Teksti suurus:

Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2021, 3

Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord

Vastu võetud 02.06.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 8649 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriik) või kolmandas riigis kehtestatud süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Määrus kohaldub kõikidele Eestis tegevusloa saanud krediidiasutustele individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud alusel.

§ 3.  Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise tingimused

  (1) Eesti Pank kaalub lepinguriigis või kolmandas riigis süsteemse riski puhvri määra kehtestajaks määratud asutuse või organi (edaspidi määratud asutus) kehtestatud süsteemse riski puhvri nõude tunnustamist, kui määratud asutus on sellist tunnustamist soovinud.

  (2) Teise lepinguriigi või kolmanda riigi süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise või mittetunnustamise otsuse ette valmistamisel ja oluliste asjaolude hindamisel võtab Eesti Pank muu hulgas arvesse teavet, mille määratud asutus on esitanud kooskõlas direktiivi nr 2013/36/EL artikli 133 lõigetega 9 ja 13.

  (3) Eesti Panga tunnustatav teise lepinguriigi või kolmanda riigi kehtestatud süsteemse riski puhvri nõue võib kumuleeruda muude Eestis kehtivate süsteemse riski puhvri nõuetega, tingimusel et need nõuded käsitlevad erinevaid riske.

  (4) Teise lepinguriigi või kolmanda riigi süsteemse riski puhvri nõude tunnustamine toimub Eesti Panga presidendi määruse alusel ja tingimustel. Määruses sätestatakse vähemalt järgmised asjaolud:
  1) krediidiasutused, kellele süsteemse riski puhvri nõuet kohaldatakse;
  2) riskipositsioonid, mille suhtes süsteemse riski puhvri nõuet kohaldatakse;
  3) süsteemse riski puhvri nõude määr;
  4) kuupäev, millest alates peavad krediidiasutused süsteemse riski puhvri nõuet kohaldama.

§ 4.  Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamisest teavitamine

  Eesti Pank teavitab süsteemse riski puhvri nõude tunnustamisest Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

Madis Müller
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json