Teksti suurus:

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.05.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.04.2017 otsus nr 92

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2017

§ 1.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikku täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Äriregistri vastutav ja volitatud töötleja

Äriregistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötlejad on Tartu Maakohtu registriosakond ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.”;

2) paragrahvi 28 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registriandmete ja toimikutega on võimalik tutvuda notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Äriregistri kinnitatud väljatrükke on võimalik saada notaribüroost.

(3) Registritoimikuga võib tutvuda pädev riigiasutus, muu hulgas kohus menetluses ning kohtutäitur ja isik, kellel notar on tuvastanud selleks õigustatud huvi. Tutvumisest keeldumisele kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.”;

3) paragrahvi 28 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „registripidaja või”;

4) paragrahvi 33 lõike 10 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „registriosakonnas või”;

5) paragrahvi 33 lõike 13 esimeses lauses asendatakse sõna „paberil” sõnaga „posti”;

6) paragrahvi 50 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõna „Paberil” sõnadega „Posti teel”;

7) paragrahvi 50 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Posti teel esitatud dokumendid tagastatakse avaldaja soovil lihtpostiga ettevõtja aadressil. Dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse pärast ühe kuu möödumist nende esitamisest.”;

8) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud hoiatust ei allkirjastata digitaalselt, vaid sellele lisatakse Tartu Maakohtu registriosakonna digitaalne tempel.”;

9) paragrahvi 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui seadus nõuab registripidajale esitatavas dokumendis isikukoodi näitamist, esitatakse registripidajale Eesti isikukood, selle puudumise korral välismaine isikukood ning selle puudumise korral sünnipäev, -kuu ja -aasta ning muu isikukoodi asendav tunnus, kui see on olemas. Eesti isikukoodi puudumise korral kantakse registrisse isiku välismaine isikukood. Välismaise isikukoodi puudumise korral kantakse registrisse sünnipäev, -kuu ja -aasta ning muu isikukoodi asendav tunnus, kui see on olemas. Välismaise isikukoodi või isikukoodi asendava tunnuse registrisse kandmiseks peab taotleja avalduses olema märgitud isikukoodi või seda asendava tunnuse andnud riik.”;

10) paragrahvi 67 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „selleks pädev kohtuametnik” sõnaga „notar”;

11) paragrahvi 525 lõike 2 punktid 2–3 ning lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 5255 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Abieluvararegistri seaduse muutmine

Abieluvararegistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registritoimikuga tutvumise loa annab notar. Kui notar keeldub registritoimikuga tutvumise loa andmisest, kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.”;

2) paragrahvi 6 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõna „kinnistusosakonnas,”;

3) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) abikaasade varaliste õiguste suhtes välisriigi või Eesti õiguse kohaldamine;”;

4) paragrahvi 34 lõiget 32 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 597 lõikes 4 sätestatut ei kohaldata.”.

§ 3.  Kinnistusraamatuseaduse muutmine

Kinnistusraamatuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Kinnistusraamatu vastutav ja volitatud töötleja

Kinnistusraamatu vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötlejad on Tartu Maakohtu kinnistusosakond ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.”;

2) paragrahvi 352 lõike 1 punktist 11 jäetakse välja sõnad „või seda asendav muu tunnus ning sünniaeg (päev, kuu, aasta)”;

3) paragrahvi 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Posti teel esitatud kinnistamisavaldus ja selle lisadokumendid skaneeritakse ja salvestatakse viivitamata elektroonilises kinnistustoimikus ning tagastatakse nende esitaja nõudmisel. Posti teel esitatud dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse pärast ühe kuu möödumist nende esitamisest.”;

4) paragrahvi 38 lõikes 4 asendatakse sõnad „Paberil, sealhulgas posti teel, esitatud kinnistamisavalduse” sõnaga „Kinnistamisavalduse”;

5) paragrahvi 40 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 74 lõikest 4 jäetakse välja sõna „kinnistusosakonnas,”;

7) paragrahvi 741 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „kinnistusosakonnas või”;

8) paragrahvi 75 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 761 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „kinnistusosakond või”;

10) paragrahv 799 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Kirikute ja koguduste seaduse muutmine

Kirikute ja koguduste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid kirikusse kuuluva kloostri või kirikusse või koguduste liitu kuuluva koguduse kohta, kes on juriidiline isik vastavalt oma põhikirjale või kiriku või koguduste liidu põhikirjale, esitab registrile vastava kiriku või koguduste liidu juhatus.”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Posti teel esitatud dokumendid skaneeritakse, salvestatakse elektroonilisse toimikusse ning tagastatakse avaldaja soovil lihtpostiga usulise ühenduse aadressil. Dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse pärast ühe kuu möödumist nende esitamisest.”;

3) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Usulise ühenduse registritoimikuga võib tutvuda isik, kellel notar on tuvastanud selleks õigustatud huvi. Tutvumisest keeldumisele kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.”;

4) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja sõna „registrikartoteegi”.

§ 5.  Kommertspandiseaduse muutmine

Kommertspandiseaduse § 16 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Posti teel esitatud dokumendid skaneeritakse, salvestatakse elektroonilisse toimikusse ning tagastatakse avaldaja soovil lihtpostiga. Dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse ühe kuu möödudes nende esitamisest arvates.”.

