Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2020, 14

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.04.2020 otsus nr 560

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.04.2020

§ 1.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lapsele teenust vahetult osutav isik peab vastama ühele järgmistest nõuetest:
1) tal on vähemalt keskharidus ning pedagoogiline, psühholoogia- või sotsiaaltööalane riiklikult tunnustatud kutse- või kõrgharidus;
2) tal on vähemalt keskharidus ning ta läbib aasta jooksul tööle asumisest arvates käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud turvakoduteenust lapsele vahetult osutava isiku täienduskoolituse.”;

2) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad „Sotsiaaltöö ja pedagoogika” sõnadega „Turvakoduteenust lapsele vahetult osutava isiku”;

3) paragrahvi 456 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hooldusperes võib olla rohkem kui neli hooldatavat juhul, kui:
1) paigutamist vajavad ühe pere lapsed või esineb muu olukord, mille puhul on vaja tagada laste kooskasvamise võimalus;
2) see on asendushooldusel olevate laste huvides;
3) selleks annavad nõusoleku perre paigutatud ja perre paigutatavate laste seaduslikud esindajad;
4) see on kooskõlastatud Sotsiaalkindlustusametiga.”;

4) paragrahvi 457 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Asendushooldusel perekodus võib olla rohkem kui kuus last juhul, kui:
1) paigutamist vajavad ühe pere lapsed või esineb muu olukord, mille puhul on vaja tagada laste kooskasvamise võimalus;
2) see on asendushooldusel olevate laste huvides;
3) selleks annavad nõusoleku perre paigutatud ja perre paigutatavate laste seaduslikud esindajad;
4) see on kooskõlastatud Sotsiaalkindlustusametiga.”;

5) paragrahvi 458 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Asendushooldusel asenduskodus võib olla rohkem kui kuus last juhul, kui:
1) paigutamist vajavad ühe pere lapsed või esineb muu olukord, mille puhul on vaja tagada laste kooskasvamise võimalus;
2) see on asendushooldusel olevate laste huvides;
3) selleks annavad nõusoleku perre paigutatud ja perre paigutatavate laste seaduslikud esindajad;
4) see on kooskõlastatud Sotsiaalkindlustusametiga.”;

6) paragrahvi 4511 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hoolduspere vanemat toetatakse vähemalt ühe kahendiku ulatuses töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta.”;

7) paragrahvi 59 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) esmasesse psühhoosi haigestunud isikul, kellel ravimeeskond on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse käesoleva seaduse § 62 lõike 31 alusel.”;

8) paragrahvi 61 lõikes 1 ja § 64 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „2 ja 8” tekstiosaga „2, 8 ja 9”;

9) paragrahvi 62 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse § 59 lõike 1 punktis 9 nimetatud isikul on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus, kui ta vajab abi vähemalt ühe käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärgi saavutamisel. Isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse määrab kindlaks tema ravimeeskond.

(32) Kui ravimeeskond on tuvastanud käesoleva seaduse § 59 lõike 1 punktis 9 nimetatud isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse, edastab ravimeeskond hinnangu Sotsiaalkindlustusametile tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamiseks.”;

10) paragrahvi 62 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „lapse” tekstiosaga „ja punktis 9 nimetatud isiku”;

11) paragrahvi 63 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1, 2 ja 8” tekstiosaga „1, 2, 8 ja 9”;

12) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Sotsiaalkindlustusamet teeb käesoleva seaduse § 59 lõike 1 punktis 9 nimetatud isiku suhtes tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse ravimeeskonna hinnangu alusel.

(5) Sotsiaalkindlustusamet edastab kohase abi ja teenuse kohese kättesaadavuse eesmärgil teenuseosutajale käesoleva seaduse § 59 lõike 1 punktis 9 nimetatud isiku suhtes koostatud ravimeeskonna hinnangu ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse.”;

13) seaduse 3. peatükki täiendatakse 12. jaoga järgmises sõnastuses:

12. jagu
Erakorralises olukorras rakendatavad rahalise toetamise meetmed

§ 1402. Erakorralises olukorras rakendatavad rahalise toetamise meetmed erakorralisest olukorrast tulenevate toimetulekuraskuste ennetamiseks

(1) Vabariigi Valitsus võib eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal eriolukorrast, erakorralisest seisukorrast või sõjaseisukorrast tulenevate toimetulekuraskuste leevendamiseks ja ennetamiseks kehtestada määrusega täiendavaid rahalise toetamise meetmeid.

(2) Õigus rahalise toetamise meetmele on sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud ja eriolukorrast, erakorralisest seisukorrast või sõjaseisukorrast eriliselt puudutatud inimestel, kelle toimetulek võib olla eriolukorrast, erakorralisest seisukorrast või sõjaseisukorrast tulenevalt oluliselt halvenenud.

(3) Rahalise toetamise meetmeid võib rakendada Vabariigi Valitsuse volitatud asutus või isik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses toodud tingimustel.

(4) Rahalise toetamise meetme ühekordne maksumus ei tohi olla väiksem kui 5 eurot ning suurem kui kümnekordne toimetulekupiir.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud rahalise toetamise meetmeid rahastatakse riigieelarvest.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud rahalise toetamise meetmeid võib kohaldada kuni vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui 60 päeva eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra lõppemisest arvates. Meetmeid võib kohaldada tagasiulatuvalt eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamisest arvates.”.

§ 2.  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmine

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõikest 8 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud töötukassa tuvastatud töövõimet välistava seisundi korral”;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Puudega lapse seisundi muutumise kohta info saamisel on Sotsiaalkindlustusametil kohustus lapse abivajadust uuesti hinnata. Kohustus teavitada Sotsiaalkindlustusametit puudega lapse seisundi muutumisest on igal isikul, kellel on vastav teave olemas.”;

3) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui lapsel on muutumatu või progresseeruv püsiv seisund, mis ei ole kompenseeritav ravi, ravimite, abivahendite või teenustega, võib raske või sügava puude raskusastme tuvastada kestusega kuni 16-aastaseks saamiseni.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud muutumatu ja progresseeruva püsiva seisundiga laste puude raskusastme tuvastamise täpsustatud tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „sätetele” tekstiosaga „, välja arvatud käesoleva seaduse § 6 lõikes 11 sätestatud juhul toetuse maksmise korral”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud puudega lapse toetusele õigus ka harvikhaiguse diagnoosiga lapsel, kellel ei ole tuvastatud puude raskusastet, ning toetust makstakse puude ennetamiseks ja sellest tingitud lisakulude hüvitamiseks, kui puude väljakujunemine oleks ennetuseta vältimatu.”;

6) paragrahvi 6 lõike 5 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „lapsele” tekstiosaga „ja käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud lapsele”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega nende harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud juhul puudega lapse toetust.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud loetelu täiendatakse arstliku ekspertiisikomisjoni ettepanekul ning peale konsulteerimist huvigruppidega.”.

§ 3.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Eesti Töötukassasse isiklikult vastuvõtule tulemise asemel võib põhjendatud juhul individuaalses tööotsimiskavas kokku leppida telefoni teel või Eesti Töötukassa infosüsteemi kaudu pöördumise.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 13 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 7−12 ja § 2 jõustuvad 2020. aasta 1. mail.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 6 jõustub 2020. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json