Teksti suurus:

Rahandusministeeriumi põhimäärus

Rahandusministeeriumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 5

Rahandusministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2011 nr 177
RT I, 29.12.2011, 136
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.10.2012RT I, 09.10.2012, 401.01.2013
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 1301.06.2013
21.03.2014RT I, 25.03.2014, 1001.04.2014
29.05.2014RT I, 03.06.2014, 601.07.2014
12.03.2015RT I, 18.03.2015, 321.03.2015
07.07.2015RT I, 10.07.2015, 101.09.2015
22.06.2017RT I, 05.07.2017, 101.08.2017
21.09.2017RT I, 26.09.2017, 801.01.2018
31.08.2018RT I, 04.09.2018, 907.09.2018, rakendatakse 1. septembrist 2018. a.
12.09.2019RT I, 18.09.2019, 123.09.2019
06.02.2020RT I, 13.02.2020, 101.03.2020
19.11.2020RT I, 25.11.2020, 301.01.2021
30.09.2021RT I, 05.10.2021, 601.01.2022
16.06.2022RT I, 28.06.2022, 201.09.2022
02.03.2023RT I, 09.03.2023, 101.04.2023

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Rahandusministeerium

  (1) Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 65 lõikega 1 sätestatud valdkondades.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 2.   Aruandekohustuslikkus

  Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 3.   Ministeeriumi dokumentide vormistamine

  (1) Ministeeriumil on väikese riigivapiga pitsat ning oma nimega dokumendiplangid, mille kujunduselemendina kasutatakse väikese riigivapi kujutist.

  (2) Ministeeriumi osakonnal võib olla oma kirjaplank ja pitsat, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

§ 4.   Ministeeriumi asukoht

  Ministeeriumi asukoht on Tallinnas. Ministeeriumi osakondade koosseisu kuuluvate nende struktuuriüksuste, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, asukohad nimetatakse osakondade põhimäärustes.
[RT I, 26.09.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

2. peatükk Ministeeriumi tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ministeeriumi põhiülesanded

  (1) Ministeeriumi põhiülesanded on Vabariigi Valitsuse nõustamine eelarve, maksunduse, makromajanduse, ruumilise planeerimise, finants-, haldus- ning regionaalpoliitika ja regionaalhalduse küsimustes, ettepanekute esitamine ning poliitika kujundamine ja elluviimine temale antud pädevuse piires.
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Ministeerium täidab lõikes 1 toodud ja muid temale seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega ning Vabariigi Valitsuse poolt pandud ülesandeid, lähtudes strateegilistes arengudokumentides esitatud ministeeriumi valitsemisala strateegilistest eesmärkidest.
[RT I, 13.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

§ 6.   Ministeeriumi valitsemisala

  (1) Ministeeriumi valitsemisalas on riigi eelarve-, ressursihaldus-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riigiabialane nõustamine ja koordineerimine, raamatupidamise, audiitortegevuse, riikliku statistika, avaliku teenistuse ning riigivara ja riigihangetega seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine, kohaliku omavalitsuse üksuste arendamine ja nõustamine, regionaalarengu, riigi- ning regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine ning ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
[RT I, 26.09.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste pädevus ministeeriumi tegevusvaldkonnas olevate ülesannete osas on sätestatud nende asutuste põhimäärustes.
[RT I, 26.09.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Ministeeriumi valitsemisala asutused

  (1) Ministeeriumi valitsemisala valitsusasutused on Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahapesu Andmebüroo.
[RT I, 25.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Ministeeriumi hallatav riigiasutus on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.
[RT I, 26.09.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Ministeeriumi juures asub riigihangete vaidlustuskomisjon, kelle ülesandeks on vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste läbivaatamine „Riigihangete seaduses” sätestatud korras.

