Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 87 „Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2017, 3

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 87 „Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Vastu võetud 29.05.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 87 „Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Püsielupaikade kaitse-eesmärgid

Kassikaku püsielupaikade kaitse-eesmärk on Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 4 lõike 2 punkti 141 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kassikaku (Bubo bubo) väljaspool kaitsealasid asuvate elupaikade kaitse liigi soodsa seisundi tagamiseks. Märjakaasiku ja Pedase püsielupaigas on kaitse-eesmärgiks lisaks nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi vanad loodusmetsad (9010*) kaitse.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kassikaku püsielupaigad:
1) Pedase püsielupaik Pedase ja Vihterpalu külas Padise vallas;
2) Vaila püsielupaik Vaila ja Vääna-Jõesuu külas Harku vallas.”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla Märjakaasiku kassikaku püsielupaik Suureranna külas Hiiu vallas.”;

4) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kassikaku püsielupaigad:
1) Einbi püsielupaik Einbi külas Noarootsi vallas;
2) Sviby püsielupaik Sviby ja Rumpo külas Vormsi vallas;
3) Norrby püsielupaik Norrby ja Söderby külas Vormsi vallas.”;

5) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kassikaku püsielupaigad:
1) Seliste püsielupaik Tõlli, Lõuka ja Päraküla külas Tõstamaa vallas;
2) Rääma püsielupaik Kilksama ja Tammiste külas Sauga vallas;
3) Tammiste püsielupaik Tammiste külas Sauga vallas.”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Saare maakonnas võetakse kaitse alla Triigi kassikaku püsielupaik Triigi külas ja Leisi alevikus Leisi vallas.”;

7) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) sõidukiga sõitmine Pedase, Märjakaasiku ja Vaila püsielupaika jäävatel teedel, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatut.”;

8) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) inimeste viibimine, sh sõidukiga sõitmine, kalapüük, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine, 1. augustist 31. jaanuarini, muul ajal on inimeste viibimine sihtkaitsevööndis lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevuse korral ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustööl;”;

9) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Seliste, Einbi, Rääma, Sviby, Tammiste ja Triigi püsielupaika jäävatel teedel sõidukiga sõitmine, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatut;”;

11) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) sihtkaitsevööndis liigi elutingimuste säilitamiseks või parandamiseks vajalikud tööd, sh alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine 1. septembrist 31. jaanuarini;”;

13) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) sihtkaitsevööndis olemasolevate rajatiste hooldustööd ning maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine 1. septembrist 31. jaanuarini;”;

14) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) piiranguvööndis veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine 1. septembrist 31. jaanuarini;”;

15) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) sihtkaitsevööndis tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaiga tarbeks 1. septembrist 31. jaanuarini;”;

16) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) piiranguvööndis männi puhtpuistute kujundamine;”;

17) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) piiranguvööndis biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine.”;

18) paragrahvi 4 lõike 6 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 4 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) raie, sh uuendusraie, 1. septembrist 31. jaanuarini;”;

20) paragrahvi 4 lõiget 6 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) kalapüük;
4) tee ehitamine enne käesoleva määruse jõustumist notariaalselt kinnitatud teeservituutide alusel Vaila püsielupaigas.”;

21) määrust täiendatakse paragrahviga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Määruse rakendamine

Enne käesoleva määruse jõustumist notariaalselt kinnitatud teeservituutide alusel on tee ehitamine lubatud Vaila püsielupaigas.”;

22) määrust täiendatakse paragrahviga 6 järgmises sõnastuses:

§ 6. Kehtetuks tunnistamine

Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine” paragrahvi 2 lõike 8 punkt 2 ja sama määruse lisas esitatud Triigi kanakulli püsielupaiga kaart.”;

23) esimene normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

24) teine normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.”;

25) määrust täiendatakse kolmanda normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

3 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 1 punktis 1, lõikes 2 ja lõike 4 punktis 1, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.”;

26) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaartidega1 (lisatud);

27) määruse lisas asendatakse Pedase ja Märjakaasiku püsielupaiga kaardid käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaartidega (lisatud).

§ 2.   Muudatuste põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 09.03.2015. a käskkirjaga nr 242 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Uute püsielupaikade kaardid

Lisa 2 Pedase ja Märjakaasiku püsielupaiga kaardid

/otsingu_soovitused.json