Teksti suurus:

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Välisluureameti põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.05.2020, 1

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Välisluureameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.05.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruses nr 19 „Välisluureameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „peadirektori määratud osakonnajuhataja” sõnadega „keskuse juht”;

2) paragrahvi 12 pealkirja ja lõikeid 2–4 täiendatakse pärast sõna „asetäitja” sõnadega „ja keskuse juht” vastavas käändes;

3) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektori asetäitja ja keskuse juht alluvad vahetult peadirektorile.”;

4) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „osakondade” sõnaga „struktuuriüksuste”;

5) paragrahvi 13 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksused ja nende alluvus on toodud määruse lisas (lisa 5).

(2) Ameti struktuuriüksuse ülesanded määratakse struktuuriüksuse põhimääruses, mille kehtestab peadirektor.”;

6) paragrahvi 13 lõiked 21–4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 13 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ameti koosseisu võib kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuv teenistuskoht, mis allub vahetult peadirektorile, peadirektori asetäitjale või keskuse juhile.

(6) Lõikes 5 nimetatud teenistuskoha ülesanded sätestatakse ametijuhendis või töölepingus.”;

8) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juunil 2020. a.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Struktuuriüksused ja nende alluvus („salajasel” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json