3. peatükk Ministeeriumi juhtimine 

§ 8.   Ministeeriumi juhtimine

  Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.
[RT I, 18.03.2015, 3 - jõust. 21.03.2015]

§ 9.   Ministri pädevus

  Minister:
  1) [kehtetu - RT I, 18.03.2015, 3 - jõust. 21.03.2015]
  2) vastutab ministeeriumi juhina põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ja otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest;
  3) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  4) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  5) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtumenetluses, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus väärteo-, tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
  6) vastutab Euroopa Liidu õiguse rakendamise eest ministeeriumi valitsemisala piires;
  7) vastutab Eesti seisukohtade kujundamise eest Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning esindab Eestit Euroopa Liidu Nõukogus ministeeriumi valitsemisala küsimustes;
  8) korraldab Eesti esindamise Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides ning Euroopa Komisjoni komiteedes, töögruppides ja ekspertkohtumistel ministeeriumi valitsemisala küsimustes;
  9) nimetab Eesti esindaja või esitab kandidaadid vastavalt ministeeriumi valitsemisalale Euroopa Liidu institutsioonidesse, agentuuridesse ja asutustesse, kui see ei ole antud Vabariigi Valitsuse pädevusse;
  10) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ja nende ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle, vajadusel teeb ministeeriumi ametiisikute toimingute üle teenistusliku järelevalve korraldamise ülesandeks ministeeriumi kantslerile;
  11) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning ministeeriumi hallatavates riigiasutustes;
  12) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid ning § 7 lõikes 1 nimetatud valitsusasutuste peadirektorid ja juhi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi osakondade juhatajad, välja arvatud need osakonnajuhatajad, kellega sõlmib töölepingud kantsler, või annab selleks volituse kantslerile;
[RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]
  13) kantsleri ettepanekul sõlmib, muudab või ütleb üles töölepingud ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega ning hoiatab neid oma kohustuste rikkumise korral;
  14) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu või volitab selleks kantsleri;
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  15) kinnitab kantsleri ettepanekul ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja struktuuriüksuste põhimäärused või volitab nende kinnitamise kantslerile;
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  151) kinnitab ministeeriumi palgajuhendi;
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  16) kinnitab kantsleri ettepanekul riigieelarve seaduse mõistes programmid või nende osad, millesse ministeerium panustab;
[RT I, 13.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]
  17) kinnitab kantsleri ettepanekul ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste põhimäärused, palgajuhendid ja teenistuskohtade koosseisud või volitab teenistuskohtade koosseisu kinnitamise valitsusasutuse juhile;
[RT I, 25.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  18) teeb kantsleri ettepanekul ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise otsused, kinnitab nende põhimäärused ja teenistuskohtade koosseisud või volitab teenistuskohtade koosseisu kinnitamise asutuse juhile;
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  19) määrab ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste peadirektorite ja juhi teenistusliku järelevalve teostamise ulatuse ja korra;
[RT I, 25.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  20) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi valitsemisala eelarvestrateegia projekti kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise üle ning vastutab eelarve sihipärase ja otstarbeka täitmise ning Euroopa Liidu toetuste ja välisabi sihipärase kasutamise eest;
[RT I, 13.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]
  21) kinnitab „Riigieelarve seaduse” alusel ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste eelarved ning kontrollib nende täitmist;
  22) otsustab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi;
  23) otsustab riigihangete läbiviimise ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks või teenuste tellimiseks ja volitab kantslerit või teisi teenistujaid teostama riigihangetega seotud toiminguid;
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  24) [kehtetu - RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  25) [kehtetu - RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  26) sõlmib lepinguid või volitab selleks kantslerit või teisi isikuid;
  261) [kehtetu - RT I, 26.09.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  262) teeb Vabariigi Valitsusele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;
[RT I, 26.09.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  27) täidab muid ülesandeid, mis on temale pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määruse, korralduse või peaministri korraldusega.

§ 10.   Ministri õigusaktid ja teenistusalased korraldused

  (1) Minister annab ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

  (2) Ministri määrused, käskkirjad ja kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 11.   Kantsler

  Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.

