Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
31.03.2021 otsus nr 714

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2021

§ 1.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 lõikes 4 ning § 115 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad „elektrooniline arestimissüsteem” sõnaga „täitmisregister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Avaliku võimu kandja võib täitmisavalduse ja täitedokumendi esitada sundtäitmise alustamiseks ka käesoleva seadustiku §-s 632 nimetatud andmekogu kaudu.”;

3) paragrahv 231 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 232 järgmises sõnastuses:

§ 232. Maksu- ja Tolliameti algatatud täitemenetluse jätkamine

(1) Kohtutäitur jätkab maksukorralduse seaduse § 130 alusel maksuhalduri poolt algatatud sundtäitmist täitemenetluses maksuhalduri avalduse alusel.

(2) Maksuhalduri algatatud täitemenetluse jätkamisel kohtutäituri poolt ei rakendata käesoleva seadustiku §-des 24 ja 25 sätestatud nõudeid ning maksuhalduri kohaldatud keelumärked ja arestid jäävad kehtima.”;

5) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) viide võlgniku õigusele tasuda kohtutäituri põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust ja täitemenetluse alustamise tasu, kui ta täidab täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ettenähtud tähtaja jooksul või sõlmib enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist sissenõudjaga maksegraafiku ja täidab nõuet kuni selle nõuetekohase täitmiseni maksegraafiku kohaselt.”;

6) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Täitmisteatele võib jätta täitedokumendi ärakirja lisamata, kui täitmisteade toimetatakse kätte paberkandjal. Kui täitmisteatele ei ole täitedokumenti lisatud, selgitatakse täitmisteates, millisel viisil on võimalik täitedokumendiga tutvuda. Kui võlgnik soovib täitedokumendiga tutvuda, edastab kohtutäitur täitedokumendi võlgnikule tema avaldatud viisil.”;

7) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Täitedokumendi täitmise korral enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist võib võlgnikult nõuda kohtutäituri põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust ja täitemenetluse alustamise tasu.”;

8) paragrahvi 37 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „Täitekulud on kohtutäituri tasu” tekstiosaga „, käesoleva seadustiku § 24 lõike 2 alusel täitmisteate ja selle lisadokumentide võlgnikule kättetoimetamise kulud”;

9) paragrahvi 38 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „täitekulude otsuse” tekstiosaga „, välja arvatud käesoleva seadustiku § 471 lõikes 3 nimetatud juhul”;

10) seadustikku täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

§ 381. Alaealise lapse elatise sissenõudmise eest riigi makstud tasu sissenõudmine

(1) Alaealise lapse elatise sissenõudmise eest kohtutäiturile riigi poolt makstud tasu nõutakse võlgnikult kohtutäituri seaduse § 31 lõikes 11 sätestatud otsuse alusel sisse samas täiteasjas.

(2) Kui võlgniku suhtes menetluses olevas täiteasjas on sissenõudmisel riigi makstud elatisabi, nõutakse see sisse enne alaealise lapse elatise sissenõudmise eest makstud tasu.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu muutub sissenõutavaks, kui täitemenetlus alaealise lapse igakuise elatise sissenõudes lõpetatakse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu maksmise kohta peab arvestust ning sissenõudja õigusi teostab Maksu- ja Tolliamet.

(5) Alaealise lapse elatise sissenõudmise eest kohtutäiturile riigi poolt makstud tasu hüvitamise kohustus ei lähe üle pärimise teel.

(6) Võlgnikult sissenõutud alaealise lapse elatise sissenõudmise eest kohtutäiturile riigi poolt makstud tasu kantakse riigieelarvesse.”;

11) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekub rohkem raha, kui on vaja sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tagastab kohtutäitur enam laekunud raha võlgnikule viie tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates.”;

12) paragrahvi 471 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sissenõudjal on õigus anda täiteasja menetlemine üle teisele sama tööpiirkonna kohtutäiturile, kes on andnud nõusoleku täiteasja menetlemise jätkamiseks. Täiteasja menetlenud kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri seaduse § 41 lõikes 2 sätestatud ulatuses kohtutäituri tasu ning täiteasja ülevõtval kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri seaduse §-s 35 sätestatud kohtutäituri tasu ettemaksu. Täiteasja üleandmisel uuele kohtutäiturile jäävad tehtud täitetoimingud jõusse.

