Teksti suurus:

Regionaalsete kriisikomisjonide põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2017, 8

Regionaalsete kriisikomisjonide põhimäärus

Vastu võetud 06.06.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine

  Neli regionaalset kriisikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustatakse Päästeameti päästekeskuste (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkondades järgmiselt:
  1) Ida päästekeskuse tegevuspiirkonnas Ida-Eesti regionaalne kriisikomisjon;
  2) Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnas Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjon;
  3) Lääne päästekeskuse tegevuspiirkonnas Lääne-Eesti regionaalne kriisikomisjon;
  4) Põhja päästekeskuse tegevuspiirkonnas Põhja-Eesti regionaalne kriisikomisjon.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste piirkondlike struktuuriüksuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste kriisireguleerimisülesannete täitmist regioonis;
  2) teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile ning asutustele ettepanekuid hädaolukordade ennetamise, hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta regioonis;
  3) kinnitab regionaalsete ja kohalike omavalitsuste kriisireguleerimisõppuste kava;
  4) vaatab läbi komisjoni tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ja lahendamise plaanid;
  5) moodustab alalisi ja ajutisi töörühmasid ning kinnitab nende töökorra;
  6) moodustab vajaduse korral alalise või ajutise territoriaalse või valdkondliku alakomisjoni;
  7) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
  8) kinnitab komisjoni töökorra;
  9) täidab muid hädaolukorra seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni kuuluvad:
  1) vastava tegevuspiirkonna päästekeskuse juht;
  2) vastava tegevuspiirkonna prefektuuri prefekt;
  3) vastava tegevuspiirkonna Häirekeskuse keskuse juhataja;
  4) Kaitseliidu esindaja;
  5) Kaitseväe esindaja;
  6) Kaitsepolitseiameti esindaja;
  7) Keskkonnaameti esindaja;
  8) Keskkonnainspektsiooni esindaja;
  9) Maanteeameti esindaja;
  10) vastava päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja;
  11) Terviseameti esindaja;
  12) Veterinaar- ja Toiduameti esindaja.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud isikutele kuuluvad Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosseisu:
  1) Narva linnapea;
  2) Jõhvi vallavanem;
  3) Kohtla-Järve linnapea;
  4) Lääne-Viru maavanem;
  5) Ida-Viru maavanem.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud isikutele kuuluvad Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosseisu:
  1) Tartu linnapea;
  2) Jõgeva maavanem;
  3) Põlva maavanem;
  4) Tartu maavanem;
  5) Valga maavanem;
  6) Viljandi maavanem;
  7) Võru maavanem.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud isikutele kuuluvad Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosseisu:
  1) Pärnu linnapea;
  2) Järva maavanem;
  3) Lääne maavanem;
  4) Hiiu maavanem;
  5) Pärnu maavanem;
  6) Rapla maavanem;
  7) Saare maavanem.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud isikutele kuuluvad Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosseisu:
  1) Tallinna linnapea;
  2) Harju maavanem.

  (6) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige, kelle komisjoni liige on nimetanud teda alaliselt komisjoni istungil esindama. Kaitseliidu, Kaitsepolitseiameti, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Maanteeameti, Terviseameti ning Veterinaar- ja Toiduameti esindaja alalise asendusliikme või asendusliikmed nimetab vastav asutus.

  (7) Komisjoni liikme, alalise asendusliikme või asendusliikmete nimetamisest teavitatakse vastava tegevuspiirkonna päästekeskust kirjalikult.

§ 4.   Komisjoni esimees ja aseesimees

  (1) Komisjoni esimees on tegevuspiirkonna päästekeskuse juht.

  (2) Komisjoni aseesimees on tegevuspiirkonna prefektuuri prefekt.

§ 5.   Komisjoni esimehe ülesanded

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni istungid;
  3) kutsub vajaduse korral võtma komisjoni tööst osa isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) esitab vähemalt üks kord aastas komisjoni töö kohta aruande Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile.

§ 6.   Komisjoni töö juhtimine

  Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

§ 7.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni korralised istungid toimuvad komisjoni kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid kõige harvem üks kord kvartalis.

  (2) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (3) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees, ja protokollija.

§ 8.   Komisjoni otsuse vastuvõtmine

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (2) Komisjoni otsus võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe, tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

§ 9.   Komisjoni tööd teenindav üksus

  Komisjoni tööd teenindab tegevuspiirkonna päästekeskus, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni istungid;
  3) protokollib komisjoni istungid;
  4) säilitab komisjoni istungite protokolle;
  5) seirab komisjoni otsuste täitmist.

§ 10.   Üleminekusäte

  Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktid 4 ja 5, lõike 3 punktid 2–7, lõike 4 punktid 2–7 ja lõike 5 punkt 2 kehtivad kuni 1. jaanuarini 2018. aastal.
28.06.2017 10:34
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tekstilõigus "§ 3 lõike 2 punktid 4 ja 5" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Siseministeeriumi 27.06.2017 taotlust nr 2-3/23-1.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json