§ 12.   Kantsleri pädevus

  Kantsler:
  1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile vahetult alluvate osakondade ja nõunike tööd ning asekantslerite kaudu ministeeriumi muude struktuuriüksuste tööd;
  2) koordineerib ministeeriumi valitsemisalas asuvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta;
  3) koordineerib riigieelarve seaduse mõistes programmide koostamist ning valmistab ette ministeeriumi valitsemisala eelarvestrateegia projekti;
[RT I, 13.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]
  4) käsutab ministri kinnitatud valitsemisala eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ja ministeeriumi tõhusa toimimise eest;
  5) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud need, kelle nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt minister;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ministeeriumi koosseisu kuuluvate töötajatega, sealhulgas töölepingu alusel töötavate osakonnajuhatajate, väljaspool struktuuriüksusi olevate juhiabide ja nõunikega;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  7) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ametijuhendid;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  8) määrab distsiplinaarkaristusi või teeb hoiatusi enda poolt ametikohale nimetatud ametnikele ja töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  9) annab ministrile aru ministeeriumi asekantslerite ja osakondade töö kohta;
  10) pärib aru ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidelt nende tegevuse kohta;
  11) [kehtetu - RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  12) teeb ministrile ettepanekuid riigivara valitsemise kohta ja korraldab riigivara valitsemist ministrilt saadud volituste piires;
  13) viib läbi riigihankeid ja sõlmib lepinguid ministrilt saadud volituste piires;
  14) määrab ministeeriumi töökorralduse;
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  15) korraldab ministeeriumi asjaajamist;
[RT I, 09.10.2012, 4 - jõust. 01.01.2013]
  16) esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires;
  17) allkirjastab või viseerib dokumente kooskõlas õigusaktide, ministeeriumi asjaajamiskorra ja temale antud volitustega;
  18) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega temale pandud ja ministri antud ülesandeid;
  19) vastutab temale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

§ 13.   Kantsleri käskkiri ja teenistusalased korraldused

  (1) Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses ette nähtud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ning korraldamiseks, ministeeriumi ametnike ametikohale nimetamiseks ja ametikohalt vabastamiseks, struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud kantsleri käskkirjast kõrgemalseisva õigusaktiga.
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]

  (2) Asekantslerite ja struktuuriüksuste juhtimisel ning ministeeriumi valitsemisalas asuvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimisel ning korraldamisel annab kantsler asekantsleritele ja struktuuriüksuste juhtidele ning ministeeriumi valitsemisalas asuvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidele suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

  (3) Kantsleri käskkirjad ja kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 14.   Kantsleri asendamine

  (1) Kantsleri äraolekul paneb minister tema ülesanded ühele asekantsleritest.
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Asekantslerite äraolekul paneb minister kantsleri ülesanded ühele osakonnajuhatajatest.
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 15.   Asekantsler
[RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

