Teksti suurus:

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2011, 6

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu1

Vastu võetud 07.07.2011 nr 96

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 120 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega loetletakse tegevusalad, millel tegelevad käitajad on kohustatud osalema kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis (edaspidi kauplemise süsteem), sealhulgas tegevusalad, millel tegutsevad paiksete saasteallikate käitajad peavad omama kasvuhoonegaaside heitkoguse luba (edaspidi heitkoguse luba).

  (2) Määrus ei laiene käitistele või nende osadele, kus toimub uute toodete ja protsesside uurimis- ja arendustöö või testimine.

§ 2.  Paiksete saasteallikate käitajate tegevusalade loetelu

  (1) Energeetikaga seotud tegevusalad, kus heitkoguse luba on kohustuslik:
  1) üle 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete, välja arvatud ohtlike või olmejäätmete põletustehaste käitamine;
  2) mineraalõlide rafineerimistehaste käitamine;
  3) koksiahjude käitamine.

  (2) Mustmetallide tootmise ja töötlemisega seotud tegevusalad, kus heitkoguse luba on kohustuslik:
  1) metallimaagi, sealhulgas sulfiidimaagi särdamis- või paagutamistehaste käitamine;
  2) võimsusega üle 2,5 tonni tunnis malmi- või terasetootmise esmase või teisese sulatamise seadmete, sealhulgas pidevvaluseadmete käitamine.

  (3) Mineraalsete materjalide töötlemisega seotud tegevusalad, kus heitkoguse luba on kohustuslik:
  1) tsemendiklinkri tootmine pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 tonni päevas;
  2) lubja tootmine pöördahjudes või teistes tööstuslikes ahjudes tootmisvõimsusega üle 50 tonni päevas;
  3) klaasi, sealhulgas klaaskiudu tootvate käitiste käitamine, kui sulatamisvõimsus on üle 20 tonni päevas;
  4) põletamise teel keraamikatooteid, katusekive, telliseid, tulekindlaid telliseid, peenkeraamikat või portselani valmistavate käitiste käitamine, kui tootmisvõimsus on üle 75 tonni päevas või põletusahju mahutavus on üle 4 m3 ja mahutavustihedus üle 300 kg/m3 põletusahju kohta.

  (4) Lisaks lõigetes 1–3 nimetatule on heitkoguse luba kohustuslik järgmistel tegevusaladel:
  1) puidust või teistest kiudmaterjalidest tselluloosi tootmine;
  2) paberi ja papi tootmine võimsusega üle 20 tonni päevas.

  (5) Lõigetes 1–4 nimetatud tegevusaladel tegelevate käitajate käitistest lähtuva süsinikdioksiidi kogumiseks ja transportimiseks mööda transporditorustikku maapõues säilitamise eesmärgil on heitkoguse luba kohustuslik.

  (6) Kui üks käitaja tegutseb samal tootmisterritooriumil lõigete 1–4 ühe lõike mitmes punktis nimetatud tegevusaladel, liidetakse nende tegevusalade võimsused kokku.

§ 3.  Õhusõidukite käitajate tegevusalade loetelu

  (1) Kõik lennutranspordiga tegelevad õhusõidukite käitajad, kelle õhusõidukid saabuvad lennuväljale või lahkuvad lennuväljalt Eestis, peavad osalema kauplemise süsteemis.

  (2) Kauplemise süsteemis osalemine ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:
  1) lennud, mida sooritatakse eranditult muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi lähetuses viibiva valitseva monarhi ja tema lähimate pereliikmete, riigipea, valitsusjuhi ja valitsuse ministrite transpordi eesmärgil, kui see on lennuplaani märgitud;
  2) sõjalennud, mida sooritavad sõjalised õhusõidukid, ning tolli- ja politseitegevusega seotud lennud;
  3) otsingu- ja päästelennud, tuletõrje-, humanitaarabi- ja kiirabilennud asjaomase pädeva asutuse volitusel;
  4) mistahes lennud, mida sooritatakse 1994. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni II lisas kindlaks määratud visuaal-lennureeglite järgi;
  5) lennud, mille jooksul ei tehtud vahemaandumisi ja mis lõpevad samal lennuväljal, kust õhusõiduk õhku tõusis;
  6) õppelennud, mida sooritatakse lennukijuhi litsentsi omandamise või lennumeeskonna liikmete hindamise eesmärgil, kui see on lennuplaani märgitud, tingimusel, et lendu ei kasutata reisijate ja kauba transpordiks, ning õhusõidukite positsioneerimiseks ja vedamiseks;
  7) lennud, mida sooritatakse eranditult teadusuuringute eesmärgil või õhusõidukite nii õhus kui ka maa peal kasutatavate seadmete kontrollimiseks, katsetamiseks või sertifitseerimiseks;
  8) lennud, mida sooritavad õhusõidukid, mille maksimaalne sertifikaadi järgne stardimass on alla 5700 kg;
  9) lennud, mille maht ei ületa 30 000 istekohta aastas;
  10) lennud, mida sooritab ärilise lennutranspordi teostaja, kelle lendude arv kolmel järjestikusel neljakuulisel perioodil on vähem kui 243 lendu perioodi kohta või kelle tekitatud iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus kokku on alla 10 000 tonni aastas. Nimetatud erandit ei kohaldata lendudele, mida sooritatakse eranditult Euroopa Liidu liikmesriigi lähetuses viibiva valitseva monarhi ja tema lähimate pereliikmete, riigipea, valitsusjuhi ja valitsuse ministrite transpordi eesmärgil.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määrus nr 8 „Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord“ (RT I 2005, 4, 14; 2010, 23, 113) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. juulil 2011. a.

  (2) Määruse § 2 lõige 5 jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  (3) Määruse § 3 jõustub 1. jaanuaril 2012. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32–46); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.01.2009, lk 3–21); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140, 05.06.2009, lk 63–87).

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhtaja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json