Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ning 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2017, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ning 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.06.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5 ning § 191 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt tekstiosa „„Liiklusseaduse”” sõnaga „liiklusseaduse”;

2) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 kehtestatud erandid Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki massile ja mõõtmetele kehtivad ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukile.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Sõidukite ja autorongide kaalumise aruandlus

Vastavalt liiklusjärelevalve infosüsteemi andmetele esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium iga kahe aasta järel 30. septembriks Euroopa Komisjonile aruande, mis sisaldab teavet kaalutud sõidukite ja autorongide arvu ning lubatud massi ületanud sõidukite ja autorongide arvu kohta.”;

4) paragrahvi 3 punkt 122 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„122) VIN-kood (vehicle identification number) on 17 tähest ja numbrist koosnev tehasetähis, mille valmistaja on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks ja mis koosneb kolmest osast: WMI, VDS ja VIS;”;

5) paragrahvi 4 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 21 nõuet rakendatakse 30. septembrist 2019, mil esitatakse aruanne eelneva kahe aasta kohta.”;

6) määruse lisa 1 koodi 605 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) koodi 1102 punkti 18 kohane aerodünaamiline seade peab olema direktiivi 2007/46/EÜ raamistikus sätestatud asjakohase õigustloova akti kohane, kui selle pikkus ületab 500 mm.”;

7) määruse lisa 1 koodi 1101 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) koodide 1111, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 ja 1119 nõuded kehtivad Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registrisse kantud sõiduki tegelikule massile, tegelikule teljekoormusele ja tegelikule telikukoormusele teeliikluses osalemisel.”;

8) määruse lisa 1 kood 1102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood 1102. Lubatud suurim pikkus

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõiduk, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis ei ole ette nähtud teisiti, 12 m;
2) täis- ja kesktelghaagis 12 m;
3) poolhaagis haagise veopoldist kuni tagaseinani 12 m;
4) liigendbuss 18,75 m;
5) kaheteljeline buss 13,5 m;
6) kolme- või enamteljeline buss 15 m;
7) L kategooria sõiduk, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis ei ole ette nähtud teisiti, 4 m;
8) L6e-B kategooria sõiduk 3 m;
9) L7e-C kategooria sõiduk 3,7 m;
10) L kategooria sõiduki haakes olev haagis 2,5 m;
11) veduk haakes poolhaagisega 16,5 m;
12) kui poolhaagis on esmaregistreeritud enne 01.01.1991 ja ei täida nõuet 3 või tema veopoldi telje kaugus esiosa mis tahes punktist horisontaalselt mõõdetuna on üle 2,04 m, võib autorongi pikkus olla 15,5 m;
13) poolhaagise veopoldi telje ja tema esiosa mistahes punkti vaheline kaugus horisontaalselt mõõdetuna 2,04 m;
14) veduk haakes täis-, kesk- või tugihaagisega või kaksikautorong 18,75 m;
15) pukseeritav seade 12 m;
16) mootorsõiduk haakes pukseeritava seadmega 18,75 m;
17) Siseministeeriumi valitsemisala asutuse eriotstarbeline mootorsõiduk 15 m;
18) M ja N kategooria sõiduki ja autorongi pikkus võib ületada käesolevas koodis nimetatud maksimaalpikkust, kui sõiduki tagaosale on kinnitatud aerodünaamiline seade energiatõhususe parandamiseks, seadme pikkuse võrra. Kokkuvolditud või sissetõmmatud aerodünaamilise seadmega sõiduk või autorong ei tohi ületada käesolevas koodis ettenähtud lubatud suurimat pikkust rohkem kui 200 mm. Suurima lubatud pikkuse ületamisega ei tohi kaasneda selle sõiduki veoseruumi mahu suurenemine;
19) tühja või koormaga 45-jalast ISO konteinerit või 45-jalast vahetusveovahendit vedava sõiduki ja autorongi maksimaalpikkus võib ületada käesolevas koodis (kui see on kohaldatav, siis kooskõlas nõudega 18) sätestatud maksimaalpikkust 150 mm võrra, kui asjaomase konteineri või vahetusveovahendi maanteevedu on osa ühendveost;
20) Kaitseväe või Kaitseliidu sihtotstarbeline sõidukite veoks kohandatud poolhaagis haagise veopoldist kuni tagaseinani 15,00 m;
21) Kaitseväe või Kaitseliidu veduk haakes sihtotstarbelise sõidukite veoks kohandatud poolhaagisega 20,50 m;
22) Kaitseväe või Kaitseliidu veduk haakes sihtotstarbelise eritehnika ja sõidukite veoks kohandatud täishaagisega 20,50 m;
23) M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõiduk ja sama sõiduk koos haagisega võib olla pikem, kui käesolevas koodis ette nähtud, kui selle sõiduki kabiin on paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusam ja ohutum ning on direktiivi 2007/46/EÜ raamistikus sätestatud asjakohase raskesõidukite esiosa disaini käsitleva õigustloova akti kohane.