  (1) Ministeeriumi koosseisus on kuni neli asekantsleri ametikohta.
[RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Asekantsler:
  1) korraldab temale vahetult alluvate nõunike ja osakonnajuhatajate kaudu talle alluvate osakondade tööd;
[RT I, 18.09.2019, 1 - jõust. 23.09.2019]
  2) korraldab oma juhitava valdkonna reguleerimiseks õigusaktide eelnõude väljatöötamist, sh tagab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate õigusaktide ühtlustamise Euroopa Liidu õigusaktidega;
  3) korraldab oma juhitavas valdkonnas Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemiseks esitatavate seisukohtade projektide väljatöötamist, kooskõlastamist ja otsustamiseks esitamist;
  4) korraldab ministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud eelnõude kohta arvamuse andmist tema vastutusalas olevate osakondade poolt;
  5) koordineerib oma juhitava valdkonna strateegiliste arengudokumentide väljatöötamist ja elluviimist kooskõlas teiste valdkonnaga seotud arengukavade ja strateegiliste dokumentidega;
[RT I, 13.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]
  6) koordineerib oma juhitavas valdkonnas ministeeriumi osakondade ja ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse või ministeeriumi hallatava riigiasutuse vahelist tegevust, korraldab teenistuslikku järelevalvet ja teeb kantslerile ja ministrile ettepanekuid nende asutuste struktuuri, töökorralduse, teenistuskohtade koosseisu, asjaajamise jmt kohta;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  7) teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise ning käesoleva määruse § 12 punktides 6–8 sätestatud küsimuste kohta;
  8) käsutab ministrilt saadud volituste piires oma juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  9) teeb ettepanekuid riigieelarve seaduse mõistes programmide ja ministeeriumi tegevuskava koostamise protsessis, jälgib temale alluvate osakondade poolt nende täitmist ning annab sellest aru kantslerile ja ministrile;
[RT I, 13.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]
  10) teeb ettepanekuid ministeeriumi ja tema struktuuriüksuste põhimääruste muutmiseks;
  11) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires;
  12) allkirjastab või viseerib oma juhitava valdkonna dokumente kooskõlas põhimääruse, ministeeriumi asjaajamiskorra ja temale antud volitustega;
  13) valvab temale alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  14) teeb kantslerile ettepanekuid temale vahetult alluvate ametnike ja töötajate edutamiseks ning neile distsiplinaarkaristuste määramiseks või hoiatuste tegemiseks;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  15) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud või ministri või kantsleri antud ülesandeid;
  16) vastutab temale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

§ 16.   Asekantsleri teenistusalased korraldused

  (1) Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel temale vahetult alluvatele osakonnajuhatajatele ja nõunikele suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.
[RT I, 18.09.2019, 1 - jõust. 23.09.2019]

  (2) Asekantsleri kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 17.   Asekantsleri asendamine

  Asekantsleri äraolekul paneb minister tema ülesanded teisele asekantslerile või osakonnajuhatajale.
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 18.   Osakonnajuhataja

  Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise;
  2) täidab temale antud teenistusalaseid korraldusi;
  3) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  4) valvab temale alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  5) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumente kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
  6) esindab osakonda selle ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes arvamusi ja kooskõlastusi;
[RT I, 05.07.2017, 1 - jõust. 01.08.2017]
  7) teeb asekantslerile, kantslerile või ministrile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu või töökorralduse muutmiseks, ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või hoiatuste tegemiseks;
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]
  8) teeb asekantslerile, kantslerile või ministrile ettepanekuid komisjonide moodustamise kohta osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  9) kirjutab vastavalt osakonna põhimäärusele alla informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusaktid ei näe ette teisiti;
  10) vastutab temale ja osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  11) täidab muid ministri või kantsleri või vastava asekantsleri antud ülesandeid.

4. peatükk Ministeeriumi struktuuriüksuste põhiülesanded 
[RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 19.   Ministrile vahetult alluv osakond
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 20.   Kantslerile vahetult alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 21.   Eelarvepoliitika asekantsleri vastutusala
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 22.   Eelarvepoliitika asekantslerile alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 23.   Finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri vastutusala
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 24.   Finantspoliitika ja välissuhete asekantslerile alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 25.   Halduspoliitika asekantsleri vastutusala
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 26.   Halduspoliitika asekantslerile alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 27.   Maksu- ja tollipoliitika asekantsleri vastutusala
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 28.   Maksu- ja tollipoliitika asekantslerile alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 281.   Regionaalvaldkonna asekantsleri vastutusala
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 282.   Regionaalvaldkonna asekantslerile alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 29.   Tugitegevuste asekantsleri vastutusala
[Kehtetu - RT I, 05.07.2017, 1 - jõust. 01.08.2017]

§ 30.   Tugitegevuste asekantslerile alluvad osakonnad
[Kehtetu - RT I, 05.07.2017, 1 - jõust. 01.08.2017]

