Teksti suurus:

Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2013, 4

Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord

Vastu võetud 23.01.2008 nr 13
RTL 2008, 8, 96
jõustumine 28.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
31.01.2013RT I, 07.02.2013, 110.02.2013, rakendatakse alates 1.01.2013
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013

Määrus kehtestatakse «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 43 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib rahapesu andmebüroos kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise korda.

  (2) Rahapesu andmebüroo järelevalvetegevust reguleerib büroo juhi poolt kinnitatud tegevusjuhend rahapesu andmebüroo järelevalvetegevusele.

  (3) Teade käesoleva määruse tähenduses on siseministri määrusega kinnitatud vormi järgi «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» §-s 3 nimetatud kohustatud subjektide (edaspidi kohustatud subjekt) poolt rahapesu andmebüroole saadetud kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega tehingu või «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 32 lõikes 3 sätestatud tehingu kohta.

  (4) RABIS on rahapesu andmebüroo elektrooniline andmekogu, kuhu kogutakse ja salvestatakse kohustatud subjektidelt saadud teated ja muu informatsioon ning kus toimub selle teabe töötlemine.

§ 2.   Rahapesu andmebüroo andmestik

  (1) Rahapesu andmebüroo andmestik moodustatakse:
  1) «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» kohustatud subjektidelt saabunud teadetest tehingute kohta, mille suhtes tekkis rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;
  2) «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses» sätestatud finantssanktsioonide rakendamise teadetest;
  3) rahapesu andmebüroo poolt läbiviidud analüüsi tulemusena ning täiendavast informatsioonist tehingute, selles osalejate ja teiste tehingutega seotud asjaolude kohta, mida rahapesu andmebüroo kogub seaduses sätestatud juhtudel;
  4) kõigist kahtlastest ja ebaharilikest tehingutest ning toimingutest, mis on rahapesu andmebüroole teatavaks saanud muul moel.

  (2) Rahapesu andmebüroo andmestikku kuuluvad ka «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 37 lõike 1 punktides 4 ja 9 ning viiendas peatükis sätestatud järelevalve teostamisel kogutud andmed seaduse subjektide tegevuse kohta, mis sisaldavad panga- või ärisaladust.

§ 3.   Rahapesu andmebüroo asjaajamine

  (1) Rahapesu andmebüroo kirjavahetus toimub üldjuhul digitaalallkirjastatud elektronkirjade kaudu. Dokumendid allkirjastab digitaalselt büroo juht, teda asendav või tema poolt määratud ametnik.

  (2) Rahapesu andmebüroole otseselt adresseeritud kirjad ja teised postisaadetised avatakse ainult rahapesu andmebüroos.

  (3) Teated registreeritakse andmekogus RABIS.

  (4) Rahapesu andmebürool on oma eraldiseisev dokumendiregister, mis asub rahapesu andmebüroo sisevõrku ühendatud kohtarvutis. Juurdepääs antud dokumendiregistrile on ainult rahapesu andmebüroo ametnikel. Dokumendiregistris registreeritakse kõik rahapesu andmebüroo poolt seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega väljasaadetavad ja sissetulevad kirjad ja postisaadetised. Väljasaadetavad kirjad suletakse aadressiga varustatud ümbrikusse ning kinnised ümbrikud edastatakse Politsei- ja Piirivalveameti dokumendihaldusbüroosse väljasaatmiseks.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (5) Ettekirjutused registreeritakse rahapesu andmebüroo eraldiseisvas dokumendiregistris. Ettekirjutuse elektrooniline koopia säilitatakse andmekogus RABIS vastava toimiku juures, mille raames ettekirjutus koostati.

  (6) Politseisisesed korraldused, käskkirjad ja muu kirjavahetus, mis on seotud rahapesu andmebüroo kohaga Politsei- ja Piirivalveameti struktuuris ning selle administratiivse juhtimisega, registreeritakse Politsei- ja Piirivalveameti asjaajamiskorras.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk TEABE REGISTREERIMINE JA TÖÖTLEMINE 

§ 4.   Teabe kogumine

  (1) Teade rahapesu andmebüroole edastatakse kasutades rahapesu andmebüroo avalikul veebilehel asuvat veebipõhist teate vormi, elektronposti, faksi või tavapostiga.

  (2) Uurimisasutustelt või välisriikide rahapesu andmebüroode ülesandeid täitvatelt asutustelt saadud päringuid ja teavet käsitletakse teatena.

