Teksti suurus:

Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2023, 13

Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu

Vastu võetud 07.12.2021 nr 73
RT I, 09.12.2021, 19
jõustumine 12.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2023RT I, 09.03.2023, 1012.03.2023

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõike 9 alusel.

§ 1.   Andmekogu eesmärk

  (1) Andmekogu eesmärk on tagada elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi asjaomaste andmete ajakohasus, täpsus ja elektrooniliselt üldsusele kättesaadavus lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (ELT L 91, 29.03.2019, lk 45–76) ning komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2020/204, milles käsitletakse Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse osutajate üksikasjalikke kohustusi, Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise piirkondi käsitleva teatise miinimumsisu, elektrooniliste liideste ja koostalitluse komponentide suhtes kohaldatavaid nõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/750/EÜ (ELT L 43, 17.2.2020, lk 49–62).

  (2) Andmekogu nimetus on elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja on Transpordiamet (edaspidi andmekogu pidaja).

§ 2.   Andmekogu turbeaste ja turvaklass

  Andmekogu turbeaste on keskmine (L) ja turvaklass K0T1S0.
[RT I, 09.03.2023, 10 - jõust. 12.03.2023]

§ 3.   Andmekogusse kantavad andmed ja andmeandjad

  (1) Andmekogu pidaja kannab andmekogusse:
  1) lõikes 2 sätestatud andmed elektroonilise teemaksu kogumise piirkonna kohta;
  2) liiklusseaduse § 64 kohase elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja nime ja kontaktandmed;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artiklis 4 nimetatud koguriski juhtimise kava auditi järeldused.

  (2) Andmekogusse kantakse elektroonilise teemaksu kogumise piirkonna kohta järgmised andmed:
  1) teemaksu koguja nimi ja kontaktandmed;
  2) kasutatavad elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi tehnoloogilised lahendused;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artikli 2 punkti 15 kohased teemaksu taustaandmed;
  4) komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/204 artikli 3 kohane elektroonilise teemaksu kogumise teenusega hõlmatud piirkonda käsitlev teatis.

  (3) Lõike 1 punktis 3 nimetatud auditi järeldused esitab andmekogu pidajale elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja.

§ 4.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse Transpordiameti eelarvest.

§ 5.   Andmete muutmine ja parandamine

  Andmekogu pidaja kontrollib iga aasta 19. oktoobriks andmekogusse kantud andmete õigsust ja teeb vajadusel 14 tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teada saamisest arvates andmetes parandused.

§ 6.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Andmekogu on avalikkusele elektrooniliselt kättesaadav.

  (2) Hiljemalt iga aasta 31. detsembriks esitab andmekogu pidaja Euroopa Komisjonile elektrooniliselt andmekogusse kantud andmed.

§ 7.   Andmete säilitamine

  (1) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid säilitatakse kuni elektroonilise teemaksu kogumise piirkonna toimimiseni.

  (2) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 ja 3 nimetatud andmeid säilitatakse kuni teemaksu kogumise teenuse osutaja tegevuse lõppemiseni.

  (3) Käesoleva paragrahvis sätestatud säilitustähtaegade möödumisel andmed kustutatakse.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json