(2) Kui kohtutäitur on nõuet vähemalt kolm aastat menetlenud, on sissenõudjal õigus anda täiteasja menetlemine üle teisele sama tööpiirkonna kohtutäiturile, kes on andnud nõusoleku täiteasja menetlemise jätkamiseks. Sellisel juhul on täiteasja menetlenud kohtutäituril õigus nõuda võlgnikult täitemenetluse alustamise tasu ja sissenõutavaks muutunud täitekulusid ning asja ülevõtval kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri seaduse §-s 35 sätestatud kohtutäituri tasu ettemaksu. Ülevõttev kohtutäitur ei või nõuda täitemenetluse alustamise tasu. Täiteasja üleandmisel uuele kohtutäiturile jäävad tehtud täitetoimingud jõusse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud täitemenetluse alustamise tasu ja täitekulud nõuab võlgnikult sisse täiteasja ülevõtnud kohtutäitur ja kannab need üle täiteasja varem menetlenud kohtutäiturile.

(4) Ülevõttev kohtutäitur teavitab võlgnikku menetleja vahetumisest.

(5) Täitemenetluse üleandmine peab toimuma hiljemalt kolme kuu möödumisel kohtutäiturilt täiteasja menetlemise jätkamiseks nõusoleku saamisest.

(6) Pärast täitemenetluse üleandmist täiteasja varem menetlenud kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekunud raha kannab kohtutäitur viivitamatult üle täitemenetlust jätkava kohtutäituri ametialasele arvelduskontole.”;

13) paragrahv 63 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 63. Täitmisregister

(1) Täitmisregister on riigi infosüsteemi andmekogu, mille eesmärk on:
1) täitemenetluse andmete kogumine ja nendele andmetele juurdepääsu võimaldamine;
2) täitestatistika kogumine;
3) infovahetuskanalina tagada võlgniku konto ja rahalise nõude arestimise ning arestide haldamisega seotud toimingute kohta elektrooniliselt taotluse edastamine seadusest tuleneva ülesande täitmiseks;
4) infovahetuskanalina tagada krediidi- ja makseasutuse valduses olevate andmete kohta päringute tegemine seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

(2) Avaliku võimu kandja, kes vajab täitmisregistri kasutamist seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, võib süsteemiga liituda juhul, kui selleks on olemas tehniline võimekus.

(3) Täitmisregistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

(4) Täitmisregistri volitatud töötleja on valdkonna eest vastutava ministri poolt määratud isik või asutus.

(5) Täitmisregistri põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(6) Täiteasjad registreeritakse täitmisregistris.

(7) Täitmisregistrisse kantud andmete õigsust eeldatakse.

(8) Täitmisregistri kaudu tehakse kättesaadavaks:
1) andmed menetluses olevate ja lõpetatud täiteasjade kohta;
2) andmed täitemenetluses seatud arestide ja nende järjekorra kohta;
3) andmed täitemenetluse menetleja, menetlusosalise ja menetluses osaleja kohta.

(9) Täitmisregistrisse kantavate andmete täpsema loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(10) Konto avamise elektroonilise kontrollimise kord ja tehnilised nõuded ning täitmisregistri andmetöötluse ja andmete väljastamise kord sätestatakse täitmisregistri põhimääruses.

(11) Täitmisregistrist on avalikult kättesaadav teave, kas isikul on elatise võlgnevus, ning selle olemasolu korral sissenõutava võla jäägi suurus, seda sissenõudva kohtutäituri nimi, telefoninumber ja e-posti aadress ning täitemenetluse number.

(12) Täitmisregistrist on avalikult kättesaadav teave, kas isikul on täitmisele antud võlgnevus, ning selle olemasolu korral täitedokumendist tuleneva võla suurus ja selle jääk. Teavet antakse nende täitemenetluste kohta, milles on möödunud vabatahtliku tasumise tähtaeg.”;

14) paragrahv 631 tunnistatakse kehtetuks;

15) seadustiku 5. peatükki täiendatakse §-ga 632 järgmises sõnastuses:

§ 632. Kohtutäiturite tööks vajalik infosüsteem

Koda peab kohtutäiturite tööks vajalikku infosüsteemi, mis võimaldab digitaalset andmevahetust teiste andmekogudega.”;

16) paragrahvi 632 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud infosüsteem võimaldab ka avaliku võimu kandja nõuete täitmisele esitamist ja jaotamist kohtutäituritele, sealhulgas juhuslikkuse põhimõttel.”;

17) paragrahvi 632 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohtutäiturid kasutavad teiste andmekogudega andmevahetuseks ainult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud infosüsteemi.”;

18) paragrahvi 114 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Käesoleva seaduse §-s 63 sätestatud täitmisregistrit kasutavale isikule toimetab kohtutäitur arestimisakti kätte täitmisregistri kaudu.”;

19) paragrahvi 115 lõigetes 1 ja 3–6 asendatakse sõna „krediidiasutus” sõnadega „krediidi- ja makseasutus” vastavas käändes;

20) paragrahvi 115 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§-s 631” tekstiosaga „§-s 63”;

21) paragrahvi 149 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui pärast sundtäitmisega ühinemist lõpetatakse täitemenetlus kinnisasja müüki korraldamata, teavitab täiteasja menetlenud kohtutäitur sellest sundtäitmisega ühinemise avalduse esitajat. Kui sundtäitmisega ühinemise avalduse on esitanud mitu sissenõudjat, teavitab kohtutäitur täitemenetluse lõpetamisest avalduse esitajat, kes ühines sundtäitmisega ajaliselt varem.

