Teksti suurus:

«Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2011, 2

«Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 16.06.2010 nr 71
RT I 2010, 34, 189
jõustumine 25.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
06.06.2011RT I, 09.06.2011, 112.06.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 63 lõike 3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 66 lõigete 2 ja 3 ning artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» (edaspidi arengukava) raames antava tehnilise abi toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja ja kavandatava tegevuse kohta, abikõlblikud kulud, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning toetuse väljamaksmise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk, toetuse taotleja ja toetatavad tegevused

  (1) Tehniline abi on toetus, millega toetatakse EAFRDist arengukava rakendamisega seotud tegevusi.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on tagada arengukava ettevalmistamise, juhtimise ja rakendamise, seire, hindamise, teavitamise ja kontrollimisega seotud tegevuste elluviimine ning maaelu võrgustiku rajamine ja toimimine.

  (3) Toetust võib taotleda Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Maamajanduse Infokeskus, Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 57 lõike 4 alusel PRIAga halduslepingu sõlminud isik.
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]

  (4) Toetatakse arengukava punktides 16.1 ja 16.2 nimetatud tegevusi, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artiklis 66 sätestatud nõuetega ning mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tegevus on otseselt seotud arengukava ja toetuse eesmärkidega;
  2) tegevus on otseselt vajalik arengukava ja toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks;
  3) tegevuse järele on põhjendatud vajadus.

  (5) Toetuse maksimaalne määr abikõlblikest kuludest on 100%.

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis vastavad järgmistele nõuetele:
  1) kulud on kooskõlas § 2 lõikes 4 tegevuste kohta sätestatud tingimustega;
  2) kulud vastavad toetuse taotlemiseks nõutavates dokumentides esitatud tegevustele ja eelarvetele;
  3) kulud vastavad lisas 1 toodud piirmääradele;
  4) kulud on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 kohaselt;
  5) kulude tegemisel on järgitud «Riigihangete seaduses» ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud tingimusi;
  6) kulud on põhjendatud, selgelt ja üksikasjalikult kirjeldatud ning majanduslikult otstarbekad ja vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks.

  (2) Toetuse raames on abikõlblikud lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad kulud, sealhulgas:
  1) tegevusi elluviiva töötaja, teenistuja ja eksperdi tööjõukulud, sealhulgas töötasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu, puhkusetoetus, mis vastavad asutusesisele töö tasustamise juhendile ja on kooskõlas asutusesisese keskmise töötasuga;
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]
  2) töösooritusest sõltumatu toetus, mis on kooskõlas asutusesisese töö tasustamise juhendiga;
  3) sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
  4) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajaliku kontoritehnika, varustuse ja mööbli ostmise kulud lisas 1 toodud piirmäärade kohaselt;
  5) kulud bürootarvetele, sideteenustele, tarkvara ja riistvara ning kontoritehnika soetamisele, hooldusele ja remondile, kommunaalkulud ning ruumide üürimise või rentimise kulud lisas 1 toodud piirmäärade kohaselt;
  6) teenistuja, töötaja ning eksperdi värbamise kulud;
  7) teenistuja ja töötaja lähetuskulud;
  8) teenistuja ja töötaja koolituskulud;
  9) transpordikulud, sealhulgas kulud mootorsõiduki rendile ja kasutusrendile, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulud ning kütuse- ja hoolduskulud lisas 1 toodud piirmäärade kohaselt;
  10) hindamiskomisjoni liikme töötasu, transpordi- ja majutuskulud, sealhulgas arengukava seirekomisjoni liikme või tema volitatud esindaja, välja arvatud riigiteenistuja, seirekomisjoni istungist osa võtmise transpordikulud;
  11) arengukava ettevalmistamise, juhtimise ja rakendamise, seire, hindamise, teavitamise ja kontrollimisega seotud tõlkekulud;
  12) komisjoni koosoleku ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminari, koolituse, teavitamisürituse ja konverentsi korraldamise kulud, sealhulgas ruumide ja esitlustehnika rentimise kulud;
  13) komisjoni koosolekul ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminaril, koolitusel, teavitamisüritusel ja konverentsil osalemisega seotud majutus- ja transpordikulud;
  14) komisjoni koosoleku ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminaril, koolitusel, teavitamisüritusel ja konverentsil toitlustamise kulud;
  15) toetuse andmise ja kasutamisega seotud eel-, vahe- ja järelhindamise kulud, sealhulgas ekspertiisikulud;
  16) toetuse andmise ja kasutamisega seotud audititeenuse ostmise kulud;
  17) arengukava rakendamisega seotud uuringu kulud;
  18) arengukava eesmärkide elluviimisega ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabematerjali soetamise, paljundamise, toimetamise, kujundamise, trükkimise ja avaldamise kulud;
  19) teabe- ja reklaammaterjali väljaandmise ning reklaamkingituse soetamise kulud;
  20) tele- ja raadiosaate ning filmi produtseerimise ja avaldamise kulud;
  21) veebilehe loomise ja uuendamise kulud, sealhulgas toimetamise ja hooldamise kulud;
  22) toetuse andmise ja kasutamisega seotud postikulud;
  23) õigusabiteenuse ostmise kulud;
  24) toetuse andmise ja kasutamise arvestuse ning toetuse väljamaksmise jaoks vajaliku infosüsteemi soetamise, paigaldamise ja hoolduse ning selleks vajalike tehniliste vahendite hankimise kulud;
  25) «Eesti riikliku arengukava 2004–2006» 3. prioriteedi ja «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames tehtud tegevuste lõpetamise kulud, kui need on kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1320/2006, millega kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud maaelu arengu toetusele ülemineku eeskirjad (ELT L 243, 06.09.2006, lk 6–19), artikliga 13;
  26) arengukava raames toetust saanud objektide tähistamisega seotud kulud;
  27) järgmise programmiperioodi ettevalmistamisega seotud kulud;
  28) nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 68 lõike 2 punktis b nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud üldkulud.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajandusministeeriumi struktuuriüksusele, mis on määratud täitma korraldaja ülesandeid (edaspidi korraldaja), järgmised dokumendid (edaspidi koos taotlus):
  1) lisas 2 toodud vormi kohane taotlus ühe aasta tegevuste kohta;
  2) lisas 3 toodud vormi kohased töötajate ja teenistujate tööülesandeid ning tööde ja teenuste iseärasusi täpsustavad lähteülesannete kirjeldused lisas 2 toodud vormi kohases taotluses märgitud tegevuste kohta.

