Teksti suurus:

Kutseeksami siseaudiitori eriosa alamosaga sarnase eksami tulemuse ja välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni hindamise kriteeriumid

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2011, 7

Kutseeksami siseaudiitori eriosa alamosaga sarnase eksami tulemuse ja välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni hindamise kriteeriumid

Vastu võetud 08.07.2011 nr 37

Määrus kehtestatakse „Audiitortegevuse seaduse” § 36 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kutseeksami siseaudiitori eriosa alamosaga sarnase eksami tulemuse hindamise kriteeriumid

  (1) Kutseeksami siseaudiitori eriosa alamosaga sarnase kutseeksami tulemuse „Audiitortegevuse seaduse” nõuetele vastavuse hindamiseks peab isik tõendama, et:
  1) ta on sooritanud „Audiitortegevuse seaduse” § 34 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud kutseeksami siseaudiitori eriosa vastava alamosaga sarnase kutseeksami positiivse tulemusega;
  2) sooritatud kutseeksami programmi valdkonnad ja teemad on vähemalt 90% ulatuses sarnased „Audiitortegevuse seaduse” § 21 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruse „Kutseeksami programm” lisades „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa” või „Avaliku sektori siseaudiitori alamosa” või „Siseaudiitori atesteerimise alamosa” nimetatud kutseeksami programmi valdkondade ja teemadega;
  3) tema sooritatud kutseeksami on vastu võtnud rahvusvaheliselt tunnustatud siseaudiitorite organisatsioon või selle organisatsiooni tunnustatud avalikes huvides tegutsev sõltumatu organisatsioon.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumid loetakse „Audiitortegevuse seaduse” § 34 lõike 1 punktis 3 sätestatud kutseeksami siseaudiitori eriosa kutseeksamiga vastavuse hindamisel täidetuks, kui isikule on antud määruse lisas punktis 1 nimetatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioon.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumid loetakse „Audiitortegevuse seaduse” § 34 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud kutseeksami siseaudiitori eriosa kutseeksamiga vastavuse hindamisel täidetuks, kui isikule on antud määruse lisas punktis 2 nimetatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioon.

§ 2.  Siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni hindamise kriteeriumid

  (1) Välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni „Audiitortegevuse seaduse” §-s 5 ning § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooniga vastavuse hindamiseks peab isik tõendama, et:
  1) temale antud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni tõendava tunnistuse on välja andnud rahvusvaheliselt tunnustatud siseaudiitorite organisatsioon või muu rahvusvaheline organisatsioon, sealhulgas akrediteeritud õppeasutus, ja see organisatsioon on avalikes huvides tegutsedes sõltumatu ning väljastatud tunnistus on kehtiv;
  2) ta omab vähemalt bakalaureusekraadi või rakenduskõrghariduse diplomit või nendega samaväärset haridusalast kvalifikatsiooni;
  3) siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni omandamisel on tema teadmisi kontrollitud valdkondades ja teemades, mis on vähemalt 90% ulatuses sarnased „Audiitortegevuse seaduse” § 21 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruse „Kutseeksami programm” lisades „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa” või „Avaliku sektori siseaudiitori alamosa” või „Siseaudiitori atesteerimise alamosa” nimetatud kutseeksami programmi valdkondade ja teemadega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kriteerium loetakse „Audiitortegevuse seaduse” §-s 5 sätestatud kutsetegevuse kvalifikatsiooniga vastavuse hindamisel täidetuks, kui isikule on antud määruse lisas punktis 1 nimetatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioon.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kriteerium loetakse „Audiitortegevuse seaduse” § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kutsetegevuse kvalifikatsiooniga vastavuse hindamisel täidetuks, kui isikule on antud määruse lisas punktis 2 nimetatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioon.

§ 3.  Kutseeksami siseaudiitori eriosa alamosaga sarnase eksami tulemuse ja välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni tunnustamine

  (1) Rahandusministeerium tunnistab siseaudiitori eriosa alamosaga sarnase eksami tulemuse vastavaks „Audiitortegevuse seaduse” nõuetele, kui isik tõendab, et käesoleva määruse §-s 1 kirjeldatud hindamiskriteeriumid on täidetud.

  (2) Rahandusministeerium tunnistab välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni vastavaks „Audiitortegevuse seaduse” §-s 5 ja § 6 lõikes 3 sätestatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioonile, kui isiku hea maine ja usaldusväärsus ei ole kahjustatud ning ta tõendab, et käesoleva määruse §-s 2 kirjeldatud hindamiskriteeriumid on vastava kvalifikatsiooni osas täidetud.

  (3) Rahandusministeerium tunnistab välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni „Audiitortegevuse seaduse” § 6 lõikes 2 sätestatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioonile osaliselt vastavaks, kui isiku hea maine ja usaldusväärsus ei ole kahjustatud ning ta tõendab, et käesoleva määruse §-s 2 kirjeldatud hindamiskriteeriumid on täidetud. Rahandusministeerium tunnistab välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni vastavaks avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetasemega pärast „Audiitortegevuse seaduse” § 19 lõike 1 punkti 3 kohase avaliku õiguse eriosa eksami positiivse tulemusega sooritamist.

§ 4.  Taotluse menetlemine

  Kutseeksami siseaudiitori eriosa vastava alamosaga sarnase eksami tulemuse või välisriigis omandatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsiooni tunnustamise avalduse menetlemisele kohaldatakse „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses” sätestatud menetlemise korda.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Rahvusvaheliselt tunnustatud siseaudiitori kutsetegevuse kvalifikatsioonid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json