  (3) Järelevalvetegevuses välja selgitatud kahtlase tehingu kohta teeb teate järelevalvetalitus.

§ 5.   Teabe registreerimine

  (1) Rahapesu andmebüroole saabunud teade registreeritakse rahapesu andmebüroos asuvas eraldiseisvas andmekogus RABIS, kus talle antakse registreerimisnumber, fikseeritakse teate saatnud isik, tema poolt teatele antud number, teate kuupäev, kliendi või tehingu osapoolte andmed ning muu teave tehingu kohta. Teatele lisatud muud materjalid salvestatakse andmekogus RABIS teate juures.

  (2) Rahapesu andmebüroo avalikul veebileheküljel asuva veebipõhise teatamiskeskkonna kaudu saadetud teated asuvad veebiserveris krüpteeritud kujul. Krüpteeritud teated kantakse rahapesu andmebüroo andmetöötleja poolt üle rahapesu andmebüroo andmekogusse RABIS kus need dekrüpteeritakse.

  (3) Elektronpostiga saabunud teated avab rahapesu andmebüroo juht, teda asendav või tema poolt määratud ametnik.

  (4) Faksiga või posti teel saabunud teade skaneeritakse või viiakse andmetöötleja poolt digitaalkujule muul moel enne registreerimist. Originaalid lisatakse kas kontrolltoimikusse või arhiveeritakse.

  (5) Rahapesu andmebüroo poolt iseseisvalt kogutud andmed registreeritakse teatena andmekogus RABIS märkides teatajana rahapesu andmebüroo ametniku.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (6) Kui kontrollimisel ilmneb, et esitatud teade ei vasta kehtestatud nõuetele või selles esineb puudusi, registreeritakse teade üldises korras ja selle esitajat teavitatakse kirjalikult esinenud puudustest, mis tuleb kõrvaldada näidatud tähtaja jooksul.

§ 6.   Teabe analüüsimine

  (1) Rahapesu andmebüroo juht või tema poolt määratud ametnik vaatab läbi kõik käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud teated.

  (2) Seaduse kohustatud subjektidelt saabunud teade, mis on varustatud märkega «Kiire» ja välispäringud vaadatakse rahapesu andmebüroos läbi kohe, analüüsitakse olemasoleva informatsiooni baasil ning otsustatakse vara säilitamiseks meetmete kasutamine. Muud teated vaadatakse läbi mõistliku aja jooksul kasutades selleks Rahapesu andmebüroo juhi poolt eraldi kehtestatud teate jaotamise ja prioriteetsuse määramise kriteeriume.

  (3) Teate saabumisel teostab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud ametnik esmase analüüsi rahapesu andmebüroos oleva informatsiooni baasil. Vajadusel kogutakse täiendavat informatsiooni rahapesu andmebüroole kättesaadavatest registritest ja andmekogudest. Esmaanalüüsi tulemusena otsustab ametnik, kas tegemist võib olla rahapesu, terrorismi rahastamise, nendega seotud kuriteo või muu kuriteo kahtlusega.

  (4) Kui esmasel analüüsil ilmneb, et teate esitamise aluseks olnud kahtlus kinnitust ei leia, arhiveeritakse teade andmekogus RABIS.

  (5) Kui teate läbivaatamisel ilmneb vajadus koguda täiendavat informatsiooni eesmärgiga tuvastada, kas teates kirjeldatud andmed on rahapesu või terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude tuvastamiseks või kohtueelses menetluses olulised, avatakse selle alusel kontrolltoimik.

  (6) Igale kontrolltoimikule määratakse eraldi number ja vastutav ametnik.

  (7) Rahapesu andmebüroo juht, teda asendav või tema poolt määratud ametnik määrab kontrolltoimikule lahendamiseks kuni kolmekuulise tähtaja vastavalt asja keerukusele. Tähtaega võib asja erilise keerukuse või rahvusvahelise iseloomu tõttu pikendada vastutava ametniku motiveeritud taotluse alusel.

  (8) Välispäringutele vastamiseks määratakse kuni ühekuuline tähtaeg vastavalt päringu sisule. Kiireloomulistele päringutele tuleb vastata kahe tööpäeva jooksul.

  (9) Ettekirjutused, päringud, kirjavahetus ning muud dokumendid registreeritakse rahapesu andmebüroo eraldiseisvas andmekogus ning hoitakse samas kontrolltoimikus.