  (2) Taotleja esitab korraldajale taotluse järgmise aasta kohta 1. oktoobriks.

  (3) Taotluses esitatud tegevuste vastavust §-s 3 sätestatud nõuetele kontrollitakse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (4) Kui taotlejale on määratud puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, kuid ta ei ole määratud tähtaja jooksul puudust kõrvaldanud, arvab korraldaja taotlusest välja tegevused ja lähteülesanded, mis ei vasta §-s 3 sätestatud nõuetele. Korraldajal on õigus kaasata taotluse kontrollimisse erapooletu ekspert.

  (5) Põllumajandusministeerium kontrollib taotluses esitatud kulude vastavust arengukava tehnilise abi eelarvele ning koostab koondkava eelnõu, milles on esitatud tehnilise abi vahendite jaotus toetuse saajate vahel tegevuste kaupa.
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]

  (6) Põllumajandusminister kinnitab koondkava 1. veebruariks.

  (7) Põllumajandusministri kinnitatud koondkava esitatakse taotlejale. Kinnitatud koondkava koos lähteülesannetega esitatakse PRIAle.

§ 5.   Koondkava muutmine

  (1) Taotleja teavitab korraldajat kõigist kavandatavatest muudatustest. Koondkava muutmiseks esitab taotleja korraldajale jooksva aasta 31. maiks või 31. augustiks muudatusettepaneku, mis koosneb koondkava muudatuse vajalikkuse põhjendusest, muudetud eelarvest ja muudetud või uue lähteülesande kirjeldusest.

  (2) Lähteülesannet võib muuta jooksvalt. Lähteülesande muutmiseks esitab taotleja korraldajale kooskõlastamiseks muudatusettepaneku, mis koosneb muudatuse vajalikkuse põhjendusest ja muudetud lähteülesande kirjeldusest.

  (3) Korraldaja kontrollib muudatusettepanekus esitatud tegevuste ja lähteülesannete vastavust §-s 3 sätestatud nõuetele ning esitab kontrollitud muudatusettepaneku Põllumajandusministeeriumile kümne tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest.

  (4) Põllumajandusministeerium kontrollib koondkava muudatuse vastavust arengukava tehnilise abi eelarvele viie tööpäeva jooksul arvates muudatusettepaneku saamisest ning täiendab koondkava muudatusettepaneku kontrolli tulemuse kohaselt.
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]

  (5) Kui taotlejale on määratud puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, kuid ta ei ole määratud tähtaja jooksul puudust kõrvaldanud, arvab korraldaja muudatusettepanekust välja tegevused ja lähteülesanded, mis ei vasta §-s 3 sätestatud nõuetele. Korraldajal on õigus kaasata muudatusettepaneku kontrollimisse erapooletu ekspert.

  (6) Koondkava muudatuse kinnitab põllumajandusminister.

