Teksti suurus:

Noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojektide toetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2024
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2023, 17

Noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojektide toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 06.06.2023 nr 19

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojektidele Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarvest toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, andmise, andmisest keeldumise, kasutamise ja aruandluse tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja taotlusvooru prioriteetsed teemad

  (1) Toetuse eesmärk on tõhustada noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide koostööd noorte- ja haridusvaldkonna asutustega ning suurendada nende võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele lähtuvalt „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” strateegilistest eesmärkidest.

  (2) Toetuse eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi avalikud taotlusvoorud, mille kaudu toetatakse noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojekte (edaspidi projekt), mis vastavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud toetuse eesmärgile ning prioriteetsetele teemadele.

  (3) Taotlusvooru prioriteetsed teemad määrab Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 3.  Toetuse andja

  Taotlusvooru viib läbi, toetuse taotlusi menetleb, taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise ja toetuse tagasinõudmise otsuseid ning väljamakseid teeb ja kontrolli teostab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi toetuse andja).

§ 4.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvikool on noorsootöö valdkonnas tegutsev haridusasutus huvikooli seaduse § 3 punkti 1 tähenduses;
  2) üldhariduskool on põhikool või gümnaasium põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõigete 1 ja 2 tähenduses;
  3) noorsootööasutuse või huvikooli pidaja on kohaliku omavalitsuse üksus, äriregistrisse kantud aktsiaselts, osaühing või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud sihtasutus või mittetulundusühing, kes omab vähemalt ühte tegutsevat noorsootööasutust või huvikooli;
  4) projekti elluviimise periood on taotluses märgitud ajavahemik toetuse saamise aastal, mille jooksul viiakse ellu taotluses kirjeldatud tegevused ning mille jooksul tekivad kulud tegevuste läbiviimiseks.

§ 5.  Taotlusvooru eelarve ja toetatavad tegevused

  (1) Taotlusvooru eelarve kinnitab valdkonna eest vastutav minister valitsemisala eelarve kinnitamise käskkirjaga. Taotlusvooru ei kuulutata välja, kui eelarvet ei ole eelarveaastal ette nähtud.

  (2) Toetust võib taotleda:
  1) koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt;
  2) innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses (arendusprojektid).

  (3) Taotlusvoorust toetatakse:
  1) maksimaalselt ühte projekti taotleja kohta iga taotlusvooru puhul;
  2) projekti sisutegevuste elluviimisega otseselt seotud kulusid, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud juhtudel;
  3) tegevuste läbiviimisega seotud vahendite omandamise või rentimise, sh tellimise, seadistamise ja paigaldamisega seotud kulusid.

  (4) Taotlusvoorust ei toetata:
  1) projekti juhtimisega seotud tööjõukulusid;
  2) noorte püsi- ja projektlaagrite korraldamisega seotud projekte;
  3) noortemalevate korraldamisega seotud projekte;
  4) noorte osaluskogude projekte;
  5) projekte, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena;
  6) kinnisvara omandamise, ehitamise, remondi ja renoveerimisega seotud kulusid;
  7) tegevusi, mis on ellu viidud enne taotluse esitamist.

§ 6.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust on õigus taotleda:
  1) noorsootööasutusel;
  2) huvikoolil;
  3) noorsootööasutuse või huvikooli pidajal;
  4) noorteühingul;
  5) üldhariduskoolil, kus korraldatakse huviharidust huvikooli seaduse tähenduses ning millel on Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud vähemalt üks kehtiv huvihariduse õppekava.

  (2) Toetuse taotleja peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tegutsenud vähemalt 6 kuud ning tema tegevusala on põhikirja või -määruse kohaselt noorsootöö või huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine või läbiviimine (välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 5 nimetatud taotleja puhul);
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  3) tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;
  4) tal puuduvad tähtajaks esitamata majandusaasta aruanded;
  5) tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning toetuse andja ees varasemad täitmata kohustused.

§ 7.  Taotlusvooru avanemine ja taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru avanemisest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt viis kalendripäeva enne taotlusvooru avanemise kuupäeva.