(4) Täiteasja menetlenud kohtutäitur edastab tema menetluses esitatud sundtäitmisega ühinemise avaldused ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsused kinnisasja arestinud kohtutäiturile. Sissenõudja loetakse sundtäitmisega ühinenuks menetluses, milles kinnisasi arestiti, kui ta ei ole loobunud sundtäitmisega ühinemisest. Sundtäitmisega ühinemise avalduste järjekord ei muutu.”.

§ 2.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamisel.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamine

(1) Võlgniku täitemenetluslik profiil väljastatakse sissenõudjale, kellel on võlgniku suhtes jõustunud täitedokument. Võlgniku täitemenetluslik profiil aitab sissenõudjal hinnata nõude sissenõudmise väljavaateid.

(2) Võlgniku täitemenetluslikus profiilis kajastatakse järgmised andmed:
1) võlgniku suhtes sundtäitmisel olevate täiteasjade arv ja nendes sisalduvate nõuete summa kokku;
2) kuupäev, millal on avatud varaseim täitetoimik;
3) võlgnikule kuuluv registrisse kantud vara ja sellele seatud arestid ning keelumärked.”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kindlustussumma alampiir ühe kindlustusjuhtumi kohta on vähemalt 200 000 eurot ning kõigi kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite kohta väljamakstavate kindlustushüvitiste ülempiir vähemalt 600 000 eurot;”;

4) paragrahvi 13 lõigetes 1 ja 2, § 78 punktis 16 ja § 92 punktis 2 asendatakse sõna „täitemenetlusregister” sõnaga „täitmisregister” vastavas käändes;

5) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Võlgnik hüvitab riigile alaealise lapse elatise sissenõudmise eest kohtutäiturile riigi poolt makstud tasu täitemenetluse seadustiku § 381 lõikes 1 sätestatud korras.”;

6) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui kohtutäitur soovib alaealisele lapsele elatise sissenõudmise eest riigilt tasu, teeb ta selleks otsuse. Otsuse peale ei saa esitada kaebust.”;

7) paragrahvi 31 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu „kaebuse esitamise korrale” tekstiosaga „, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud otsuse puhul”;

8) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui rahalise nõude täitmisel täidetakse täitedokument enne selle vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist või sõlmib võlgnik enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist sissenõudjaga maksegraafiku ja täidab nõuet kuni selle nõuetekohase täitmiseni maksegraafiku kohaselt, maksab võlgnik kohtutäituri põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust ja täitemenetluse alustamise tasu.”;

9) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Rahalise nõude täitmisel selgitatakse täitmisteates võlgnikule, et kui ta täidab täitedokumendi enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist või sõlmib enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist sissenõudjaga maksegraafiku ja täidab nõuet kuni selle nõuetekohase täitmiseni maksegraafiku kohaselt, siis peab ta maksma kohtutäituri põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust ja täitemenetluse alustamise tasu. Täitmisteates märgitakse numbritega kogu kohtutäituri põhitasu suurus koos käibemaksuga ning käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tingimustel tasumisele kuuluv pool põhitasust koos käibemaksuga.”;

10) paragrahvi 33 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Täiteasja üleandmisel täitemenetluse seadustiku § 471 lõikes 2 sätestatud korras ei tagasta täiteasja menetlenud kohtutäitur sissenõudjale kohtutäituri tasu ettemaksu.”;

11) paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui täitmisteade toimetatakse võlgnikule kätte:
1) elektronposti aadressil või elektrooniliselt selleks ettenähtud infosüsteemi kaudu, on täitemenetluse alustamise tasu 15 eurot;
2) muul tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud viisil, on täitemenetluse alustamise tasu 30 eurot.”;

12) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohtutäituri põhitasu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toimingu eest on 250 eurot ja kohtutäituri tasu ettemaks 92 eurot.

(12) Kohtutäituri põhitasu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud toimingu eest on 200 eurot ja kohtutäituri tasu ettemaks 92 eurot.”;

13) paragrahvi 36 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „punktides 1–3 ja 7” tekstiosaga „punktis 7”;

14) seadust täiendatakse §-ga 372 järgmises sõnastuses:

§ 372. Alaealisele lapsele elatise sissenõudmise eest riigi makstav tasu

(1) Riik maksab kohtutäiturile tasu, kui täitmisel on kohtulahendist või notariaalselt tõestatud kokkuleppest tulenev alaealise lapse igakuise elatise nõue. Kohtutäituril on õigus tasu saada alates elatise sissenõudmise toimiku avamise kolmeteistkümnendast kalendrikuust.