  (10) Rahapesu andmebüroo hoiab kontrolltoimikuid üldjuhul elektroonsel kujul andmekogus RABIS, võttes tarvitusele turvaabinõud elektroonsete toimikute ning seal sisalduvate konfidentsiaalsete andmete säilimise tagamiseks. Paberkandjal saabunud dokumendid säilitatakse originaalkujul ning skaneeritakse digitaalsesse kontrolltoimikusse.

  (11) Kui avatud kontrolltoimikus analüüsitavate tehingutega on seotud eelnevalt saabunud või hiljem saabuvad teated, otsustatakse nende lisamine andmekogust RABIS juba avatud kontrolltoimikusse.

  (12) Kui analüüsi tulemusena selgub, et avatud kontrolltoimik käsitleb juba eelnevalt avatud kontrolltoimikuga seotud tehinguid, siis toimikud ühendatakse ja neile määratakse ühine number. Kui selgub, et toimiku materjalid sisaldavad peale analüüsitava kuriteokahtluse veel teise iseseisva kuriteo tunnuseid, võib need materjalid vajadusel eraldada iseseisvasse toimikusse.

  (13) Toimikute avamine, ühendamine, eraldamine ja vastutavate ametnike määramine kuulub rahapesu andmebüroo juhi, büroo talituste juhtide või muu büroo juhi poolt määratud ametniku pädevusse.

  (14) Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 toodud teate analüüsimisel kasutab rahapesu andmebüroo kõiki «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses» sätestatud võimalusi lisateabe hankimiseks.

  (15) Välisriigi pädevale asutusele esitatavatele päringutele ja rahapesu andmebüroo haldusaktidele kirjutab alla rahapesu andmebüroo juht või teda asendav ametnik. Informatsiooni vahetamisel välisriigi pädevate asutustega kasutatakse käesolevas paragrahvis sätestatud korda. Välisriigi pädevate asutustega vahetatakse informatsiooni kas kirja või faksi teel rahapesu andmebüroo blanketil või elektrooniliselt rahvusvahelise turvatud infovahetuse süsteemi Egmont Secure Web kaudu.

  (16) Kui töötlemisel teate sisuks olnud kahtlust ei välistatud ning olemasolevate andmete põhjal ei ole veel piisavalt alust kuriteoteate koostamiseks, võib rahapesu andmebüroo teha märke politsei andmekogu „Infosüsteemi Polis“ jälitusmenetluse andmestikku informatsiooni olemasolu kohta määrates sellele vajaliku juurdepääsukategooria.
[RT I, 07.02.2013, 1 - jõust. 10.02.2013, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (17) Analüüsi tulemusena kogutud materjal koos kokkuvõttega esitatakse vastutava ametniku poolt rahapesu andmebüroo juhile, struktuuriüksuse juhile või teda asendavale ametnikule otsustamiseks, kas saata see uurimisasutusele, välisriigi pädevale asutusele või määrata säilitamiseks rahapesu andmebüroos.

  (18) Teadet rahapesu kahtluse kohta, selle koopiat või ärakirja ning andmeid selle esitanud isiku kohta rahapesu andmebüroo ei väljasta.

  (19) Välisriigi pädevale asutusele informatsiooni edastamisel tehakse märge informatsiooni kasutamise tingimuste kohta.

3. peatükk TEABE EDASTAMINE JA VÄLJASTAMINE 

§ 7.   Materjalide edastamine

  (1) Rahapesu, terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude või muude kuritegude tunnuste esinemisel edastab rahapesu andmebüroo materjali viivitamatult pädevale asutusele. Edastatud materjale käsitletakse kui kuriteoteadet.

  (2) Kui kogutud materjal viitab teise riigi jurisdiktsiooni pädevuses olevale kuriteole, saadetakse materjal teatena teise riigi rahapesu andmebüroo funktsioone täitvale asutusele.

  (3) Materjali edastamisel koostab vastutav ametnik saatekirja, garanteerib materjali koopia säilitamise rahapesu andmebüroos ja edastab materjali koos saatekirjaga allkirjastamiseks andmebüroo juhile või teda asendavale rahapesu andmebüroo ametnikule.

  (4) Kui rahapesu andmebüroo on vara säilimise tagamiseks rakendanud piiranguid, esitab ta materjalid uurimisasutusele võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kümme tööpäeva enne piirangutähtaja lõppu. Sellisel juhul otsustab uurimisasutus vara arestimise küsimuse kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras enne rahapesu andmebüroo haldusaktiga rakendatud piirangu lõppemist.

