Teksti suurus:

Nõuded valla- või linnavalitsuse osalemisele liiklusjärelevalve ülesande teostamisel ning nõuded automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2022, 1

Nõuded valla- või linnavalitsuse osalemisele liiklusjärelevalve ülesande teostamisel ning nõuded automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele

Vastu võetud 07.04.2022 nr 41

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 1931 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded valla- või linnavalitsuse osalemisele liiklusjärelevalve ülesande teostamisel ning nõuded valla- või linnavalitsuse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele.

§ 2.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) automaatne liiklusjärelevalve süsteem (edaspidi järelevalvesüsteem) on tehnoloogiliste seadmete kogum, mis koosneb järelevalvekaamerast või -kaameratest, sõidukiiruse mõõtmisel kiirusmõõturist, dokumenteerimisseadmest ja muudest vajalikest lisaseadmetest, mis on ette nähtud liiklusrikkumiste tuvastamiseks ning mille salvestist on õigus kasutada mootorsõiduki ja selle juhi, omaniku või vastutava kasutaja tuvastamiseks;
  2) mõõtekabiin on püsirajatis, mis on ette nähtud statsionaarse järelevalvesüsteemi majutamiseks ja kaitsmiseks väliskeskkonna ohtude eest ning millel on elektri- ja andmesideühendus;
  3) käitamine on järelevalvesüsteemi kasutamine, samuti seadistamine, hooldamine ja kontrollimine.

2. peatükk Valla- või linnavalitsuse osalemine liiklusjärelevalve ülesande teostamisel 

§ 3.  Valla- või linnavalitsuse osalemise taotlus

  (1) Järelevalvesüsteemi paigaldada sooviv valla- või linnavalitsus esitab Politsei- ja Piirivalveametile lõike 2 kohase taotluse, millele lisab lõikes 3 nimetatud analüüsi.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed ning esitamise kuupäev ja allkiri;
  2) vastutava isiku kontaktandmed;
  3) järelevalvesüsteemi kavandatav asukoht või asukohad, aadress ja asukohaplaan, millele on märgitud täpne asukoht;
  4) liikluskorraldus järelevalvesüsteemi kavandatavas asukohas;
  5) probleemi lühikirjeldus ja järelevalvesüsteemi paigaldamise põhjendus;
  6) rikkumised, mille tuvastamiseks kavandatakse järelevalvesüsteemi kasutada;
  7) järelevalvesüsteemi paigaldusviis: statsionaarne või teisaldatav;
  8) järelevalvesüsteemi mõõtesuunad;
  9) järelevalvesüsteemi seadme tootja ja mudel;
  10) järelevalvesüsteemi kavandatav kasutusele võtmise aeg;
  11) muud andmed, mida taotleja peab vajalikuks lisada.

  (3) Järelevalvesüsteemi kavandatava asukoha kohta koostab valla- või linnavalitsus analüüsi, mis hõlmab asukoha vastavust liiklusseaduse § 1931 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

  (4) Kui esitatud taotluses esineb puudusi, annab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks kuni 30 päeva Politsei- ja Piirivalveametilt sellekohase teate saamisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, võib Politsei- ja Piirivalveamet jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 4.  Valla- või linnavalitsuse osalemise otsustamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet hindab järelevalvesüsteemi asukoha sobivust liiklusseaduse § 1931 lõikes 3 sätestatud nõuetega.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet võib lisaks käesolevas määruses sätestatud nõuetele võtta järelevalvesüsteemi asukoha hindamisel arvesse muid asjakohaseid asjaolusid.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet edastab valla- või linnavalitsuse nõuetekohase taotluse Transpordiametile, kes kooskõlastab asukoha sobivuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse valla- või linnavalitsuse osalemise kohta ning kinnitab järelevalvesüsteemi asukoha 60 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

3. peatükk Koostöö ja ülesanded automaatse liiklusjärelevalve teostamisel 

§ 5.  Koostöö järelevalvesüsteemi käitamisel

  Valla- või linnavalitsuse järelevalvesüsteemi käitatakse valla- või linnavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti koostöös.

§ 6.  Valla- või linnavalitsuse ülesanded

  (1) Valla- või linnavalitsuse ülesanded on:
  1) järelevalvesüsteemi paigaldamine;
  2) järelevalvesüsteemi elektri- ja andmesideühenduse tagamine;
  3) mõõtekabiini ja järelevalvesüsteemi korraline ja vajaduse korral erakorraline hooldamine;
  4) järelevalvesüsteemi nõuetekohane taatlemine;
  5) mõõtekabiini ja järelevalvesüsteemi tehnilise valve ja vajaduse korral kindlustuskaitse tagamine;
  6) liikluskorralduse nõuetekohase tähistamise tagamine järelevalvesüsteemi kasutamise piirkonnas.

  (2) Järelevalvesüsteemi paigaldamisel ja seadistamisel tuleb järgida liiklusseaduse § 199 lõike 7 alusel järelevalvesüsteemi paigaldamisele ja seadistamisele kehtestatud nõudeid.

  (3) Valla- või linnavalitsus tagab järelevalvesüsteemi nõuetekohasust tõendavate dokumentide olemasolu ja säilitamise järelevalvesüsteemi kogu käitamisajal. Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel esitab valla- või linnavalitsus dokumendid järelevalvesüsteemi nõuetekohasuse kontrollimiseks. Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel tuleb tagada järelevalvesüsteemile ligipääs.

  (4) Valla- või linnavalitsuse järelevalvesüsteemi paigaldamise ja haldamise kulud kaetakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest.

§ 7.  Politsei- ja Piirivalveameti ülesanded

  Politsei- ja Piirivalveamet viib läbi väärteomenetluse järelevalvesüsteemi abil tuvastatud liiklusrikkumise kohta.

§ 8.  Transpordiameti ülesanded

  Transpordiameti ülesanded on järelevalvesüsteemi andmekogu haldamine ja järelevalvesüsteemi abil tuvastatud liiklusrikkumise andmete edastamine kohtuvälise menetleja infosüsteemi POLIS.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristian Jaani
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json