Teksti suurus:

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.05.2018, 3

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

Vastu võetud 07.05.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ raames riigiasutustele antava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE MÄÄR  

§ 2.   Toetuse taotleja ja nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) Põllumajandusamet (edaspidi PMA);
  2) Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi PMK);
  3) Eesti Taimekasvatuse Instituut (edaspidi ETKI).

  (2) Taotleja ei ole taotluse esitamise aastale eelnenud viie kalendriaasta jooksul saanud ega taotle samal ajal samas asukohas toetatava tegevuse elluviimiseks vahendeid riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest.

§ 3.   PMA toetatavad tegevused ja nõuded toetatava tegevuse kohta

  (1) PMA võib toetust taotleda maaparandusseaduse alusel kehtestatud riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelus oleva ühiseesvoolu (edaspidi ühiseesvool) või selle osa maaparandusseaduses sätestatud nõuete kohaseks uuendamiseks.

  (2) Toetatav tegevus peab olema vastavuses veeseaduse §-s 35 sätestatud keskkonnaeesmärkidega, arvestades kavandatava tegevuse võimalike kumulatiivsete mõjudega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu seisund ei halveneks.

  (3) Põllumajandusamet ei või toetatava uuendustöö tegemisega alustada varem ja uuendustöö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 4.   PMK ja ETKI toetatavad tegevused ning nõuded toetatava tegevuse kohta

  (1) PMK ja ETKI võivad toetust taotleda kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamiseks või rajatise rajamiseks (edaspidi koos ehitamine) või rekonstrueerimiseks maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras, kui toetatav tegevus viiakse ellu Maaeluministeeriumi valitsemisel oleval riigimaal, mis on antud toetuse taotleja valdusesse.

  (2) Lõikes 1 sätestatud tegevuse osaks võivad olla ka järgmised tegevused:
  1) toetatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused, kui selle on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud (edaspidi koos ettevalmistav töö);
  2) toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
  3) kuivendussüsteemi toimimiseks vajaliku seadme ostmine ja paigaldamine;
  4) pumpla puhul üksnes selle investeeringuobjekti jaoks vajaliku võimsusega elektriliini ehitamine pumplast lähima liitumispunktini ja elektrivõrguga liitumine.

  (3) Toetatav tegevus peab olema vastavuses veeseaduse §-s 35 sätestatud keskkonnaeesmärkidega, arvestades kavandatava tegevuse võimalike kumulatiivsete mõjudega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu seisund ei halveneks.

  (4) Lõikes 1 nimetatud tegevust ei toetata, kui tegevus on:
  1) maaparandussüsteemi eesvoolu ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine, kui nimetatud eesvool on vajalik üksnes riigimetsas paikneva maaparandussüsteemi või selle osa toimimiseks;
  2) riigimetsas paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine;
  3) maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine, kui nimetatud tee teenindab üksnes riigimetsas paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

  (5) PMK ja ETKI ei või kavandatava investeeringu tegemist alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustab § 3 lõikes 1 või § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Taotleja peab kulude tegemisel järgima riigihangete seaduses sätestatud nõudeid.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning rentimise kulud;
  2) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  3) remondi-, rendi-, üüri-, kütuse-, koolitus-, side- ja transpordikulud, muud üldkulud ja tegevuskulud ning töötasu;
  4) liisingumakse;
  5) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  6) notaritasu, õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, tasu patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikuks ehitusgeoloogiliseks ja -geodeetiliseks tööks tehtud kulutused;
  7) trahv, riigilõiv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  8) kasutatud seadme või masina ostmise kulud;
  9) riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendusprojektiga ja selle ettevalmistusega seotud kulud, sealhulgas uuringute, ekspertiiside, analüüside, detail- ja teemaplaneeringute tegemine;
  10) truubi uuendamise kulud, kui truup ei kuulu maaparandussüsteemi koosseisu;
  11) muud kulud, mis ei ole toetatava tegevuse või investeeringuobjektiga otseselt seotud, sealhulgas puittaimestiku müügi ja väljaveo kulud.

§ 6.   Toetuse määr ja suurus

  Toetust antakse 100 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja taotlejale vähemalt kaks nädalat enne taotluse esitamise tähtaega.

  (3) PMA peab iga ühiseesvoolu kohta esitama eraldi taotluse, milles võib taotleda toetust tervikliku ühiseesvoolu või selle ühe või mitme osa uuendamiseks.

§ 8.   Nõuded taotluse osaks olevale avaldusele

  Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) uuendatava ühiseesvoolu või selle osa nimetus, maaparandussüsteemi kood, ehitise kood, uuendatava ühiseesvoolu või selle osa pikkus, algus- ja lõpp-piketid, uuendusprojekti number ja muud asjakohased andmed toetatava tegevuse kohta, kui toetust taotleb PMA;
  3) teave § 2 lõikes 2 sätestatud nõudele vastavuse kohta;
  4) toetatava tegevuse tähistamiseks kavandatava tegevuse kirjeldus ja maksumus;
  5) teave §-s 3 või 4 sätestatud nõuete ning § 12 lõigetes 3 ja 4 sätestatud hindamiskriteeriumite miinimumnõuete täitmise kohta;
  6) andmed abikõlblike kulude suuruse, taotletava toetuse suuruse ja koguinvesteeringu suuruse kohta;
  7) riigihanke nimetus ja viitenumber, kui toetatava tegevusega seotud riigihange on läbi viidud.

§ 9.   Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

  (1) PMA esitab koos avaldusega järgmised dokumendid:
  1) toetatava tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist, või uuendustöö maksumuse kalkulatsioon koos põhjendustega, kui riigihange viiakse läbi pärast taotluse esitamist;
  2) iga ühiseesvoolu või selle osa puhul, mille kohta ta toetust taotleb, selle asukoha ruumiandmed MapInfo andmekihtidena ning andmed ühiseesvoolude või nende osade kohta algus- ja lõpp-pikettide kaupa Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;
  3) uuendatava ühiseesvoolu või selle osa asukohaplaan;
  4) uuendusprojekt, kui see ei ole hankedokumendi osa.

