Teksti suurus:

Laeva turvaülevaatuse läbiviimise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.05.2023, 8

Laeva turvaülevaatuse läbiviimise kord
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

Vastu võetud 25.04.2006 nr 40
RTL 2006, 39, 672
jõustumine 12.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2007RTL 2007, 48, 86501.07.2007
19.03.2009RTL 2009, 29, 37429.03.2009
16.09.2011RT I, 21.09.2011, 324.09.2011
04.05.2023RT I, 09.05.2023, 612.05.2023

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 111 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laeva turvaülevaatusele (edaspidi ülevaatus) kuuluvad kõik laevad, mis on määratletud vastavalt rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel ja selle konventsiooni alusel kehtestatud «Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi» (edaspidi ISPS koodeks) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta (EMP-s kohaldatav tekst) (ELT L 129, 29.04.2004, lk 6–91) nõuetele.
[RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

§ 2.   Ülevaatuse liigid
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

§ 3.   Ülevaatuse läbiviimise eeldus

  Transpordiameti läbiviidava ülevaatuse eelduseks on Transpordiameti kooskõlastatud laeva turvalisuse plaani olemasolu. Kui laeva turvalisuse plaan ei vasta nõuetele, võib ülevaatuse edasi lükata seni, kuni reeder on kasutusele võtnud meetmed nõuete täitmiseks.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

§ 4.   Taotlus ülevaatuse läbiviimiseks

  Turvaülevaatuse läbiviimiseks Eesti sadamas esitab reeder Transpordiametile taotluse vähemalt viis tööpäeva ning välisriigi sadamas vähemalt kümme tööpäeva enne soovitud ülevaatust.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

§ 5.   Ülevaatuse ettevalmistamine

  (1) Transpordiamet töötab kooskõlastatult reederiga välja ülevaatuse plaani.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

  (2) Transpordiamet valmistab ette vajalikud dokumendid ülevaatuse edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

§ 6.   Ülevaatuse aruanne

  (1) Ülevaatuse kohta koostab Transpordiamet ülevaatuse aruande.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

  (2) Ülevaatuse aruanne sisaldab ülevaatuse plaani, ülevaatuse teostajate nimesid, ülevaatuse läbiviimise aega, andmeid reederi kohta, informatsiooni märkuste, mittevastavuste ja oluliste mittevastavuste kohta. Märkus on ülevaatuse käigus tuvastatud asjaolu, mida toetab objektiivne tõend. Mittevastavus on olukord, kus objektiivsed tõendid osutavad nõuete mittetäitmisele ja mis nõuab parandusmeetmete kasutuselevõtmist. Oluline mittevastavus on tuvastatav nõuete mittetäitmine, mis kujutab tõsist ohtu laeva turvalisusele ja nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutuselevõtmist.

  (3) Ülevaatuse aruanne koostatakse kahes eksemplaris. Laeva jääb üks ülevaatuse aruande originaal ning Transpordiametile jääb teine originaal.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

§ 7.   Mittevastavused
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

§ 8.   Reederi kohustused

  Reeder on kohustatud:
  1) teavitama ülevaatusega seotud laevapereliikmeid ülevaatuse eesmärkidest ja ulatusest;
  2) nimetama enda esindaja ülevaatuse ajaks;
  3) tagama ülevaatuse läbiviimiseks vajalikud vahendid;
  4) tagama Transpordiameti poolt nõutud tõendusmaterjalide kättesaadavuse;
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]
  5) tegema koostööd Transpordiametiga, et tagada ülevaatuse eesmärkide saavutamine.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

§ 9.   Laeva turvalisuse tunnistuse väljastamine ja kehtivus

  (1) Transpordiamet väljastab laevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 725/2004 toodud turvalisuse tunnistuse või ajutise turvalisuse tunnistuse pärast ISPS koodeksis sätestatud nõuetele tehtud esmast või täisülevaatust.
[RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

  (2) Turvalisuse tunnistuse ja ajutise turvalisuse tunnistuse kinnitamise ja kehtivuse nõuded on sätestatud ISPS koodeksis.

§ 10.   Kohalikus rannasõidus sõitvate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

§ 11.   Mereturvalisuse nõuded I kategooriasse kuuluvatel kohaliku rannasõidu laevadel
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

§ 12.   Mereturvalisuse nõuded II kategooriasse kuuluvatel kohaliku rannasõidu laevadel
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

§ 13.   Mereturvalisuse nõuete kontrollimine kohalikus rannasõidus sõitvatel laevadel
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 3 - jõust. 24.09.2011]

Lisa 1 Rahvusvaheline laeva turvalisuse tunnistuse vorm
[Kehtetu - RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

Lisa 2 Ajutine rahvusvaheline laeva turvalisuse tunnistuse vorm
[Kehtetu - RT I, 09.05.2023, 6 - jõust. 12.05.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json