§ 8.   Andmete väljastamine

  (1) Rahapesu andmebüroo ei väljasta andmeid, kui seadusest, välislepingust või käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Rahapesu andmebüroo edastab olulised andmed, sh maksu- ja pangasaladust sisaldavad andmed prokurörile, uurimisasutusele või kohtule, kui need on vajalikud rahapesu, terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude või muude kuritegude vältimiseks, tuvastamiseks või kohtueelses menetluses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud andmeid väljastab rahapesu andmebüroo omaalgatuslikult või «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 43 lõikes 3 nimetatud asutuste põhjendatud taotluste alusel.

  (4) Haldusmenetluse käigus kogutud andmeid võib rahapesu andmebüroo uurimisasutusele avaldada kuritegude vältimiseks, tuvastamiseks või kohtueelses menetluses.

  (5) Andmete väljastamise otsuse võtab vastu ja andmete väljastamisega seotud dokumendid allkirjastab rahapesu andmebüroo juht, teda asendav või juhi poolt määratud ametnik.

  (6) Andmete väljastamisel rahapesu andmebüroost võib määrata andmete kasutamisele piirangud.

  (7) Muu andmevahetus toimub vastavalt seadusele ja ametkondadevahelistele koostöölepetele.

§ 9.   Koostöö Kaitsepolitseiametiga terrorismi rahastamise tõkestamisel

  (1) Terrorismi rahastamise tõkestamisel teeb rahapesu andmebüroo koostööd Kaitsepolitseiametiga vastavalt «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» §-s 45 sätestatule.

  (2) Terrorismi rahastamise kahtlusega teated edastab rahapesu andmebüroo juht, teda asendav või juhi poolt määratud ametnik Kaitsepolitseiameti peadirektori poolt määratud kontaktisikule digitaalselt allkirjastatult ja krüpteeritult elektronpostiga, tehes vastavasisulise märke andmekogusse RABIS.

  (3) Kaitsepolitseiameti peadirektori poolt määratud rahapesu andmebüroo kontaktisik:
  1) võtab rahapesu andmebüroolt vastu «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 45 lõikes 2 nimetatud olulised andmed;
  2) analüüsib terrorismi rahastamise kahtlusega teateid iseseisvalt või koostöös rahapesu andmebürooga;
  3) tutvub vajadusel terrorismi rahastamise tuvastamiseks avatud kontrolltoimikutega;
  4) esitab vajadusel rahapesu andmebüroole kontrollimiseks Kaitsepolitseiameti terrorismi rahastamise kahtlusega teate;
  5) annab kvartaalselt tagasisidet rahapesu andmebüroole nende poolt kontrollitud terrorismi rahastamise kahtluse teadete analüüsi tulemustest. Kuriteotunnuste tuvastamisel ja kriminaalmenetluse alustamisel teavitab sellest viivitamatult rahapesu andmebürood;
  6) juhindub seaduses ja käesolevas määruses sätestatud andmete kaitse nõuetest.

§ 10.   Tagasiside

  (1) «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 37 lõike 1 punkti 2 nõuete täitmisel teavitab rahapesu andmebüroo kord aastas temale andmeid esitanud isikut andmete kasutamisest kui nende põhjal on alustatud kriminaalmenetlus või need liideti juba menetletava kriminaalasja juurde.

  (2) Rahapesu andmebüroo asjaajaja registreerib teate büroo dokumendiregistris ning teeb vastava märke andmekogusse RABIS.

4. peatükk PIIRANGUTE RAKENDAMINE 

§ 11.   «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» paragrahvis 40 sätestatud piirangute kehtestamine

  (1) Kui kohustatud subjekt on edastanud teate rahapesu andmebüroole märkega «kiire» ning on peatanud varaga tehtavad tehingud, vaatab rahapesu andmebüroo teate läbi viivitamatult ning võtab vastu otsuse konto või tehingu objektiks oleva vara käsutamisele piirangu seadmise kohta.

  (2) Tehingu peatamise, või konto või tehingu objektiks oleva vara käsutamisele piirangu seadmise otsustab rahapesu andmebüroo juht vastutava ametniku või rahapesu andmebüroo talituse juhi ettepanekul.

  (3) Kui teise riigi pädev asutus esitab rahapesu andmebüroole päringu ja põhjendatud palve varale piirangu seadmise kohta, rakendatakse piirangut üldises korras ja teavitatakse sellest kohe teise riigi pädevat asutust.

