Teksti suurus:

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2023, 2

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 05.06.2023 nr 17

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruses nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) haldusosakond”;

3) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Haldusosakond korraldab protokolliteenust, julgeolekualast-, kommunikatsiooni- ning turundustegevust, side- ja infotehnoloogilist teenindamist, osutab õppevara- ja transporditeenust ning haldab ja hangib akadeemia tegevuseks vajalikku vara ja varusid. Osakond toetab akadeemia ülemat tööorganina akadeemia juhtimise planeerimisel, kontrollimisel ja aruandlusel. Osakonda juhib akadeemia ülema asetäitja, kes:
1) tagab akadeemia ülemale otsuste tegemiseks vajaliku teabe ja kavandab ülema määratud akadeemiaülesed tegevused;
2) korraldab akadeemiale määratud sõjalise riigikaitse ülesannete ettevalmistamist ja elluviimist.”.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json