Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2023, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Vastu võetud 05.06.2023 nr 32

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 ja § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruses nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Lootsimise kord, lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad, lootsimispiirkonnad ning lootsikviitungile kantavad andmed”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 ja § 67 lõike 2 alusel.”;

3) määruses asendatakse läbivalt sõnad „lootsiteenust osutav äriühing” sõnaga „Riigilaevastik” vastavas käändes;

4) paragrahvi 1 lõiget 21 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) laeva eeldatav süvis vööris lootsimise algpunktis;
62) laeva eeldatav süvis ahtris lootsimise algpunktis;”;

5) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Puksiirkoosseisu puhul märgitakse lootsitellimuses lõike 21 punkides 1–62 nimetatud andmed võimalusel kõigi puksiirkoosseisu kuuluvate veesõidukite kohta. Veesõidukiks mitteoleva ujuvobjekti kohta märgitakse lootsitellimuses selle kogukaal.”;

6) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „üks tund” sõnadega „kaks tundi”;

7) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui loots saabub laevale või lootsi laevalemineku kohta tellitud ajaks, aga laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi laevalemineku kohta, loetakse lootsitellimus pärast 30 minuti möödumist valeväljakutseks. Lootsi saamiseks tuleb esitada uus tellimus kooskõlas lõigetega 2, 21 ja 3. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata juhul, kui laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi laevalemineku kohta halbade hüdrometeoroloogiliste olude tõttu.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Lootsikviitungile kantavad andmed

(1) Lootsimise kohta vormistab loots lootsikviitungi, millele kantakse järgmised andmed:
1) laeva nimi;
2) laeva tüüp;
3) laeva IMO number;
4) laeva kogumahutavus;
5) laeva lipuriik;
6) laeva reederi nimi;
7) laeva kapteni nimi;
8) laevaagendi nimi;
9) laeva süvis ahtris ja vööris;
10) laeva pikkus meetrites;
11) laeva laius meetrites;
12) lootsi laevale saabumise aeg ja koht;
13) lootsi laevalt lahkumise aeg ja koht;
14) lootsimisel läbitud meremiilid;
15) märge sadama akvatooriumil lootsimise kohta;
16) täiendav teave või andmed, mida loots peab lootsimise kohta vajalikuks esitada või mis on vajalikud lootsitasu arvestamiseks;
17) lootsi nimi või lootside nimed;
18) lootsi või juhtlootsi allkiri, kui lootsikviitungit ei ole koostatud elektroonilises keskkonnas, kuhu sisenemisel on lootsi või juhtlootsi isik tuvastatud ja autoriseeritud.

(2) Puksiirkooseisu lootsimisel kantakse lootsikviitungile kõigi puksiirkoosseisu kuuluvate veesõidukite kogumahutavused. Veesõidukiks mitteoleva ujuvobjekti kohta esitatakse lootsikviitungil selle kogukaal.”;

9) määruse 2. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna „KOORDINAADID” sõnadega „NING LOOTSIMISPIIRKONNAD”;

10) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Lootsimispiirkonnad

(1) Tallinna lootsimispiirkonda kuulub Muuga sadam, Miiduranna sadam, Vanasadam, Patareisadam, Lennusadam, Miinisadam, Hundipea sadam, Paljassaare sadam, Vene-Balti sadam, Bekkeri sadam ja Meeruse sadam.

(2) Kunda-Loksa lootsimispiirkonda kuulub Kunda sadam ja Loksa sadam.

(3) Paldiski lootsimispiirkonda kuulub Paldiski Põhjasadam, Paldiski Lõunasadam ja Pakrineeme sadam.

(4) Väinamere lootsimispiirkonda kuulub Lehtma sadam, Dirhami sadam, Heltermaa sadam, Rohuküla sadam, Sviby sadam, Virtsu sadam, Kuivastu sadam, Saaremaa sadam, Roomassaare sadam, Veere sadam ja Triigi sadam.

(5) Pärnu lootsimispiirkonda kuulub Pärnu sadam.

(6) Sillamäe lootsimispiirkonda kuulub Sillamäe sadam.”.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2014. a määrus nr 105 „Lootsikviitungi vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2023. aasta 1. juulil.

Kristen Michal
Kliimaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json