  (4) Peale tehingu peatamise, või konto või tehingu objektiks oleva muu vara käsutamisele piirangu seadmise vajalikkuse otsustamist koostab vastutav ametnik vastavasisulise ettekirjutuse, mis allkirjastatakse rahapesu andmebüroo juhi, teda asendava või juhi poolt määratud ametniku poolt.

  (5) Ettekirjutus registreeritakse vastavalt kehtivale korrale ja edastatakse vara valdajale või omanikule tähitud postiga või toimetatakse kätte allkirja vastu.

  (6) Kui vara valdaja või omanik ei esita rahapesu andmebüroole kolmekümne päeva jooksul alates tehingu peatamisest või konto kasutamise piirangu kehtestamisest tõendeid vara päritolu seaduslikkuse kohta, otsustab rahapesu andmebüroo juht, teda asendav ametnik või rahapesu andmebüroo juhi poolt määratud ametnik toimiku materjalide põhjal teistkordse piirangu seadmise vajaduse ja tähtaja määramise. Vastavasisuline märge tehakse andmekogus RABIS.

  (7) Kui vara valdaja või omanik esitab tähtaegselt tõendeid vara päritolu kohta, kontrollib vastutav töötleja viivitamatult esitatud andmeid kasutades selleks kõiki seaduses ettenähtud võimalusi ning peale kontrolli esitab oma seisukoha piirangute tühistamise või jätkamise vajadusest rahapesu andmebüroo juhile või teda asendavale ametnikule.

  (8) Kui analüüsi käigus tekib vajadus piirata vara kasutamist või arestida vara teises riigis, koostatakse sellekohane päring ja/või põhjendatud palve ning saadetakse see teise riigi pädevale asutusele.

  (9) Juhul kui rahapesu andmebüroo otsustab piirangute kehtestamist jätkata, teavitab ta sellest viivitamatult konto või vara valdajat või omanikku. Vastavasisuline ettekirjutus registreeritakse vastavalt kehtivale korrale ja edastatakse vara valdajale või omanikule tähitud postiga või toimetatakse kätte allkirja vastu.

  (10) «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 40 lõike 6 kohaldamiseks teeb rahapesu andmebüroo vastavasisulise ettekirjutuse vara valdajale, näidates ära vara käsutamisele piirangu seadmise põhjuse. Kui vara tegelik omanik tehakse kindlaks enne ühe aasta möödumist või ilmnevad uued asjaolud, järgitakse seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (11) Kui ühe aasta jooksul pärast lõikes 10 nimetatud piirangu kehtestamist ei ole vara tegelik omanik selgunud, teavitab rahapesu andmebüroo juht, teda asendav või juhi poolt määratud ametnik rahapesu andmebüroo poolt varale kehtestatud piirangutest ja sellega seotud asjaoludest prokuratuuri, kes otsustab edaspidised toimingud varaga.

  (12) Kui varale on pandud piirangud ja analüüsi käigus selgub, et vara päritolu on legaalne või terrorismi rahastamise kahtlus pole kinnitust leidnud, vabastatakse vara piirangutest koheselt ning teavitatakse otsusest viivitamatult vara valdajat.

  (13) Rahapesu andmebüroo peab arvestust varale seatud piirangute, nende tähtaegade ja vara loetelu ning väärtuse kohta. Andmeid säilitatakse andmekogu RABIS vastava toimiku juures ning eraldiseisva koondtabelina. Koondtabelisse kannab andmed asjaajaja talituse juhi või vastutava töötleja poolt esitatud andmete põhjal.

§ 12.   Piirangute elektroonilisel teel seadmise kord ja tehnilised nõuded

  (1) Piirangu seadmisel edastab rahapesu andmebüroo juht või teda asendav ametnik kohustatud subjektile digitaalallkirjastatud ja krüpteeritult vastavasisulise ettekirjutuse.

  (2) Kohustatud subjekti esindaja saadab digitaalallkirjastatult ja krüpteeritult elektronposti vahendusel kinnituse ettekirjutuse kättesaamise ja vastavate piirangute rakendamise kohta.

  (3) Kui dokumenti ei õnnestu tehnilistel või muudel põhjustel digitaalselt edastada, esitatakse ettekirjutus paberkandjal. Ettekirjutuse kättesaamise kohta annab kohustatud subjekti esindaja kinnituse ettekirjutuse kättesaamise kohta.