Kontrollimine: vaatlusega ja mõõtevahendiga.”;

9) määruse lisa 1 koodi 1103 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse lisa 1 koodi 1103 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) L kategooria sõiduk, välja arvatud juhul, kui käesolevas koodis ei ole ette nähtud teisiti, 2 m;
5) L1e kategooria sõiduk 1 m;”;

11) määruse lisa 1 koodi 1103 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) L6e-B või L6e-C kategooria sõiduk 1,5 m;”;

12) määruse lisa 1 koodi 1103 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Kaitseväe või Kaitseliidu lahingumasin ja sihtotstarbeline sillapaigaldussõiduk 3,3 m.”;

13) määruse lisa 1 koodi 1104 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kaitseväe, Kaitseliidu ning Siseministeeriumi valitsemisala asutuse eriotstarbeline mootorsõiduk 4,40 m.”;

14) määruse lisa 1 kood 1109 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood 1109. Autorongi lubatud suurim tegelik mass

Nõuded: 1) ühelgi juhul ei ole lubatud ületada veduki valmistaja ette nähtud autorongi suurimat massi või veduki registrimassi ja haagise registrimassi või registriteljekoormuste summat;
2) autorongi suurim tegelik mass on esitatud tabelis 30:

Tabel 30

Autorong (mootorsõiduk + haagis või mootorsõiduk + poolhaagis)
Autorongi
tegelik mass
(tonnides)
Mootorsõiduk
Haagis (v.a poolhaagis)
Poolhaagis
1)
2-teljeline
1-teljeline
1-teljeline
28
2)
2-teljeline
2-teljeline
2-teljeline 1)
36
3)
2-teljeline
2-teljeline 2)
38
4)
2-teljeline
2-teljeline 3)
38
5)
2-teljeline
3-teljeline
3-teljeline
40
6)
2-teljeline
3-teljeline 4)
42
7)
2-teljeline
3-teljeline 5)
44
8)
2-teljeline
4-teljeline
44
9)
2-teljeline
4-teljeline
42
10)
3-teljeline
1-teljeline
1-teljeline
36
11)
3-teljeline
2-teljeline
2-teljeline
40
12)
3-teljeline
3-teljeline või rohkem
3-teljeline või rohkem
44
13)
3-teljeline
2-teljeline 3), 4)
44
14)
4-teljeline või rohkem
1-teljeline
1-teljeline
40

1) Kui poolhaagise teljevahe on suurem kui 1,3 m.
2) Kui on täidetud järgmised tingimused (vt joonist 47): poolhaagise teljevahe on üle 1,8 m, poolhaagise registrikoormus on 18 t, sadulveduki registrimass on 20 t, veduki veoteljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või sellega võrdsustatud vedrustus.

Joonis 47. Autorongi koormus ja poolhaagise tandemtelgede asetus

3) Kaitseväe või Kaitseliidu sadulveok paakpoolhaagisega.
4) Kui sellega veetakse ühendveo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalpikkusega 45 jalga.
5) Kaitseväe või Kaitseliidu sadulveok paarisratastega poolhaagisega, mis on kohandatud sõidukite veoks.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”;

15) määruse lisa 1 kood 1111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood 1111. Mootorsõiduki lubatud suurim registrimass

Nõuded: mootorsõiduki lubatud suurim registrimass ei tohi olla suurem kui valmistaja ette nähtud täismass ja ei tohi ületada tabelis 31 esitatud väärtusi:

Tabel 31

Mootorsõiduk
Registrimass (tonnides)
1)
2-teljeline (v.a buss)
18 3)
2)
2-teljeline buss
19,5
3)
2-teljeline
20 4)
4)
2-teljeline
22 5)
5)
3-teljeline
25 3)
6)
3-teljeline 1)
26 3)
7)
3-teljeline vahetuskerega ja veoteljel paarisrattad 2)
32
8)
3-teljeline liigendbuss
28 3)
9)
4-teljeline 2 juhtteljega
31
10)
4-teljeline 2 juhtteljega 1)
32 6)
11)
4-teljeline 2 juhtteljega
44 7)