  (2) Teavitus taotlusvooru avanemisest peab sisaldama vähemalt järgnevat:
  1) viide taotlemise tingimustele ja korrale;
  2) taotluste esitamise tähtaeg;
  3) taotlusvooru prioriteetsed teemad;
  4) taotlemiseks nõutavad dokumendid, sh viide elektroonilisele taotluskeskkonnale.

  (3) Toetuse andja võib kuulutada ühes eelarveaastas välja mitu taotlusvooru, kui eelarve seda võimaldab.

  (4) Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse toetuse andja veebilehel avalikustatud elektroonilise taotluskeskkonna kaudu 21 kalendripäeva jooksul alates taotlusvooru avanemisest. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtajaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

  (5) Toetuse andja võib vajadusel pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluste esitamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva võrra.

  (6) Taotluses esitatakse:
  1) kirjeldus projekti tegevuste ning nende vastavuse kohta käesoleva määruse lisas kirjeldatud hindamiskriteeriumitele;
  2) taotleja üldandmed, sealhulgas projekti tegevuste elluviimise koht või kohad kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega;
  3) projekti eelarve;
  4) kavandatud tegevustesse kaasatavate noorte arv omavalitsusüksuse ja vanusegruppide lõikes.

§ 8.  Taotluste menetlemine ja hindamine

  (1) Taotlusi menetleb ja hindab toetuse andja.

  (2) Toetuse andja moodustab taotluste sisuliseks hindamiseks hindamiskomisjoni ning kinnitab selle töökorra.

  (3) Toetuse andja kontrollib taotleja ja taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Puuduste korral teavitab toetuse andja taotlejat taotluskeskkonna kaudu.

  (4) Toetuse andjal on õigus nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist käesoleva määruse §-s 6 nimetatud teabe õigsuse ja asjakohasuse hindamiseks.

  (5) Toetuse andja määrab puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks mõistliku tähtaja. Kui toetuse taotleja tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (6) Taotleja on kohustatud:
  1) võimaldama kontrollida taotluse nõuetele vastavust ja esitatud andmete vastavust tegelikkusele;
  2) esitama toetuse andjale nõutud vormil, viisil ja tähtajaks täiendavat informatsiooni taotluse kohta;
  3) teavitama toetuse andjat viivitamatult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse andja otsust või toetuse taotleja poolt oma kohustuste täitmist;
  4) teavitama toetuse andjat, kui ta on saanud või taotleb samade tegevuste läbiviimiseks toetust teistest riigieelarvelistest või struktuuritoetusest finantseeritavatest meetmetest või kohalikust omavalitsusest.

  (7) Kui käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavate taotluste eelarvete kogumaht ületab taotlusvooru eelarvet, otsustab toetuse andja toetuste eraldamise ja eraldamata jätmise taotluste hindamisel moodustunud paremusjärjestuse alusel vastavalt käesoleva määruse lisas kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

§ 9.  Toetuse määrad

  (1) Minimaalne taotletav toetussumma ühe projekti kohta on 1500 eurot ja maksimaalne taotletav toetussumma on 11 000 eurot.

  (2) Toetuse andja võib eraldada toetuse taotletud summast väiksemas mahus, kui see on põhjendatud tulenevalt taotluse sisust ja vastavusest hindamiskriteeriumidele.

§ 10.  Toetuse eraldamine ja kontroll

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb toetuse andja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui ei esine ühtegi käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolu.

  (3) Taotluse mitterahuldamise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse §-s 6 sätestatud tingimustele;
  2) taotlus ei vasta käesoleva määruse § 5 lõikes 2, 3 või 4 või § 7 lõikes 6 sätestatud tingimustele;
  3) taotlus ei vasta käesoleva määruse § 2 lõikes 1 kirjeldatud toetuse eesmärgile või ei ole seotud § 2 lõike 3 alusel määratud prioriteetsete teemadega;
  4) taotlus jääb taotluste hindamisel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole taotlusvooru eelarvet;
  5) taotleja ei ole taotluse osalise rahuldamisega nõus;
  6) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.