  (2) PMK ja ETKI esitavad koos avaldusega järgmised dokumendid:
  1) toetatava tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist, või tegevuse maksumuse kalkulatsioon koos põhjendustega, kui riigihange viiakse läbi pärast taotluse esitamist;
  2) maaparandusehitise projektkaart või keskkonnakaitserajatise plaan, kui toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ja see ei ole esitatud maaparandusehitise projektkaardil;
  3) investeeringuobjekti asukoha skeem, kuhu on märgitud kavandatava investeeringuobjekti asukoht ja katastritunnus.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 10.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 11.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

§ 12.   Taotluse hindamine

  (1) PRIA hindab PMA nõuetele vastavaid taotlusi lõikes 2 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ning PMK ja ETKI nõuetele vastavaid taotlusi lõikes 5 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) PMA taotluste hindamiskriteeriumid on järgmised:
  1) ühiseesvoolu uuendamise vajadus;
  2) ühiseesvooluga seotud kuivendussüsteemi pindala suurus;
  3) ühiseesvoolu või selle osa sängi uuendamise vajadus.

  (3) Kui toetust taotletakse ühiseesvoolu osa kohta, siis võetakse lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud hindamiskriteeriumite kohaldamisel arvesse kogu ühiseesvool, mille koosseisus kõnealune osa on.

  (4) Lõike 2 punktis 3 nimetatud hindamiskriteeriumi kohaldamisel võetakse arvesse iga ühiseesvoolu osa, mille kohta toetust taotletakse.

  (5) PMK ja ETKI taotluste hindamiskriteeriumid on järgmised:
  1) keskkonnakaitseabinõude rakendamine;
  2) kuivenduse viis;
  3) investeeringu tegemise vajadus.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid ja kui kõik nõuetele vastavad taotlused vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal paremusjärjestuse PMA taotluste ning PMK ja ETKI taotluste kohta eraldi.

  (4) PMA taotluste hindamiskriteeriumite miinimumnõuded on järgmised:
  1) ühiseesvool vajab maaparandushoiukava kohaselt uuendamist;
  2) ühiseesvool on eesvooluks kuivendussüsteemile, mis paikneb vähemalt 200 hektari suurusel põllumajandusmaal ja
  3) ühiseesvoolu või selle osa sängi ei ole uuendatud vähemalt viimase viie kalendriaasta jooksul.

  (5) PMK ja ETKI taotluste hindamiskriteeriumite miinimumnõuded on järgmised:
  1) ehitatakse või rekonstrueeritakse keskkonnakaitserajatis;
  2) kavandatavaks kuivenduse viisiks on valdavalt drenaaž ja
  3) maaparandussüsteemi ei ole viimase 15 kalendriaasta jooksul rekonstrueeritud.

  (6) PMA taotluste paremusjärjestuse moodustamisel võetakse aluseks § 12 lõike 2 punktis 2 nimetatud hindamiskriteerium, mille kohaldamisel loetakse paremaks taotlus, mis on esitatud ühiseesvoolu kohta, mis on eesvooluks suuremal põllumajandusmaal paiknevale kuivendussüsteemile.

  (7) PMK ja ETKI taotluste paremusjärjestuse moodustamisel võetakse aluseks § 12 lõike 5 punktis 3 nimetatud hindamiskriteerium, mille kohaldamisel loetakse paremaks taotlus, mis on esitatud maaparandussüsteemi kohta, mille vanus on suurim.

  (8) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (9) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (10) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (11) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 14.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja kohustused on:
  1) tagada, et uuendatud ühiseesvool vastab maaparandusseaduse § 4 lõikes 2 esitatud nõuetele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood), kui toetust taotleb PMA;
  2) tagada investeeringuobjekti kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni, kui toetust taotletakse kuivendussüsteemi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks.

  (3) Toetuse saaja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kolmes osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (4) Toetuse saaja muud kohustused sihipärase kasutamise perioodi lõpuni on:
  1) võimaldada teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutada selleks igakülgset abi, sealhulgas tagada võimalus viibida kinnisasjal, millel investeeringuobjekt paikneb;
  2) tagada toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasus ja kulude abikõlblikkus;
  3) eristada selgelt raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) järgida kulude tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid;
  5) esitada toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  6) esitada järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul.

§ 15.   Tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) investeeringu üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole riigihangete registrist kättesaadavad ja kui neid dokumente ei ole varem PRIA-le esitatud.

  (2) Maksetaotluses esitab toetuse saaja elluviidud tegevuse kohta järgmised andmed:
  1) teave elluviidud tegevuse maksumuse summa ja tegevuse osalise või täieliku elluviimise kohta;
  2) teave investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta, nagu arve või arve-saateleht, maksekorraldus või selle väljatrükk, tehtud töö üleandmise-vastuvõtmise akt.

  (3) Kui toetust taotleb PMK või ETKI, siis peab lõike 1 punktis 3 nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt olema enne maksetaotluse PRIA-le esitamist kooskõlastatud PMA-ga ja omanikujärelevalve tegijaga ning sellelt peab nähtuma osutatud teenuse või tehtud töö maht ja maksumus, akti koostamise ajaks osutamata teenuse või tegemata töö maht ja maksumus ning riigihankes esitatud töö või teenuse maht ja maksumus.

§ 16.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates §-s 14 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest. Sellisel juhul ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 17.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

§ 18.   Rakendussäte

  Maaeluministri 3. juuni 2015. a määrus nr 63 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json