Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2023, 16

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.08.2009 nr 35
RTL 2009, 69, 1020
jõustumine 01.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.2009RTL 2009, 92, 133701.01.2010
23.12.2009RTL 2009, 99, 148101.01.2010
09.11.2010RT I, 25.11.2010, 301.01.2011
10.02.2014RT I, 14.02.2014, 217.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
09.05.2014RT I, 15.05.2014, 518.05.2014
29.08.2014RT I, 03.09.2014, 706.09.2014, rakendatakse alates 01.09.2014
04.12.2015RT I, 10.12.2015, 101.01.2016
27.08.2019RT I, 29.08.2019, 301.09.2019
07.03.2023RT I, 15.03.2023, 318.03.2023
06.06.2023RT I, 09.06.2023, 1512.06.2023

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 15 lõike 4, politsei ja piirivalve seaduse § 60 lõike 4 ja päästeteenistuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Sisekaitseakadeemias õppivale üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata õpilastele ja üliõpilastele, kellele on stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord ette nähtud justiitsministri 29. detsembri 2015. aasta määrusega nr 43 „Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord”.
[RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023]

2. peatükk STIPENDIUMI SUURUS JA MAKSMISE TINGIMUSED 

§ 2.   Stipendiumi maksmise eeldused

  (1) Sisekaitseakadeemia riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe õppekohal õppivale õpilasele ja rakenduskõrgharidusõppe täiskoormusega õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, õppivale üliõpilasele (edaspidi üliõpilane) makstakse õppetöö toimumise ajal põhistipendiumi ning võib maksta lisastipendiumi.
[RT I, 14.02.2014, 2 - jõust. 17.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (2) Stipendiumi makstakse üliõpilasele, kes:
  1) ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  2) ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  3) on järginud kõrgharidusseaduse, Sisekaitseakadeemia põhimääruse, sisekorraeeskirja ja muude õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud kohustusi.
[RT I, 29.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Põhistipendiumi ei ole õigust saada üliõpilasel:
  1) kui ta saab riigieelarvelistest vahenditest teenistussuhtest tulenevat tasu õppetöös osalemise eest – nimetatud tasu saamise ajal;
[RT I, 14.02.2014, 2 - jõust. 17.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]
  2) [kehtetu - RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023]
  3) [kehtetu - RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023]
  4) kui ta osaleb õpperühmale määratud tunniplaani järgses õppetöös alla 75 protsendi üle ühe kuu järjest;
[RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2023]
  5) kui ta õpib statsionaarses töökohapõhises, mittestatsionaarses või sessioonõppes.
[RT I, 09.06.2023, 15 - jõust. 12.06.2023]

§ 3.   Põhistipendium

  (1) Õppetööst nõuetekohaselt osa võtvale, üliõpilastele kehtestatud kohustusi järgivale ning õppetöös edasi jõudvale üliõpilasele makstakse põhistipendiumi 300 eurot kuus.
[RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2023]

  (2) Õppeaasta käesoleva määruse tähenduses koosneb kümnest õppekuust ja kestab üldjuhul 1. septembrist 30. juunini. Iga õppeaasta algus ja lõpp on määratud Sisekaitseakadeemia akadeemilise kalendriga.

  (3) Põhistipendiumi arvestusperiood on üldjuhul kalendrikuu. Põhistipendiumi arvestatakse alates õppeaasta algusest kuni õppeaasta lõpuni. Kui akadeemilises kalendris määratud õppeaasta algus ja lõpp ei ühti kalendrikuu alguse ja lõpuga, siis arvestatakse põhistipendiumi proportsionaalselt õppeaasta sisse jääva aja eest konkreetses kalendrikuus.

  (4) Üliõpilase, kes on arvestusperioodi kestel mõjuva põhjuseta puudunud õppetöölt, põhistipendiumi vähendatakse. Põhistipendiumi vähendatakse ulatuses, mis vastab põhjuseta puudutud aja osale toimunud õppetöö ajast.

  (5) Üliõpilane, kellele on määratud distsiplinaarkaristus, võib kaotada distsiplinaarkaristuse määramise õigust omava isiku otsusega kuni kolmeks kuuks õiguse põhistipendiumile või tal võidakse kuni kolmeks kuuks põhistipendiumi vähendada. Põhistipendiumi maksmine lõpetatakse distsiplinaarkaristuse määramisele järgnevast õppekuust. Distsiplinaarkaristuse määranud isiku otsusega võib taastada üliõpilase õiguse põhistipendiumile ka enne karistusotsuses määratud tähtaja möödumist, kui on piisav alus arvata, et üliõpilane suudab edaspidi rikkumistest hoiduda ja jätkab õpinguid edukalt.

§ 4.   Lisastipendium

  Rektor võib otsustada maksta ühekordse lisastipendiumi õpilasele, kes õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe õppekohal, või üliõpilasele, kes õpib kõrgharidusõppe õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, kui õpilane või üliõpilane on paistnud eriliselt silma õppe- ja teadustöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia, valitsusasutuse või muu partnerorganisatsiooni ülesannete täitmisele.
[RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023]

3. peatükk STIPENDIUMI ARVESTAMINE JA MAKSMISE KORD 

§ 5.   Stipendiumi arvestamise ja maksmise kord

  (1) Stipendiumi arvestust ja väljamaksmist korraldab Sisekaitseakadeemia.

  (2) Põhistipendium makstakse välja hiljemalt järgneva kuu 20. kuupäevaks. Viimase kuu põhistipendium makstakse välja enne üliõpilase eksmatrikuleerimist. Põhistipendiumi ei maksta välja, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud põhjusel enne põhistipendiumi väljamaksmist.
[RT I, 15.03.2023, 3 - jõust. 18.03.2023]

  (3) Stipendium makstakse üliõpilase arvelduskontole.

  (4) Stipendiumist võib üliõpilase avalduse põhjal pidada kinni tema majutuskulud.

  (5) Üliõpilasel on õigus stipendiumist loobuda. Loobumiseks esitab üliõpilane kirjaliku avalduse rektorile.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json