(2) Riigi makstava elatise sissenõudmise tasu suurus ühe täiteasja kohta on kuni 100 eurot kalendriaastas. Kui ühe kohtutäituri menetluses on sama võlgniku suhtes mitu täiteasja, makstakse kohtutäiturile tasu üksnes ühe täiteasja eest.

(3) Kui võlgnikult täiteasjas või mitmes täiteasjas kalendriaasta jooksul saadud kohtutäituri põhitasu summa on väiksem käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud riigi poolt kohtutäiturile makstavast tasust, on riigi poolt kohtutäiturile makstava tasu suurus määrusega kehtestatud tasu ja võlgniku poolt kohtutäiturile makstud põhitasu summa vahe. Riigi poolt ei maksta kohtutäiturile tasu:
1) kui võlgniku makstud tasu summa on võrdne käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud tasuga või sellest suurem;
2) kui täiteasja on menetletud kalendriaastas kokku alla kuue kuu.

(4) Riigi poolt kohtutäiturile makstava tasu suuruse kalendriaastas ning selle maksmise täpsemad tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

15) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Hagi tagamise korras elatise sissenõudmisel on kohtutäituri põhitasu 150 eurot.”;

16) paragrahvi 38 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Hagi tagamise korras määratud elatise sissenõudmise eest maksab kohtutäituri põhitasu võlgnik.”;

17) paragrahvi 401 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui täitedokumendi täitmine on täies ulatuses võimalik elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, maksab võlgnik kohtutäituri põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust ja täitemenetluse alustamise tasu.”;

18) paragrahvis 401 asendatakse läbivalt sõnad „elektroonilise arestimissüsteemi” sõnaga „täitmisregistri”;

19) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast vabatahtliku täitmise tähtaja möödumist sissenõudjale kohtutäituri vahenduseta, maksab võlgnik käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 nimetatud kohtutäituri tasu ja täitekulud vastavalt kohtutäituri tasu või täitekulude otsusele.”;

20) seadust täiendatakse §-ga 414 järgmises sõnastuses:

§ 414. Kohtutäituri tasu võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamise eest

(1) Kohtutäituri tasu võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamise eest on 15 eurot.

(2) Võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamise eest maksab tasu seda taotlenud isik.”;

21) paragrahvi 43 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-des 44–47 nimetatud täitetoimingu eest on kohtutäituril õigus nõuda käesolevas seaduses sätestatud ulatuses lisatasu. Lisatasu otsus peab olema põhjendatud.”;

22) seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

§ 451. Lisatasu korteriühistu nõude töötlemise eest

Täitemenetluses korteriühistu nõude töötlemise eest täitemenetluse seadustiku § 1531 lõike 3 alusel on kohtutäituril õigus nõuda lisatasu 90 eurot.”;

23) paragrahvis 46 asendatakse sõna „müügihinnast” sõnaga „tehinguväärtuselt”.

§ 3.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 88 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „§-s 631 sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi (edaspidi elektrooniline arestimissüsteem)” tekstiosaga „§-s 63 sätestatud täitmisregistri (edaspidi täitmisregister)”;

2) paragrahvi 88 lõigetes 63 ja 64 asendatakse sõnad „elektroonilise arestimissüsteemi” sõnaga „täitmisregistri”.

§ 4.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „elatisnõude” sõnadega „ja alaealise lapse elatise sissenõudmise eest kohtutäiturile riigi makstud tasu”;

2) paragrahvi 461 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „§-s 631 sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi (edaspidi elektrooniline arestimissüsteem)” tekstiosaga „§-s 63 sätestatud täitmisregistri (edaspidi täitmisregister)” ning § 461 pealkirjas, § 61 lõikes 31, § 130 lõikes 11 ja § 131 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad „elektrooniline arestimissüsteem” sõnaga „täitmisregister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 130 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Maksuhaldur teavitab võlgnikku nõude sundtäitmise üleandmisest kohtutäiturile.”;

4) paragrahvi 130 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksuhaldur teavitab viivitamata kohtutäiturit nõude täitmisest maksuhalduri poolt kohaldatud keelumärke või aresti alusel.”.

§ 5.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 81 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „täitemenetluse seadustiku §-s 631 nimetatud elektroonilise arestimissüsteemi” tekstiosaga „täitemenetluse seadustiku §-s 63 nimetatud täitmisregistri”.

§ 6.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 175 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 2 punkt 3 jõustub 2021. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 3, 10 ja 16, § 2 punktid 5–7 ja 14 ning § 4 punkt 1 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 13, 14, 17, 18 ja 20, § 2 punktid 4 ja 18, § 3, § 4 punkt 2 ning § 5 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json