Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine seoses rakendusüksuse ja abikõlblikkuse perioodiga

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2021, 8

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine seoses rakendusüksuse ja abikõlblikkuse perioodiga

Vastu võetud 28.05.2021 nr 28

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määruse nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määruses nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”;

2) paragrahvi 8 lõigetes 1 ja 4 ning § 29 lõike 5 punktis 5 asendatakse sõna „augustiks” sõnaga „detsembriks”;

3) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse arv „10” arvuga „12”;

4) paragrahvi 33 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõna „juhi”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 12. märtsi 2015. a määruse nr 21 „Nutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 12. märtsi 2015. a määruses nr 21 „Nutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”;

2) paragrahvi 8 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõna „august” sõnaga „detsember” vastavas käändes.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”;

2) paragrahvi 24 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) säilitab projekti dokumentatsiooni vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 35 lõikes 2 sätestatule;”;

3) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kinnitada projekti seirearuandes ja lõpparuandes sisalduvate andmete õigsus;”.

§ 4.  Rakendussäte

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juunist 2021. a.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json