  (7) Põllumajandusministri kinnitatud koondkava muudatus esitatakse taotlejale. Kinnitatud koondkava muudatus koos lähteülesannetega esitatakse PRIAle.

§ 6.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Taotleja esitab PRIAle üks kord kuus lisas 4 toodud vormi kohase väljamaksetaotluse, lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumentides esitatud andmete põhjal lisas 5 toodud vormi kohase töötajate ja teenistujate tööjõukulusid kajastavate dokumentide nimekirja, lisas 6 toodud vormi kohase transpordikulusid kajastavate dokumentide nimekirja, lisas 7 toodud vormi kohase lähetuskulusid kajastavate dokumentide nimekirja ning kõikide ülejäänud kulude kohta lisas 8 toodud vormi kohase kuludokumentide nimekirja. Detsembrikuu kulude kohta esitab taotleja dokumendid 15. jaanuariks.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (3) Taotleja esitab PRIAle järgmised § 3 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud abikõlblikke kulusid tõendavate dokumentide ärakirjad:
  1) teenistuja või töötaja tööjõukulude esmakordsel väljamakse taotlemisel teenistuja ametisse nimetamise käskkiri või töötajaga sõlmitud tööleping; töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping, käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping;
  2) esmakordsel väljamakse taotlemisel teenistuja või töötaja ametijuhend;
  3) käskkiri või muu dokument ametijuhendi, teenistuja ametisse nimetamise käskkirja, töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu muudatuse kohta;
  4) käskkiri või muu dokument teenistus- või töösuhte lõpetamise kohta.

  (4) Taotleja esitab PRIA nõudmisel või juhul, kui abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 3195 eurot, lisaks lõikes 3 nimetatud dokumentide ärakirjadele järgmised § 3 lõikes 2 nimetatud abikõlblikke kulusid tõendavate dokumentide ärakirjad:
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  1) teenistuja või töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha tööpäevad, töötasu, puhkusetasu, puhkusetoetus, lapsepuhkuse tasu, haigushüvitis, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja palgakulu kokku koos juurdearvestustega;
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]
  2) maksude tasumist, maksete tegemist ja töötasu ülekandmist tõendav dokument;
  3) tööajatabel teenistuja või töötaja kohta;
  4) dokument töötajale või teenistujale lisatasu või preemia määramise kohta;
  5) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust, tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või muu kuludokument;
  6) vajaduse korral arve juures või arvel selgitus selle kohta, kuidas abikõlblik kulu on eristatud mitteabikõlblikust kulust;
  7) arve tasumist tõendav dokument;
  8) teenistuja või töötaja lähetuskulusid tõendav dokument asutuses kehtestatud korra kohaselt;
  9) lepingulise töö puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel kulude eest tasumist tõendavale maksekorraldusele leping ja tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, trükise puhul näidis;
  10) ürituse puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel kulude eest tasumist tõendavale maksekorraldusele üritusest osavõtjate nimekiri ja ürituse päevakava;
  11) transpordikulusid tõendavad dokumendid, sealhulgas sõidulehed, sõidupäevik või muu odomeetri alg- ja lõppnäitu tõendav dokument, isikliku sõiduauto kasutamise korral käskkiri või muu dokument transpordikulude hüvitamise kohta;
  12) PRIA nõudmisel kuludega seotud muud dokumendid.

  (5) PRIA kontrollib taotleja väljamaksetaotlust, lõikes 1 nimetatud kuludokumentide nimekirjasid ning lõigetes 3 ja 4 nimetatud kulusid tõendavaid dokumente.

