Teksti suurus:

Kultuuriministri määruste muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2019, 1

Kultuuriministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.04.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse loovisikute ja loomeliitude seaduse § 11 lõike 2, muuseumiseaduse § 15 lõike 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 13 „Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 13 „Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu pidamise eesmärk on loomeliidu toetuse maksmiseks ning loomeliidu üle järelevalve teostamiseks loomeliitude ja loovisikute üle arvestuse pidamine.”;

2) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmeid loomeliidu kohta loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamisel ja andmeid loovisiku kohta tema väljaastumisel või väljaarvamisel tunnustatud loomeliidust säilitatakse kuni kuus aastat.”;

3) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs ja andmekogust väljastatakse andmeid õigusaktides sätestatu kohaselt.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Andmete logimine ja logiandmete säilitamine

(1) Andmete töötlemine andmekogus logitakse.

(2) Andmekogu logiandmeid säilitatakse kolm aastat andmete tekkimisest.”.

§ 2.  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruse nr 32 „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruses nr 32 „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Vastutav ja volitatud töötleja

Infosüsteemi vastutav töötleja on Muinsuskaitseamet ja volitatud töötleja Registrite ja Infosüsteemide Keskus.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „kultuuriminister” sõnaga „Muinsuskaitseameti peadirektor”;

3) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna „kultuuriministri” sõnaga „Muinsuskaitseameti”;

4) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõna „Kultuuriministeeriumile” sõnaga „Muinsuskaitseametile”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isikuandmeid töödeldakse muuseumiseaduse §-s 16 sätestatud korras.”;

6) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva määruse rakendamise üle teostavad Muinsuskaitseamet, Andmekaitse Inspektsioon ning Riigi Infosüsteemi Amet õigusaktides sätestatud pädevuse kohaselt.”;

7) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõna „Kultuuriministeerium” sõnaga „Muinsuskaitseamet”;

8) paragrahvi 29 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „31. detsembril 2018. a” tekstiosaga „31. detsembril 2033. a”.

§ 3.  Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruses nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse tähenduses on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Rahvaraamatukogul on õigus kuni 18-aastase isiku puhul küsida teaviku kojulaenutamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja andmeid ja kirjalikku nõusolekut. Lugejate andmebaasi või lugeja registreerimiskaardile (-vihikusse) kantakse järgmised lugeja isikuandmed ja raamatukogu nõudel kuni 18-aastase isiku puhul ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) elukoht (postiaadress);
4) telefoninumber;
5) elektronposti aadress, kui see on olemas.

(2) Rahvaraamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi. Lugeja saab raamatukogust lugejapileti. Lugejapiletit võib asendada isikutunnistus ehk ID-kaart.

(3) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Rahvaraamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on rahvaraamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määruse § 2 punktid 1–4, 6 ja 7 jõustuvad 1. mail 2019. a.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json