§ 6.  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmine

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Majahalduril peab olema kinnisvarahalduri, korteriühistujuhi või korterelamuhalduri kutse kutseseaduse tähenduses.”;

2) paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registrit peab Tartu Maakohtu registriosakond.”;

3) paragrahvi 63 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Korteriühistuseaduse muutmine

Korteriühistuseaduse § 171 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „mittetulundusühingute seaduse § 111 lõike 2 alusel kehtestatud korras”.

§ 8.  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „kohus” sõnadega „Veeteede Amet või notar”;

2) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud kinnistamise eelduseks olevad dokumendid esitatakse laevakinnistusraamatu pidajale elektrooniliselt, posti teel või Veeteede Ameti kaudu.”;

3) paragrahvi 461 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kinnistusosakond” sõnadega „või Veeteede Amet”;

4) seaduse 7. peatüki 4. jagu täiendatakse §-ga 771 järgmises sõnastuses:

§ 771. Laevakinnistusraamatu vastutav ja volitatud töötleja

Laevakinnistusraamatu vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötlejad on Tartu Maakohtu kinnistusosakond, Veeteede Amet ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.”;

5) paragrahvi 1006 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Laevakinnistusraamatu andmetega on võimalik tutvuda Veeteede Ametis, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu.”.

§ 9.  Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 361 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiatust ei allkirjastata digitaalselt, vaid sellele lisatakse Tartu Maakohtu registriosakonna digitaalne tempel.”;

2) paragrahvi 75 senine tekst loetakse lõikeks 2 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötlejad on Tartu Maakohtu registriosakond ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.”;

3) paragrahvi 76 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registrile kohaldatakse äriseadustiku § 22 lõikeid 4 ja 6, §-e 26, 27, 32 ja 321, § 33 lõikeid 11, 12, 4–10, 13 ja 14, §-e 43–46, 50 ja 52, § 53 lõikeid 1–3, §-e 55, 56, 58, § 59 lõikeid 5 ja 6, §-e 63, 631, 66–71 ja 5111 ning § 541 lõikeid 11 ja 4.”;

4) paragrahvi 77 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „registripidaja või”;

5) paragrahvi 77 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registriandmete ja toimikutega on võimalik tutvuda notaribüroos või vastava veebilehe kaudu. Registri kinnitatud väljatrükke on võimalik saada notaribüroost.

(4) Registritoimikuga võib tutvuda isik, kellel notar on tuvastanud selleks õigustatud huvi. Tutvumisest keeldumisele kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.”;

6) paragrahvi 78 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Posti teel esitatud dokumendid skaneeritakse, salvestatakse elektroonilisse toimikusse ning tagastatakse avaldaja soovil lihtpostiga mittetulundusühingu aadressil. Dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse pärast ühe kuu möödumist nende esitamisest.”;

7) paragrahvi 781 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui seadus nõuab registripidajale esitatavas dokumendis isikukoodi näitamist, esitatakse registripidajale Eesti isikukood, selle puudumise korral välismaine isikukood ning selle puudumise korral sünnipäev, -kuu ja -aasta ning muu isikukoodi asendav tunnus, kui see on olemas. Eesti isikukoodi puudumise korral kantakse registrisse isiku välismaine isikukood. Välismaise isikukoodi puudumise korral kantakse registrisse sünnipäev, -kuu ja -aasta ning muu isikukoodi asendav tunnus, kui see on olemas. Välismaise isikukoodi või isikukoodi asendava tunnuse registrisse kandmiseks peab taotleja avalduses olema märgitud isikukoodi või seda asendava tunnuse andnud riik.”;

8) paragrahv 87 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Notariaadiseaduse muutmine

Notariaadiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Notarite Koda tagab tasuta avaliku ja äritoimikuga tutvumise ühe notaribüroo kaudu Harju, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas.”;

2) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 ei kohaldata kohtute seaduse § 15 lõikes 2 ja § 16 lõikes 2 nimetatud registrite dokumentide ärakirjade ja väljavõtete õigsuse kinnitamisele.”.

§ 11.  Notari tasu seaduse muutmine

Notari tasu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 punkt 142 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„142) kinnistus- või registritoimikuga tutvumise võimaldamine – 9,60 eurot;”;

2) paragrahvi 31 punkt 142 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„142) kinnistus- või registritoimikuga või abieluvararegistri dokumentidega tutvumise võimaldamine – 9,60 eurot;”.

§ 12.  Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduse § 24 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Varaühisuse kohta sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui abikaasad ei ole varaliste õiguste suhtes Eesti õiguse kohaldamise kokkuleppega valinud varasuhte liiki.”.

§ 13.  Raamatupidamise seaduse muutmine

Raamatupidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 141 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Majandusaasta aruande taksonoomia ja selle alusel koostatavad aruandevormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, määrates kindlaks ka taksonoomia standardi, elemendid ja taksonoomia haldaja.”;

2) paragrahvi 141 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse §-d 65, 69, 71, 82 ja 84 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.  Sihtasutuste seaduse muutmine

Sihtasutuste seaduse § 341 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiatust ei allkirjastata digitaalselt, vaid sellele lisatakse Tartu Maakohtu registriosakonna digitaalne tempel.”.

§ 16.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 6 ja 13 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 11 punkt 2 jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json