Teksti suurus:

Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2019, 2

Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 30.12.2014 nr 13
RT I, 06.01.2015, 13
jõustumine 09.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.12.2015RT I, 06.01.2016, 311.01.2016
03.04.2019RT I, 09.04.2019, 112.04.2019

Määrus kehtestatakse loovisikute ja loomeliitude seaduse § 11 lõike 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Loomeliitude andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse andmekogu nimetusega „Loomeliitude andmekogu” (edaspidi andmekogu). Andmekogu ametlik lühend on „LLA”.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on loomeliidu toetuse maksmiseks ning loomeliidu üle järelevalve teostamiseks loomeliitude ja loovisikute üle arvestuse pidamine.
[RT I, 09.04.2019, 1 - jõust. 12.04.2019]

  (2) Juurdepääs andmekogule toimub e-teenuse keskkonna „e-äriregister” kaudu. Andmekogu on muudest andmekogudest õiguslikult sõltumatu.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

  (3) Vastutav töötleja:
  1) lahendab andmekogu puudutavaid õiguslikke küsimusi;
  2) teavitab volitatud töötlejat andmekogu pidamist puudutavate kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest ja andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide muutmise kavatsusest;
  3) vastutab andmekogu pidamise, järelevalve toimimise ning andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  4) määrab andmekogu turvanõuded.

  (4) Volitatud töötleja:
  1) võimaldab e-äriregistri kaudu selleks määratud isikutel kanda andmekogusse andmeid, nendega tutvuda ning nõustab andmekogu kasutajaid tehnilistes küsimustes;
  2) korraldab andmekogu andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele;
  3) teavitab vastutavat töötlejat viivitamatult andmekogu pidamist puudutavate kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest ja annab vastutavale töötlejale andmekogu pidamise kohta aru.

§ 4.   Andmekogusse sisestatud andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse sisestatud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 5.   Andmekogu ülesehitus ja andmete töötlemine

  (1) Andmekogu koosneb:
  1) loomeliitude ja loovisikute andmetest (edaspidi digitaalne andmebaas);
  2) digitaalsest arhiivist.

  (2) Andmekogu turbeaste on madal (L) ja andmekogu turvaklass on K1T1S1.

  (3) Andmekogu on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga ning see kuulub riigi infosüsteemi koosseisu.

  (4) Andmekogu andmete korral tagatakse nende käideldavus, kättesaadavus volitatud isikutele ja isikutele, kellel on õigustatud huvi ning terviklus, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise.

  (5) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse infosüsteemide kolmeastmelises etalonturbes ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
[RT I, 06.01.2016, 3 - jõust. 11.01.2016]

2. peatükk Andmekogu andmed 

§ 6.   Andmekogu andmed

  (1) Tunnustatud loomeliidu andmetena kantakse digitaalsesse andmebaasi:
  1) loomeliidu nimetus;
  2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood;
  3) põhikiri;
  4) kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  5) juhatuse liikmete ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid;
  6) loomeliiduna tunnustamise aeg;
  7) loomeliidu loomeala;
  71) loomeliidu kutseala;
[RT I, 06.01.2016, 3 - jõust. 11.01.2016]
  8) arvelduskonto number;
  9) loomeliidu toetuse eest vastutava kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, elektronposti aadress;
  10) loomeliidu veebiaadress;
  11) toetuse taotleja volitatud esindaja nimi ja ametikoht;
  12) loomeliiduna tunnustamise kehtetuks tunnistamise aeg.

  (2) Tunnustatud loomeliitu kuuluva loovisiku andmetena kantakse digitaalsesse andmebaasi:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) loomeliitu astumise aeg;
  3) loomeliitu kuuluvuse peatamise aeg;
  4) loomeliidust väljaastumise või väljaarvamise aeg;
  5) loovisiku vastavus loovisikute ja loomeliitude seaduse § 4 lõikes 3 sätestatud tingimustele;
[RT I, 06.01.2016, 3 - jõust. 11.01.2016]
  6) loomeliidud, mis saavad tema eest arvestatud toetust koos loomeliidule esitatud avaldusega, juhul, kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja ta on esitanud vastava avalduse.
[RT I, 06.01.2016, 3 - jõust. 11.01.2016]

§ 7.   Digitaalsesse arhiivi kantavad andmed

  Digitaalsesse arhiivi kantakse digitaalsest andmebaasist kustutatud andmed.

3. peatükk Andmete esitamine ja juurdepääs andmetele 

§ 8.   Andmeandjad

  (1) Andmekogusse esitavad andmeid tunnustatud loomeliidud ja Kultuuriministeerium.

  (2) Andmeandja nimel esitavad käesoleva määruse §-s 10 sätestatud korras andmeid isikud, kellele on vajalikus ulatuses antud andmekogu kasutajaõigused vastavalt käesoleva määruse §-le 12.

§ 9.   Andmete ristkasutus

  (1) Andmete andmekogusse kandmisel esitatakse päringuid ja saadakse andmeid sellega liidestatud andmekogudest.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 10.   Andmete esitamine andmekogusse

  (1) Kultuuriministeerium esitab andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 6, 7, 71 ja 12 nimetatud andmed.
[RT I, 06.01.2016, 3 - jõust. 11.01.2016]

  (2) Tunnustatud loomeliit esitab andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 8–11 ning lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 11.   Andmete esitamise kord

  (1) Andmete esitamine on andmete andmekogusse sisestamine ja sellesse kantud andmete muutmine või kustutamine.

