Teksti suurus:

Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 40 „Pandikirjadega seonduvate järelevalvearuannete sisu, nende koostamise alused ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2023, 4

Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 40 „Pandikirjadega seonduvate järelevalvearuannete sisu, nende koostamise alused ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 02.06.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse pandikirjaseaduse § 54 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruses nr 40 „Pandikirjadega seonduvate järelevalvearuannete sisu, nende koostamise alused ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3–5 järgmises sõnastuses:

„3) „Tagatavate kohustuste aruanne” vastavalt lisale 3, aruandekoodiga 219 (lisatud);
4) „Pandikirjaportfelli stressitesti aruanne” vastavalt lisale 4, aruandekoodiga 220 (lisatud);
5) „Stressitesti stsenaariumi aruanne” vastavalt lisale 5, aruandekoodiga 224 (lisatud).”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „kahe komakohani” sõnadega „kahe kohani pärast koma”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Aruannetes esitatakse ülekaetuse suhtarv kujul protsendimäär jagatud sajaga (i/100) ümardatuna nelja kohani pärast koma.”;

4) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ISO 3166” tekstiosaga „ISO 3166-1”;

5) paragrahvi 11 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse 2024. aasta 1. jaanuaril jõustuvat redaktsiooni kohaldatakse aruandeperioodidele, mis lõppevad 2024. aasta 31. märtsil või hiljem.”;

6) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määrust täiendatakse lisaga 3 „Tagatavate kohustuste aruanne” (lisatud);

8) määrust täiendatakse lisaga 4 „Pandikirjaportfelli stressitesti aruanne” (lisatud);

9) määrust täiendatakse lisaga 5 „Stressitesti stsenaariumi aruanne” (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Tagatisvara aruanne

Lisa 3 Tagatavate kohustuste aruanne

Lisa 4 Pandikirjaportfelli stressitesti aruanne

Lisa 5 Stressitesti stsenaariumi aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json