Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2013, 1

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.04.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 42 lõike 2, § 84 lõike 2, päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4, § 9 lõike 1, § 15, § 19 lõike 4, § 23 lõike 2, päästeseaduse § 41 lõike 14, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 43 lõike 6, vangistusseaduse § 156 lõike 5 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 2621 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 17. veebruari 2012. a määruse nr 3 „Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord” muutmine

Siseministri 17. veebruari 2012. a määruses nr 3 „Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Politsei teenetemärke antakse Politsei- ja Piirivalveameti ametnikele, kes ei ole politseiametnikud ning töötajatele samadel alustel politseiametnikega.”;

2) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna „teenistujad” sõnadega „ametnikud ja töötajad”.

§ 2.  Siseministri 27. septembri 2011. a määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” muutmine

Siseministri 27. septembri 2011. a määruses nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arestimaja ametnik on arestimaja koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud politseiametnik või ametnik.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 9 pärast sõna „ametnik” lisatakse sõnad „ja töötaja”.

§ 3.  Siseministri 23. jaanuari 2008. a määruse nr 13 „Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord” muutmine

Siseministri 23. jaanuari 2008. a määruses nr 13 „Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 4, § 5 lõikes 5 ja § 13 lõikes 8 asendatakse sõna „töötaja” sõnaga „ametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 13 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja sõna „töötajate”.

§ 4.  Siseministri 27. juuli 2004. a määruse nr 49 „Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine” muutmine

Siseministri 27. juuli 2004. a määruse nr 49 „Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine” § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti ametniku ja töötaja, politseiametniku, prokuröri, kohtuniku ning Eesti Advokatuuri liikme isiku võib tuvastada ametitõendi või ametitunnistuse alusel.”.

§ 5.  Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõna „ametikoha” sõnaga „teenistuskoha”;

2) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõna „ametikohal” sõnaga „töökohal”;

3) paragrahvi 18 lõikes 11 asendatakse sõna „ametikohale” sõnaga „teenistuskohale”.

§ 6.  Siseministri 10. septembri 2010. a määruse nr 49 „Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” muutmine

Siseministri 10. septembri 2010. a määruses nr 49 „Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” asendatakse §-s 2, § 3 lõigetes 1, 3 ja 4, § 4 lõikes 3, § 5 lõigetes 1 ja 2, §-s 6, §-s 8 ning § 10 lõikes 5 läbivalt sõna „Päästeamet” sõnaga „päästeasutus” vastavas käändes.

§ 7.  Siseministri 30. aprilli 2008. a määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” muutmine

Siseministri 30. aprilli 2008. a määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” § 10 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kõik päästeteenistujad, kooskõlastatult struktuuriüksuse juhiga;”.

§ 8.  Siseministri 3. märtsi 2008. a määruse nr 20 „Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2008. a määruses nr 20 „Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1, 3 ja 4 ning § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Päästeamet” sõnaga „päästeasutus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 2 ning § 4 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „ametikoht” sõnaga „teenistuskoht” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust saav isik on kohustatud kümne päeva jooksul, arvates päästeteenistuja teenistuskohale asumisest või riikliku pensioni määramisest, teatama sellest kirjalikult päästeasutusele.”.

§ 9.  Siseministri 3. märtsi 2008. a määruse nr 17 „Päästeteenistujate hindamine ja kõrgemate päästeametnike konkursi kord” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2008. a määruses nr 17 „Päästeteenistujate hindamine ja kõrgemate päästeametnike konkursi kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Päästeteenistujate hindamise kord”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „lõigete 1 ja 4” tekstiosaga „lõike 1”;

3) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeteenistuja hindamine käesoleva määruse mõistes on hinnangu andmine päästeteenistuja töötulemustele ja läbitud täienduskoolituste tulemuslikkusele ning kutsesobivuse nõuetele vastavuse hindamine.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Päästekorraldaja, logistiku, logistik II ja valvevahetuse juhi hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nendega viiakse läbi arenguvestlus.”.

5) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Siseministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” muutmine

Siseministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 11.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2013. aasta 1. aprillist.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json