1) Kui veoteljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või sellega võrdsustatud vedrustus või kui igal veoteljel on paarisrattad ja igale teljele langev täismass ei ületa 9,5 t.
2) Siseministeeriumi valitsemisala asutuse vahetuskerega sõiduk ja Kaitseväe ning Kaitseliidu vahetuskerega sõiduk.
3) Alternatiivkütusega töötava mootorsõiduki registrimassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia puhul vajaliku lisamassi võrra maksimaalselt 1 t ulatuses.
4) Kaitseväe või Kaitseliidu sõiduk autorongi koosseisus.
5) Kaitseväe päästesõiduk.
6) Lubatud suurim registrimass sõltub sõiduki baasist ja arvutatakse vastavalt koodile 1114.
7) Kaitseväe või Kaitseliidu puksiirkraana.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi.”;

16) määruse lisa 1 koodi 1115 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nõue: lubatud suurim registrikoormus mittevedaval teljel on 10 t.”;

17) määruse lisa 1 kood 1116 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:

Kood 1116. Kaheteljelise telikuga täis-, kesktelg- ja poolhaagise teliku lubatud suurim registrikoormus

Nõue: kaheteljelise teliku lubatud suurim registrikoormus sõltuvalt telgede vahekaugusest (d) on:
a) telgede vahekaugus d on väiksem kui 1,0 m – 11 t;
b) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,0 m, kuid väiksem kui 1,3 m – 16 t;
c) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m – 18 t;
d) telgede vahekaugus d on 1,8 m või suurem – 20 t;
e) Kaitseväe ja Kaitseliidu paakpoolhaagis, mille telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m – 20 t.

Joonis 48. Kaheteljelisele telikule mõjuv koormus (F) ja telgede vahekaugus (d)

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi ja mõõtevahenditega.”;

18) määruse lisa 1 kood 1117 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood 1117. Kolme või suurema telgede arvuga telikuga täis-, kesktelg- ja poolhaagise teliku lubatud suurim registrikoormus

Nõuded: 1) kolmeteljelise teliku suurim registrikoormus sõltuvalt telgede vahekaugusest (d) on:
a) d ei ole suurem kui 1,3 m – 21 t;
b) suurem kui 1,3 m, kuid mitte suurem kui 1,4 m – 24 t;
c) Kaitseväe ja Kaitseliidu paarisratastega sõidukite veos ette nähtud poolhaagisel suurem kui 1,3 m, kuid mitte suurem kui 1,4 m – 29 t;

Joonis 49. Kolmeteljelisele telikule mõjuv koormus (F) ja telgede vahekaugused (d)

2) nelja või suurema telgede arvuga teliku lubatud suurim registrikoormus, kusjuures d ei ületa 1,4 m – 24 t.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi mõõtevahendiga.”;

19) määruse lisa 1 koodi 1119 täiendatakse punktidega e ja f järgmises sõnastuses:

„e) Siseministeeriumi valitsemisala vahetuskerega mootorsõidukil, kui telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m – 23 t;
f) Kaitseväe või Kaitseliidu vahetuskerega mootorsõiduk ja puksiirkraana, kui telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m – 23 t.”;

20) määruse lisa 1 koodi 1121 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Veose veol Kaitseväe või Kaitseliidu vahetuskerega mootorsõidukiga ei tohi veose kõrgus ületada 4,4 m ja veose laius jagamatu veose veol Kaitseväe või Kaitseliidu sõidukiga 3,3 m.”;

21) määruse lisa 2 grupp 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Grupp 11
Sõiduki mõõtmed ja massid

Sõiduk peab vastama käesoleva määruse lisa 1 grupi 11 nõuetele.”;

22) määruse lisa 5 A-osa punkti 2 täiendatakse viimase lausega:

„Sõidukid liigitakse N kategooriasse direktiivi 2007/46 II lisa A-osa punkti 3 kriteeriumite alusel.”;

23) määruse lisa 5 A-osa punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. M, N ja O kategooria sõidukid liigitakse maastikusõidukiks direktiivi 70/156 II lisa A-osa punkti 4 või direktiivi 2007/46 II lisa A-osa punkti 4 kriteeriumite alusel.

