältel, lähtuvalt külalise vajadustest, soovidest ja ootustest ning ettevõtte eripärast;
3) tutvustab külalistele piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid ja müüb turismiettevõtte tooteid ja teenuseid lähtuvalt külalise vajadustest ja ettevõtte eripärast;
4) töötab meeskonnaliikmena sündmuste läbiviimisel, tegutsedes iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast, kasutades sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid, vastutades tööülesannete täitmise eest ning arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;“;

6) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 2 asendatakse number „119“ numbriga „120“;

7) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 3 asendatakse number „31“ numbriga „30“;

8) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) külalismajandus 7 EKAP;
2) kultuurilugu 5 EKAP;
3) teenindamine ja müük turismiettevõttes 10 EKAP;
4) vastuvõtutöö 12 EKAP;
5) Eesti turismipiirkonnad 5 EKAP;
6) sündmuste teenindamine 7 EKAP;
7) elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine (valitav kompetents) 9 EKAP;
8) toitlustusteenindus 14 EKAP;
9) teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid 9 EKAP;
10) ohutus ja turvalisus 4 EKAP;
11) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;
12) erialane inglise keel (tase B1) 6 EKAP;
13) ettevõtlusõpe 6 EKAP;
14) praktika 30 EKAP.“;

9) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Turismiettevõtte teenindaja, tase 4” vastavad kompetentsid.“;

10) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

11) määruse lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Tõnis Lukas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Lisa 1 Turismiteeninduse eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json