Teksti suurus:

Süsteemse riski puhvri arvutamise kord

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2021, 2

Süsteemse riski puhvri arvutamise kord

Vastu võetud 02.06.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 8649 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse süsteemse riski puhvri arvutamise kord.

  (2) Süsteemse riski puhver on omavahendite summa, mida krediidiasutus on kohustatud hoidma krediidiasutuste seaduse § 8644 lõike 1 punkti 4 alusel.

  (3) Süsteemse riski puhvri määr on protsentides väljendatud omavahendite nõue riskipositsioonide suhtes.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Määrus kohaldub kõikidele Eestis tegevusloa saanud krediidiasutustele individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud alusel.

§ 3.  Süsteemse riski puhvri arvutamine

  (1) Süsteemse riski puhver arvutatakse järgmise valemiga:

kus
BSR on süsteemse riski puhver väljendatuna eurodes;
rT on krediidiasutuse koguriskipositsiooni suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri määr;
ET on krediidiasutuse koguriskipositsioon, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;
i on indeks, mis tähistab krediidiasutuste seaduse § 8649 lõikes 4 määratletud riskipositsioonide alamrühma;
ri on riskipositsioonide alamrühma i riskipositsioonide suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri määr;
Ei on krediidiasutuse riskipositsioonide alamrühma i riskipositsioonide summa, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

  (2) Süsteemse riski puhvri arvutamisel kohaldab krediidiasutus asjakohaste riskipositsioonide suhtes kas Eesti Panga kehtestatud või Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõike 2 alusel Euroopa Keskpanga kehtestatud süsteemse riski puhvri määra, vastavalt sellele, kumb neist on kõrgem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt leitava süsteemse riski puhvri arvutamisel võetakse süsteemse riski puhvri määr või määrad arvesse asjakohaste riskipositsioonide suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri nõude või nõuete jõustumise kuupäeva või kuupäevade seisuga.

Madis Müller
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json