Teksti suurus:

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 ja 30. novembri 2000. a määruse nr 72 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2011, 5

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 ja 30. novembri 2000. a määruse nr 72 muutmine

Vastu võetud 05.07.2011 nr 36

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse“ § 16 lõike 5 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 muutmine

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruses nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend“ (RT I, 27.05.2011, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast lauseosa „§ 16 lõike 5“ lauseosaga „ning § 105 lõigete 11 ja 2“;

2) paragrahv 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kinnipeetava karistuse“ sõnadega „ ja karistusjärgse kinnipidamise“;

3) paragrahvi 1 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täitmiskava peab sisaldama lisaks „Vangistusseaduse“ § 16 lõikes 1 sätestatule järgmisi andmeid:“;

4) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;“;

5) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 1 lõike 3 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„9) täitmiskava kinnitaja allkiri;

10) kinnipeetava allkiri tutvumise kohta ja kuupäev.“;

7) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „kinnipeetava poolt alla kirjutamisest“ sõnadega „kinnipeetavale tutvustamisest“;

8) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Inspektor-kontaktisik tutvub kinnipeetava kohta käivate andmetega ja algatab riskihindamiseks vajaliku teabe kogumise. Riskihinnangu koostab inspektor-kontaktisik või muu riske hindav ametnik.“;

9) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riske hindav ametnik annab hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale ja teistele ohtlik olla, ning analüüsib riskihinnangus kinnipeetava:
1) kuritegelikku käitumist;
2) eluaset;
3) tööd ja haridust;
4) majanduslikku toimetulekut;
5) suhteid;
6) sõltuvusainete tarbimist ja probleemkäitumist;
7) tervist ja emotsionaalsest seisundit;
8) mõtlemist ja käitumist;
9) hoiakuid;
10) ohtlikkust.“;

11) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõna „Hindamisrühm“ sõnadega „Riske hindav ametnik“;

12) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Inspektor-kontaktisik koostab täitmiskava kinnipeetava riskihindamise tulemuste ja muu kinnipeetavat puudutava materjali või teabe alusel.“;

(2) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.“;

13) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajaduse korral  teisi vanglateenistujaidsekkumiste ajakava kavandamiseks.“;

14) paragrahvi 5 lõikest 7 jäetakse välja sõnad „ ning võtab kinnipeetavalt allkirja täitmiskavaga tutvumise kohta“;

15) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täitmiskava kinnitab ja allkirjastab inspektor-kontaktisik.

(2) Täitmiskava tutvustatakse kinnipeetavale. Kinnipeetav kinnitab täitmiskavaga tutvumist allkirjaga.“;

16) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „hindamisrühma liikmega“ sõnadega „vanglateenistujaga“;

17) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel teeb inspektor-kontaktisik kolme tööpäeva jooksul täitmiskavasse märked täitmiskavas määratud tegevuste täitmise kohta (edaspidi täitmismärked) ja koostab viie tööpäeva jooksul korduva riskihindamise.

(2) Korduva riskihindamise alusel koostab inspektor-kontaktisik kümne tööpäeva jooksul uue täitmiskava. Uue täitmiskava koostamise aeg alates täitmismärgete tegemisest  ei või olla pikem kui üks kuu.

(3) Täitmiskava täitmist mõjutavate uute asjaolude ilmnemisel koostab inspektor-kontaktisik viie tööpäeva jooksul uue riskihindamise ja vajaduse korral koostab uue täitmiskava käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolud on eelkõige:

1) kinnipeetava suhtes jõustub uus süüdimõistev kohtuotsus;

2) on uut teavet kinnipeetava sotsiaalse, majandusliku või terviseseisundi kohta, mille tõttu on vaja muuta kavandatud sekkumisi või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

(5) Uue täitmiskavaga seonduvat selgitatakse kinnipeetavale käesoleva määruse § 5 lõikes 7 sätestatud korras.

(6) Uus täitmiskava kinnitatakse ja seda tutvustatakse kinnipeetavale käeoleva määruse §-s 6 sätestatud korras.“;

18) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

19) määrust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud menetlused

Täitmiskava koostamise protsessile kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.“;

20) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ (RT I, 27.05.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 15 jäetakse välja lauseosa „§ 16 lõike 4, “;

2) paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2011. a.

Kristen Michal
Minister

Priit Kama
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 

/otsingu_soovitused.json