§ 301.   Ministeeriumi osakonnad ja nende põhiülesanded

  Ministeeriumi osakonnad ja nende põhiülesanded on järgmised:
  1) eelarvearenduste osakond, kes koordineerib eelarvepoliitika valdkonna arendusprojektide elluviimist, koostab valdkonna uuringu- ja koolitusplaane ning tagab nende elluviimise;
  2) Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kes koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust Euroopa Liidu otsustusprotsessis, osalust rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides ja rahvusvahelist koostööd;
  3) [kehtetu - RT I, 09.03.2023, 1 - jõust. 01.04.2023]
  4) finantskontrolli osakond, kes auditeerib täidesaatva riigivõimu asutuste ning vajaduse korral teiste riigieelarvest finantseeritavate isikute ning Euroopa Liidu toetusi ja välisabi andvate ja kasutavate isikute tegevust, korraldab hindamist siseaudiitori kutsetegevuse või selle korraldamise valdkonnas ning täidab Euroopa Pettustevastase Ameti (European Anti-Fraud Office) ametliku koostööpartneri ülesandeid;
  5) finantsteenuste poliitika osakond, kes kujundab ja koordineerib finantssektori poliitikat, muu hulgas valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist finantsjärelevalve, finantsstabiilsuse, finantskirjaoskuse edendamise, panganduse ja kindlustuse ning muude finantsteenuste, samuti finantsturgudega seotud taristute toimimise ja finantssektorit kaasavate pensioni- ja teiste sotsiaalkindlustusskeemide valdkonnas;
  6) fiskaalpoliitika osakond, kes koostab makromajanduse ja riigi rahanduse prognoose, valmistab ette valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilisi otsuseid, Eesti seisukohti osalemiseks Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise ja Euroopa Liidu eelarve protsessis ning koostab vastavaid strateegiadokumente, sealhulgas stabiilsusprogrammi, ning korraldab ja koordineerib Eesti kohustuste täitmist Euroopa ühenduste üldeelarvesse makstavate omavahendite puhul;
  7) kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond, kes töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtteid ning poliitikat, valmistab ette vastavate õigusaktide eelnõusid, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga;
  8) kohalike omavalitsuste poliitika osakond, kes töötab välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitikat ning regionaalvaldkonna õigusaktide eelnõusid, nõustab kohaliku omavalitsuse üksusi omavalitsuslikes küsimustes, korraldab haldus- ja asustusüksuse piiride muutmist, panustab maakondade tasakaalustatud ja terviklikku arengusse, annab arvamusi maakonda puudutavate valdkondlike poliitikate kohta, osaleb regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamisel ning korraldab piirkondlike riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksustega koostööd;
[RT I, 28.06.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  9) kommunikatsiooniosakond, kes informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest ning koordineerib ministeeriumi ja avalikkuse vahelist kommunikatsiooni- ja sisekommunikatsioonialast tegevust;
  10) maksu- ja tollipoliitika osakond, kes töötab välja maksukorralduse ning otseste ja kaudsete maksude poliitikat ja tollipoliitikat, valmistab ette maksude-, aktsiiside-, maksumenetlus-, tolli- ja riigilõivualaste õigusaktide eelnõusid ja muid asjaomaseid dokumente, valmistab ette ja räägib läbi riikidevahelisi maksulepinguid ning koordineerib nende rakendamist;
  11) personali- ja õigusosakond, kes koordineerib ministeeriumi arengusuundadest lähtuva personali- ja koolituspoliitika väljatöötamist ja elluviimist ministeeriumis ja ministeeriumi hallatavates riigiasutustes, korraldab ministeeriumis ja ministeeriumi hallatavates riigiasutustes personaliarvestust ning töötleb sellega seotud isikuandmeid; koordineerib ministeeriumi õigusloomet, õigusloomes ühtsete põhimõtete, terminoloogia ja metoodika kasutamist, tagab väljatöötatavate õigusaktide eelnõude omavahelise seostatuse, põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse ja ministeeriumi õigusalase nõustamise ning korraldab vaiete lahendamist ja ministeeriumi õigushuvide esindamist;
  12) [kehtetu - RT I, 28.06.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  13) rahandusteabe poliitika osakond, kes töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist raamatupidamise, audiitortegevuse, hasartmängude korraldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, korraldab järelevalvet sise- ja vandeaudiitorite ja vandeaudiitorite ühingute üle ning koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist täidesaatva riigivõimu asutustes;
  14) regionaalarengu osakond, kes kavandab ja koordineerib regionaalpoliitikat, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamist ja koordineerimist, töötab välja regionaalarengule suunatud toetusmeetmeid ja koordineerib nende rakendamist ning töötab välja oma valdkonna õigusaktide eelnõusid;
