Teksti suurus:

Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele

Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2015, 23

Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele1

Vastu võetud 08.06.2015 nr 59

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 9 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Välitingimustes kasutatavale seadmele esitatavad nõuded

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ, välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 3.7.2000, lk 1–78), kohaldamisalas olevad seadmed peavad turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama direktiivis sätestatud nõuetele, sealhulgas peab nende nõuetele vastavus olema ettenähtud korras tõendatud.

§ 2.  Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ, välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 3.7.2000, lk 1–78).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json