4. L kategooria sõidukid on kahe või kolmerattalised mootorsõidukid, sh alltoodud nõuetele vastavad neljarattalised mootorsõidukid:
a) L1e kategooria (mopeed) on kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW;
b) L2e kategooria (mopeed) on kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW;
c) L3e kategooria (mootorratas) on ilma külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3;
d) L4e kategooria (mootorratas) on külghaagisega kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3;
e) L5e kategooria (kolmratas) on sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3;
f) L6e kategooria (kerge neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille tühimass elektrisõidukitel akude massi arvestamata ei ületa 350 kg ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW ning millele rakenduvad L2e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti;
g) L7e kategooria (neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mis ei ole L6e kategooria mootorsõiduk, mille tühimass elektrisõidukitel akude massi arvestamata ei ületa 400 kg (kaubaveoks ettenähtud sõidukil 550 kg) ja mootori suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kW – selline sõiduk loetakse kolmrattaks ja talle rakenduvad L5e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti.

4.1. Varem kasutusel olnud L kategooria sõidukite tähistused võrdsustatakse järgmiselt: L1 = L1e; L2 = L2e ja L6e; L3 = L3e; L4 = L4e ja L5 = L5e ja L7e.

4.2. Sõiduki kategooria määramisel loetakse topeltrattad üheks rattaks.

4.3. Sõiduki kategooria määramisel ei sisaldu tühimassis kütuse mass.

4.4. Määruse (EL) nr 168/2013 raamistikus tüübikinnitatud L kategooria sõidukid jaotatakse kategooriateks vastavalt määruse (EL) nr 168/2013 artiklile 4.

4.5. Käesoleva määruse mõistes loetakse enne 09.11.2003 valmistatud L1e kategooria sõidukiks ka selline sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW, ja L2e kategooria sõidukiks selline sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW.

4.6. L kategooria hulka ei kuulu:
a) sõiduk, mis on ette nähtud üksnes jalakäijale juhtimiseks;
b) sõiduk, mis on ette nähtud üksnes spordivõistlusel kasutamiseks;
c) põllu- ja metsamajanduses kasutatav sõiduk vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 167/2013, masin vastavalt direktiividele 97/68/EÜ ja 2006/42/EÜ ning mootorsõiduk vastavalt direktiivile 2007/46/EÜ;
d) sõiduk, mis on ette nähtud ja konstrueeritud peamiselt maastikul kasutamiseks ja katteta teel liikumiseks;
e) pedaalidega sõiduk, mis on varustatud elekterkäitusega mootoriga, mille maksimaalne püsi-nimivõimsus on 250 W või alla selle ja mille väljundvõimsus väheneb sõiduki kiiruse kasvades järk-järgult ning mille toide lakkab enne, kui sõiduki kiirus saavutab 25 km/h või ka varem, juhul kui sõitja lõpetab pedaalide tallamise;
f) tasakaaluliikur;
g) sõiduk, milles ei ole ühtegi istekohta.”;

24) määruse lisa 5 C-osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

C. Eriotstarbeline sõiduk on M, N või O kategooriasse kuuluv sõiduk, millel on tehnilised eriomadused funktsiooni täitmiseks, milleks on vaja spetsiaalseid kohandusi või seadmeid. Eri tüüpi eriotstarbelised sõidukid on määratletud ja loetletud direktiivi 70/156 II lisa A-osa punktis 5 või direktiivi 2007/46 II lisa A-osa punktis 5.”;

25) määruse lisa 7 tabelit (direktiivide ja määruste nimekiri) täiendatakse viimase reaga järgmises sõnastuses:

„Direktiiv
2015/719/EL
26.05.2015
Direktiivi 96/53/EÜ muudatus”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt tekstiosa „„Liiklusseaduse”” sõnaga „liiklusseaduse”;

2) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 kehtestatud erandid Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki massile ja mõõtmetele kehtivad ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukile.”;

3) määruse lisa 1 koodi 1001 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) koodi 1005 nõuded kehtivad Kaitseväe ja Kaitseliidu registrisse kantud sõiduki tegelikule massile teeliikluses osalemisel.”;

4) määruse lisa 1 koodi 1005 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) Kaitseväe ja Kaitseliidu ratasbuldooseri ja ratasfrontaallaaduri suurim lubatud mass on 22 t;
6) elastsete elementidega Kaitseväe või Kaitseliidu roomiksõiduki suurim lubatud mass on 40 t.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json