  (6) Kui väljamaksmiseks esitatud dokumentide nimekirjades loetletud kulusid tõendavad dokumendid ja tegevused vastavad põllumajandusministri kinnitatud koondkavale ning tehtud kulutused on abikõlblikud, maksab PRIA toetuse välja 30 tööpäeva jooksul arvates lõigetes 1–4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (7) Toetatava tegevuse elluviimist võib pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist rahastada enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist (edaspidi ettemaks) kahes osas jooksva aasta 1. juuli kuni 30. septembri ja 1. oktoobri kuni 31. detsembri kulude hüvitamiseks, kui taotleja on täitnud järgmised nõuded:
  1) taotleja esitab PRIAle lisas 9 toodud vormi kohase taotluse enne kulutuste tegemist toetatava tegevuse elluviimise rahastamise taotlemiseks (edaspidi ettemaksutaotlus) ja kavandatavate kulude jaotuse koondkavas esitatud tegevuste kaupa koos taotluse esitamise kuule järgneva kolme kuu kulude prognoosiga jooksva aasta 30. juuniks ja 10. oktoobriks;
  2) 1. juuli kuni 30. septembri kulude hüvitamiseks esitatavas ettemaksutaotluses taotletav toetatava tegevuse elluviimise rahastamissumma (edaspidi ettemaksusumma) ei tohi ületada 1/4 asjaomaseks eelarveaastaks koondkavas taotlejale kinnitatud kogusummast, ning 1. oktoobri kuni 31. detsembri kulude hüvitamiseks esitatavas ettemaksutaotluses taotletav ettemaksusumma ei tohi ületada vahendite jääki, mis on asjaomaseks eelarveaastaks koondkavas taotlejale kinnitatud kogusumma ja kinnitatud koondkava alusel jooksval aastal taotlejale välja makstud toetuse summa vahe;
  3) PRIA kannab abikõlbliku ettemaksusumma taotleja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates ettemaksutaotluse laekumisest. Kui taotleja on esitanud korraldajale koondkava muudatusettepaneku, kannab PRIA abikõlbliku ettemaksusumma taotleja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates põllumajandusministri poolt koondkava muudatuse kinnitamisest;
  4) PRIAl on õigus taotletud ettemaksusummat vähendada, kui ettemaksutaotluses esitatud andmed ei vasta punktides 1 ja 2 sätestatud nõuetele;
  5) ettemaks on abikõlblike kulude hüvitamiseks ära kasutatud ettemaksutaotluses märgitud ajavahemiku viimaseks päevaks ning selle tõendamiseks on esitatud PRIAle lõigetes 1–4 nimetatud nõuetekohased dokumendid ettemaksu perioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Detsembrikuu kulude kohta esitab taotleja dokumendid 15. jaanuariks;
  6) 1. juuli kuni 30. septembri kulude hüvitamiseks makstud kasutamata ettemaksusumma kohta teeb PRIA tasaarvelduse, arvestades kasutamata ettemaksu jäägi maha järgmisest toetuse väljamaksest või ettemaksusummast;
  7) kui pärast oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu kulude hüvitamiseks ettemaksutaotluse esitamist selgub, et mõni taotluses nimetatud tegevus tehakse väiksemas mahus, kui on taotlusel näidatud, tehakse pärast jooksva aasta 31. detsembrit, jääb tegemata või asendatakse teise tegevusega, teavitab taotleja PRIAt sellest jooksva aasta 10. detsembriks;
  8) taotleja tagastab punktis 7 sätestatud juhul enammakstud ettemaksusumma PRIA arvelduskontole jooksva aasta 31. detsembriks.
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]

  (8) Kui taotlejale on määratud puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, kuid ta ei ole määratud tähtaja jooksul puudust kõrvaldanud, teeb PRIA osalise väljamaksetaotluse rahuldamise otsuse.

  (9) Pärast toetuse väljamaksmist esitab PRIA Põllumajandusministeeriumile iga kuu 15. kuupäevaks eelmisel kuul välja makstud toetuste kohta lisas 10 toodud vormi kohase aruande asutuste ja tegevuste kaupa.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel korraldusasutusele esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse vähemalt 12 aastat arvates programmiperioodi lõppemisest.

  (2) Toetuse saaja tagab toetuse kasutamisega seotud dokumentide, sealhulgas kuludokumentide ja lepingute säilitamise vähemalt 12 aastat arvates programmiperioodi lõppemisest.

  (3) PRIA tagab toetuse kasutamisega seotud dokumentide säilitamise vähemalt 12 aastat arvates programmiperioodi lõppemisest.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) 2010. aastal esitab taotleja § 5 lõikes 1 nimetatud muudatusettepaneku korraldajale 30. juuniks või 31. augustiks.

  (3) 2011. aastal esitab Veterinaar- ja Toiduamet korraldajale § 4 lõikes 1 nimetatud taotluse 15. juuniks.
[RT I, 09.06.2011, 1 - jõust. 12.06.2011]

Lisa 1 Tehnilisest abist rahastatavate kulude piirmäärad

Lisa 2 Tehnilise abi toetuse taotlus

Lisa 3 Lähteülesanne

Lisa 4 Väljamaksetaotlus ülekannete tegemiseks arvestusperioodi kohta

Lisa 5 Töötajate/teenistujate tööjõukulud (koondkava tegevus 1.1)

Lisa 6 Transpordikulud (koondkava tegevus 3.1)

Lisa 7 Lähetused (koondkava tegevus 1.6)

Lisa 8 Väljamaksetaotluse kuludokumentide nimekiri

Lisa 9 Ettemaksutaotlus arvestusperioodil tehtavate kulutuste katteks

Lisa 10 Tegelikult väljamakstud toetus kuus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json