  (2) Õigus andmeandja nimel andmete esitamiseks on vastavas ulatuses kasutajaõigustega isikul.

  (3) Andmete esitaja identifitseeritakse autentimise teenuse alusel.
[RT I, 06.01.2016, 3 - jõust. 11.01.2016]

  (4) Andmed esitatakse käesolevas peatükis sätestatud toimingute teostamisel ja nimetatud tähtajal.

  (5) Andmete esitamisel registreeritakse automaatselt:
  1) andmete esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) loomeliit või asutus, kelle nimel andmed esitatakse;
  3) andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 12.   Andmekogu kasutajaõigused

  (1) Andmekogu kasutajaõigused võib anda:
  1) vastutava ja volitatud töötleja ametnikule ja töötajale;
  2) loomeliidu juhatuse liikmele ja töötajale;
  3) loovisikule.

  (2) Vastutav töötleja annab kasutajaõigused vähemalt ühele vastutava või volitatud töötleja ametnikule või töötajale (edaspidi andmekogu haldur).

  (3) Andmekogu haldur annab loomeliidu juhatuse liikmele asutuse halduri õigused ja kasutajaõigused vastutava ja volitatud töötleja ametnikele ja töötajatele.

  (4) Asutuse haldur annab kasutajaõigused loomeliidu töötajale ja loovisikule.

  (5) Andmekogu kasutajaõiguste andmisel määrab asutuse haldur kindlaks isiku kasutajaõiguste, sealhulgas andmete esitamise ja andmetele juurdepääsu õiguse ulatuse.

  (6) Kui loomeliidu või loovisiku andmed kantakse arhiivi, eemaldatakse vastava asutuse halduri, loomeliidu töötajate ja loovisiku kasutajaõigused.

§ 13.   Andmete muutmine ja uuendamine

  (1) Digitaalses andmebaasis võib andmeid muuta:
  1) andmete parandamiseks;
  2) uute andmete andmekogusse kandmiseks;
  3) kande aluseks olevate andmete muutumisel;
  4) muul õigusaktidest tulenevatel põhjustel.

  (2) Andmeandjad peavad uuendama andmekogu digitaalsesse andmebaasi kantavaid andmeid hiljemalt iga kalendriaasta 1. veebruariks.

§ 14.   Andmete kustutamine

  (1) Digitaalsest andmebaasist kustutatakse ja digitaalsesse arhiivi kantakse:
  1) loomeliidu andmed loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamisel;
  2) loovisiku andmed tema väljaastumisel või väljaarvamisel tunnustatud loomeliidust.

  (2) Digitaalsesse arhiivi kantud andmeid võib volitatud töötleja kanda tagasi digitaalsesse andmekogusse, kui:
  1) andmed on kustutatud ekslikult;
  2) isik, kelle andmed kustutati, tuleb uuesti kanda digitaalsesse andmekogusse.

  (3) Andmeid loomeliidu kohta loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamisel ja andmeid loovisiku kohta tema väljaastumisel või väljaarvamisel tunnustatud loomeliidust säilitatakse kuni kuus aastat.
[RT I, 09.04.2019, 1 - jõust. 12.04.2019]

§ 15.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs ja andmekogust väljastatakse andmeid õigusaktides sätestatu kohaselt.
[RT I, 09.04.2019, 1 - jõust. 12.04.2019]

  (2) Andmekogusse kantud juurdepääsupiiranguga andmetele on juurdepääs kasutajaõigustega isikul vastutava ja volitatud töötleja kaudu teenistus- või tööülesannetega seotud ulatuses, andmekogusse kantud loomeliidu kaudu vastava loomeliidu ja selle liikmete osas ning loovisikul oma andmete osas.

  (3) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse valitsusasutustele, kui need on vajalikud neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

§ 151.   Andmete logimine ja logiandmete säilitamine

  (1) Andmete töötlemine andmekogus logitakse.

  (2) Andmekogu logiandmeid säilitatakse kolm aastat andmete tekkimisest.
[RT I, 09.04.2019, 1 - jõust. 12.04.2019]

4. peatükk Andmekogu järelevalve, finantseerimine ja tegevuse lõpetamine 

§ 16.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 17.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu asutamine ja pidamine finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 18.   Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister. Andmekogu tegevus lõpetatakse kooskõlas avaliku teabe seaduses ja arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Enne käesoleva määruse jõustumist kogutud andmete andmekogusse kandmine

  Enne käesoleva määruse jõustumist tunnustatud loomeliidu andmed kantakse andmekogusse järgmiselt:
  1) hiljemalt 2015. aasta 1. veebruariks kannab Kultuuriministeerium andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 6, 7 ja 12 nimetatud andmed;
  2) hiljemalt 2015. aasta 1. veebruariks kannab tunnustatud loomeliit andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 8, 9 ja 11 ning lõike 2 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud andmed;
  3) hiljemalt 2015. aasta 1. maiks kannab tunnustatud loomeliit andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 10 ja lõike 2 punktides 3–5 nimetatud andmed. Paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5 nimetatud andmed tuleb andmekogusse kanda vähemalt alates 2012. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json