  15) [kehtetu - RT I, 28.06.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  16) riigieelarve osakond, kes korraldab ja koordineerib riigi finantsjuhtimist, riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia, sealhulgas nende aluseks olevate programmide koostamist ning töötab välja nende valdkondade õigusaktide eelnõusid; seirab ja hindab riigieelarve vahendite ja riigi ressursside kasutamist, korraldab strateegiliste arengudokumentide aruandlust kooskõlas strateegilise juhtimise raamistikuga; planeerib, seirab ja hindab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välistoetuste kasutamist ning töötab välja selle valdkonna riigisiseste õigusaktide eelnõusid, samuti valmistab ette ja esindab Eesti seisukohti välistoetuse andmist reguleeriva poliitika kujundamisel ja õigusaktide eelnõude üle peetavatel läbirääkimistel;
  17) riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond, kes töötab välja poliitikat ja valmistab ette õigusaktide eelnõusid avaliku teenistuse arendamise, riigiasutuste personalijuhtimise, riigi haldusorganisatsiooni korralduse, täidesaatva riigivõimu asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja riikliku statistika valdkonnas ning koordineerib vastavate valdkondade tegevust;
  18) riigihangete ja riigiabi osakond, kes töötab välja riigihangete poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab isikuid ja asutusi ning koordineerib riigiasutuste tegevust riigihangete ja riigiabi valdkonnas, korraldab riigihangete registri ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri pidamist, analüüsib ja seirab riigihangete süsteemi toimivust, teostab riigihangete korraldamise üle riiklikku ja haldusjärelevalvet, kohaldab riigihangete seaduses sätestatud korras ja ulatuses riiklikku sundi ning on riigihangete seaduses sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks;
  19) riigikassa osakond, kes korraldab riigieelarve kassalist teenindamist, riigi rahavoogude juhtimist, riigi raha paigutamist, riigile võõrvahendite kaasamist võlakirjaemissioonide korraldamise, laenude võtmise või muude tehingutega, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmist ja paigutamist, laenude väljaandmist ja järelevalvet väljastatud laenude ja riigigarantiidega seotud lepingute täitmise üle ning peab vastavat arvestust;
  20) riigivara osakond, kes töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas ning korraldab riigi kinnisvara arvestust ja riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, töötab välja riigi kinnisvara- ja osaluspoliitikat ning koordineerib nende rakendamist, teeb järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas ning määrab omandireformialaseid menetlustähtaegu;
[RT I, 28.06.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  201) ruumilise planeerimise osakond, kes suunab ja koordineerib üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldab üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringute ja maakonnaplaneeringute koostamist, mereala ruumilist planeerimist ja planeerimisalast koostööd, korraldab ruumilise planeerimise ühtsete infosüsteemide arendamist, annab planeerimisseaduse alusel heakskiidu kohaliku omavalitsuse üksuste planeeringutele ja nõustab kohaliku omavalitsuse üksusi planeeringute küsimustes ning töötab välja oma valdkonna õigusaktide eelnõusid, strateegilisi dokumente ja juhendeid ruumilise arengu põhimõtete ning suundumuste kujundamiseks;
[RT I, 28.06.2022, 2 - jõust. 01.09.2022]
  21) siseauditi osakond, kes täidab siseaudiitori kutsetegevusalaseid ülesandeid ministeeriumis, ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ja ministeeriumi hallatavates riigiasutustes, samuti teistes asutustes ja isikutes, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest, hindab ja analüüsib sisekontrollisüsteemide toimimist ministeeriumis ja valitsemisalas tervikuna ning teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks eesmärgiga aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse täiustamisele ja eesmärkide saavutamisele;
  211) strateegia- ja finantsosakond, kes vastutab ministeeriumi ja tema valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toimemudeli koostamise ja rakendamise eest ning andmehalduse põhimõtete ja infoturbepoliitika väljatöötamise ja toimimise eest, koordineerib ministeeriumi teenuste, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seiret ja hindamist, strateegiliste dokumentide ja nende rakendusdokumentide ettevalmistamist, ministeeriumi eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, uurimis- ja arendustegevusi ning korraldab ministeeriumi ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse koostööd;
[RT I, 09.03.2023, 1 - jõust. 01.04.2023]
  22) ühisosakond, kes korraldab osakonna pädevuses olevates küsimustes Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi (edaspidi ministeeriumid) vahel sõlmitud kokkuleppe alusel ja ulatuses ministeeriumide valitsemisel oleva riigivara haldamist ning ministeeriumide dokumendihaldust ja selle arendamist ning peab ministeeriumide arhiivi; tagab Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi sise- ja üksikaktide ning lepingute kooskõla õigusaktidega ja lepingust tulenevate vaidluste lahendamise, nende ministeeriumide õigusalase nõustamise osakonna pädevuses olevates küsimustes ning täidab riigihangete vaidlustuskomisjoni kantselei ülesandeid.
[RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 31.   Osakondade täpsem pädevus ja struktuur

