Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.05.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.04.2014 otsus nr 415

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.04.2014

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) uus psühhoaktiivne aine – psühhoaktiivset toimet avaldav aine, mis ei ole kantud käesoleva seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestatud nimekirja;”;

2) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku tarvitamise tõkestamist ning narkomaania leviku vähendamist korraldatakse käesoleva seaduse ja Vabariigi Valitsuse kinnitatava vastavat valdkonda hõlmava strateegilise arengukava alusel.”;

3) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Uimastiolukorra kohta olemasolevate epidemioloogiliste ja statistiliste andmete kogumise ja analüüsimise ning narkomaania leviku hindamisega tegeleb Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.”;

4) seadust täiendatakse §-dega 101–103 järgmises sõnastuses:

§ 101. Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem

(1) Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem (edaspidi varajase hoiatuse infosüsteem) on andmekogu, mis on asutatud uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetamiseks ametkondade vahel, selliste ainetega seotud riskide hindamiseks ja kontrollmeetmete rakendamiseks.

(2) Varajase hoiatuse infosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Varajase hoiatuse infosüsteemi vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

(4) Varajase hoiatuse infosüsteemi volitatud töötleja on Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.

(5) Varajase hoiatuse infosüsteemi andmed ei ole avalikud. Infosüsteemile on juurdepääs käesoleva seaduse § 102 lõikes 1 nimetatud asutustel üksnes seadusega antud õiguse olemasolul seadusega kindlaks määratud ülesannete täitmiseks ning kooskõlas andmete töötlemise ja infosüsteemi kandmise eesmärgiga.

§ 102. Varajase hoiatuse infosüsteemi kasutajad

(1) Varajase hoiatuse infosüsteemile on juurdepääs järgmistel asutustel:
1) Ravimiamet;
2) Maksu- ja Tolliamet;
3) Justiitsministeerium või Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus;
4) Politsei- ja Piirivalveamet;
5) Terviseamet;
6) Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.

(2) Ravimiamet esitab infosüsteemi andmeid uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate ravimite kohta ja järelevalve käigus kogutud andmeid psühhoaktiivseid aineid sisaldavate ravimite võimaliku kuritarvitamise kohta. Ravimiametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele uue psühhoaktiivse aine käesoleva seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestatud nimekirja kandmise ettepaneku kaalumiseks ja tegemiseks.

(3) Maksu- ja Tolliamet esitab infosüsteemi andmeid uute psühhoaktiivsete ainete leviku, nimetuste, kasutajate ja hinna kohta. Maksu- ja Tolliametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele kaupade ebaseadusliku käitlemise tõkestamiseks ning tollialaste süütegude ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks.

(4) Justiitsministeerium või Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus esitab infosüsteemi andmeid ekspertiisiks või uuringuks esitatud uute psühhoaktiivsete ainete nimetuste, kirjelduse, koguse ja valmistamismeetodite kohta ning uute psühhoaktiivsete ainete ekspertiisiks või uuringuks esitamise sageduse kohta. Justiitsministeeriumil või Justiitsministeeriumi hallataval riigiasutusel on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele ekspertiisi andmete seostamiseks teiste asutuste poolt esitatavate andmetega.

(5) Politsei- ja Piirivalveamet esitab infosüsteemi andmeid uute psühhoaktiivsete ainete leviku, nimetuste, kasutajate ja hinna kohta. Politsei- ja Piirivalveametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele avalikku korda ähvardava ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks ning rikkumise kõrvaldamiseks.

(6) Terviseamet esitab infosüsteemi andmeid ameti tegevusvaldkondadega seotud küsimustes isikute nõustamisel kogutud teabe põhjal. Terviseametil on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele enda tegevusvaldkondades kujunenud olukorra jälgimiseks, hindamiseks ja analüüsimiseks.

(7) Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus esitab infosüsteemi andmeid Europolilt ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuselt saadud teabe põhjal. Sotsiaalministeeriumi hallataval riigi teadus- ja arendusasutusel on juurdepääs varajase hoiatuse infosüsteemis olevatele andmetele nõukogu otsuse 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 127, 20.05.2005, lk 32–37) artikli 4 punkti 1 esimeses lauses nimetatud kohustuse täitmiseks.

§ 103. Varajase hoiatuse infosüsteemi kantavad andmed

Volitatud töötlejad kannavad uue psühhoaktiivse aine kohta varajase hoiatuse infosüsteemi järgmised neile teadaolevad andmed:
1) aine eesti- ja ingliskeelne nimetus ning lühend;
2) aine kasutajate seas levinud nimetus;
3) aine keemiline kirjeldus, olek ja välimus ning toote või preparaadi nimetus, kui aine sisaldub konkreetses tootes või preparaadis;
4) teave aine analüüsitulemuste kohta Justiitsministeeriumilt või Justiitsministeeriumi hallatavalt riigiasutuselt;
5) aine konfiskeerimise sagedus ja kogused ning päritolumaa;
6) teave aine kasutajate ja kasutussituatsioonide kohta;
7) aine tootmise viisid;
8) aine levitamise viisid;
9) aine manustamise viisid;
10) aine toime inimesele;
11) aine sõltuvuse tekitamise risk ja võrdlus ainega, mis juba on kantud käesoleva seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestatud nimekirja;
12) teave aine tarvitamisega seotud võimalike tervisekahjustuste ja -riskide kohta;
13) aine legaalne kasutus;
14) aine illegaalne kasutus;
15) teave aine varasema esinemise kohta Eestis;
16) teave aine käitlemispiirangute kohta Euroopa Liidu liikmesriikides ja mujal maailmas;
17) teave aine hinna kohta;
18) ettepanek aine käitlemispiirangute rakendamiseks ja põhjendus.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json