5. peatükk ANDMETE ORGANISATSIOONILISE JA TEHNILISE KAITSE TAGAMINE 

§ 13.   Andmete kaitse tagamine

  (1) Andmete kaitse tagatakse kooskõlas «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud isikuandmete töötlemise nõuetega ning «Krediidiasutuste seaduses» sätestatud pangasaladuse kaitse nõuetega.

  (2) Rahapesu andmebüroo juht või teda asendav ametnik allub andmekaitse korraldamise küsimustes vahetult Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei juhile. Andmekaitse nõuete täitmise eest rahapesu andmebüroos vastutab rahapesu andmebüroo juht.
[RT I, 07.02.2013, 1 - jõust. 10.02.2013, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (3) Andmekaitset korraldav isik on kohustatud rahapesu andmebüroos:
  1) korraldama andmete kaitset ja võtma tarvitusele meetmed andmekaitse igakülgseks tagamiseks;
  2) teostama kontrolli «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle;
  3) korraldama koolitust andmekaitse küsimustes;
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]
  4) pidama arvestust andmete ja neile juurdepääsuõigust omavate isikute kohta.

  (4) Andmete valdaja on kohustatud koheselt teavitama rahapesu andmebüroo juhti, kui on põhjust arvata, et andmed on saanud teatavaks juurdepääsuõigust mitteomavale isikule või käesolevat korda on muul viisil rikutud. Andmete valdaja on sellisel juhul kohustatud võtma tarvitusele meetmed vähendamaks või hoidmaks ära andmete avalikuks tulemisest tekkida võivat kahju.

  (5) Rahapesu andmebüroos säilitatavaid andmeid võib töödelda ja väljastada ainult rahapesu andmebüroo ametnik, kellele on eelnevalt tutvustatud rahapesu andmebüroo tööd reguleerivaid juhendeid, käesolevat määrust, «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust», «Isikuandmete kaitse seadust», «Avaliku teabe seadust», «Krediidiasutuste seadust» ja teiste seaduste neid sätteid, mis määravad vastutuse nimetatud seaduste rikkumise eest ning kes on andnud allkirja selle kohta, et ta kohustub hoidma saladuses talle seoses tööülesannetega teatavaks saanud andmeid.

  (6) Ametialast juurdepääsu teistele andmekogudele või rahapesu andmebüroo andmekogule võib kasutada üksnes tööalasel otstarbel. Juurdepääsu kuritarvitamist loetakse distsiplinaarsüüteoks.

  (7) Rahapesu andmebüroo ruumid, kus hoitakse ja töödeldakse kogutud andmeid, peavad asuma valvatava sissepääsuga hoones, ruumidesse sissepääs peab olema valvatav videokaameratega ning olema varustatud signalisatsioonisüsteemi ja koodlukuga. Ruumides võib kasutada ainult selliseid häiresüsteeme, mida ei ole lihtsate vahenditega võimalik neutraliseerida ja millest ei ole võimalik mööda pääseda. Süsteem peab toimima nii, et häirele oleks võimalik efektiivselt reageerida.

  (8) Rahapesu andmebüroo ruumid tuleb kohe pärast ametliku tööaja lõppu üle kontrollida. Iga rahapesu andmebüroo ametnik veendub peale tööaja lõppu kabinetist lahkumisel, et kabinetti poleks jäänud kõrvalisi isikuid, arvutid oleksid välja lülitatud ning infokandjad paigutatud lukustatud kappidesse. Lahkudes lukustab ametnik kabineti ukse. Viimasena lahkuv büroo ametnik veendub, et kõikide kabinettide uksed oleks lukustatud ning paneb ruumid valve alla.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (9) Ruumides võivad viibida rahapesu andmebüroos mittetöötavad isikud ainult rahapesu andmebüroo juhi loal ja koos rahapesu andmebüroo ametnikust saatjaga.

  (10) Rahapesu andmebüroos kasutatavad infotehnoloogilised vahendid peavad olema varustatud nõuetekohaste kaitsevahenditega. Rahapesu andmebüroos kasutatavate infokandjate hoidmiseks peavad rahapesu andmebüroos olema lukustatavad kapid.

  (11) Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS kasutamise kord sätestatakse eraldi õigusaktiga.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Kontroll käesoleva määruse täitmise üle

  (1) Teenistuslikku järelevalvet andmete registreerimise ja töötlemise üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kontrolli andmekaitse nõuete täitmise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. jaanuaril 2008. a.

/otsingu_soovitused.json