  (1) Osakondade täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks nende põhimäärustes.

  (2) Ministeeriumi osakonna koosseisu võivad kuuluda vastavalt osakonna põhimäärusele talitused. Talituste ülesanded ja pädevus määratakse ministri kinnitatavas osakonna põhimääruses. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei kuulu ühegi talituse koosseisu, kes alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja kelle ülesanded määratakse osakonna põhimääruse ja ametijuhendiga.
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]

  (3) Osakonna koosseisu kuuluva osakonnajuhataja asetäitja või talituse juhataja õigused ja kohustused nähakse ette osakonna põhimääruses.

§ 32.   Ministeeriumi nõunikud

  Ministeeriumi struktuuri võivad kuuluda nõunikud, kelle ülesanded ja alluvus määratakse ametijuhendites, mille kinnitab nõunike ametisse nimetamise õigust omav isik.
[RT I, 10.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

5. peatükk Ministeeriumis moodustatavad komisjonid 

§ 33.   Ministeeriumi komisjonid

  (1) Minister võib ministeeriumi valitsemisalas moodustada nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjonid) ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks.

  (2) Kantsler võib ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste töö koordineerimiseks moodustada ajutisi komisjone.

  (3) Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ja teenindav struktuuriüksus.

  (4) Kui komisjoni esimeheks on isik väljastpoolt ministeeriumi, siis määratakse komisjoni töö eest vastutavaks ministeeriumi juhtkonda kuuluv ametnik, töötaja või osakonnajuhataja.
[RT I, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]

  (5) Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

  (6) Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.
[RT I, 05.10.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

  (7) Osakonnajuhatajad on komisjoni koosolekute toimumise ajaks kohustatud vabastama komisjoni liikmed nende ametikohustuste täitmisest, kui see ei kahjusta osakonna põhiülesannete täitmist.

  (8) Komisjoni ülesannete täitmisest annab komisjoni esimees aru ministrile või kantslerile, kui komisjoni moodustamisel ei ole määratud teisiti.

  (9) Komisjonil on õigus pöörduda ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste poole tööks vajalike andmete ja dokumentide saamiseks.

§ 34.   Teised komisjonid

  (1) Käesoleva määruse §-s 33 sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Ministeeriumi teenindamisel olevate valitsuskomisjonide asjaajamise korraldamiseks määrab vastava struktuuriüksuse minister, kelle valitsemisalasse kuulub komisjonile antud ülesanne.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 35.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 36.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json