  (4) Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 15 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsuse tegemisest.

  (5) Toetuse andjal on õigus teha kontrolli projekti elluviimise perioodil ja kohas läbiviidavate tegevuste ja toetuse eesmärgipärase kasutamise üle.

§ 11.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) kasutada toetust käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras;
  2) muuta projekti eelarverea mahtu kuni 20% võrra tingimusel, et ei muutu projekti eesmärk ja fookus ning projekti kogueelarve ei suurene.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) nimetama teavituses tegevuste, sh soetatud vahendite, toetajana toetuse andjat ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ning selle olemasolul toetuse andja poolt avalikustatud toetusmeetme logo;
  2) vastama toetuse andja projekti tegevuste kohta esitatud küsimustele viie tööpäeva jooksul;
  3) võimaldama projekti seiret ja tegevuste külastamist vastavalt toetuse andjaga kokkulepitud ajale;
  4) võimaldama toetuse andjal kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust, tegevuste vastavust käesolevatele tingimustele ja korrale ning toetuse kasutamise sihipärasust;
  5) säilitama kõik toetusega seotud tegevuste läbiviimist tõendavad kuludokumendid kuni lõpparuande kinnitamiseni toetuse andja poolt taotluskeskkonnas;
  6) esitama toetuse andja nõudmisel toetuse arvelt kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad viie tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;
  7) kandma mittesihtotstarbeliselt kasutatud või kasutamata jäänud toetuse osa kümne tööpäeva jooksul pärast lõpparuande kinnitamist toetuse andja arveldusarvele;
  8) viivitamatult teatama toetuse andjale asjaoludest, mis takistavad lubatud tegevusi täitmast, taotluse või selle lisa(de) muutmise vajalikkusest ning projekti elluviimisel esinevatest muudest probleemidest;
  9) viima projekti tegevused ellu hiljemalt toetuse saamise aasta 31. detsembriks.

§ 12.  Toetuse aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab elektroonilise taotluskeskkonna kaudu toetuse kasutamise aruande 21 kalendripäeva jooksul arvates projekti lõppemisest.

  (2) Toetuse saaja esitab aruandes:
  1) projekti sisutegevuste lühikokkuvõtte;
  2) projektis osalenud noorte arvu omavalitsusüksuse ja vanusegruppide lõikes;
  3) projekti lõpliku eelarve.

  (3) Toetuse andja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile koondaruande eelneva aasta toetuse kasutamisest hiljemalt 28. veebruariks, mis sisaldab:
  1) toetatud projektides osalenud noorte arvu omavalitsusüksuse ja vanusegruppide lõikes;
  2) toetuse kasutamise aruannetest ning taotlusvooru läbiviimise kogemusest nähtunud vajadusi avatud noorsootöö, huvihariduse ja noorte osaluse arengu toetamiseks.

§ 13.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud tähtajaks;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud projekti elluviimise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus;
  4) toetuse saaja ei ole projekti ellu viinud või pole teinud kulusid taotluse või taotluse rahuldamise otsuse kohaselt või toetuse saaja näidatud tegevuste toimumine ei ole tõendatud või projekti elluviimisel ei ole lähtutud käesoleva määruse nõuetest.

  (2) Toetuse andja võib otsustada toetuse saajalt toetust mitte tagasi nõuda juhul, kui toetuse saaja on eraldatud toetusest kasutamata jätnud alla 10 euro.

  (3) Toetuse andjal on õigus teha kontrolli toetuse eesmärgipärase kasutamise üle pärast projekti tegevuste lõppemist.

  (4) Toetuse andjal on õigus teha toetuse tagasi nõudmise otsus 180 kalendripäeva jooksul pärast projekti elluviimise perioodi lõppu.

  (5) Toetuse saaja peab tagasi nõutava toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul alates otsuse kehtima hakkamise päevast.

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 14. septembri 2010. a määrus nr 56 „Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord” tunnistatakse kehtetuks.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Lisa Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json