Teksti suurus:

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2011, 14

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Vastu võetud 14.05.2008 nr 21
RT I 2008, 43, 586
jõustumine 31.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 58, 39401.09.2010
25.05.2011RT I, 27.05.2011, 201.06.2011
05.07.2011RT I, 09.07.2011, 501.09.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 5 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Individuaalne täitmiskava ja selle eesmärk

  (1) Individuaalne täitmiskava (edaspidi täitmiskava) on kinnipeetava karistuse ja karistusjärgse kinnipidamise täideviimise programm, milles esitatakse kinnipeetava kriminogeensete riskide vähendamise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (2) Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
  1) suunata kinnipeetavat õiguskuulekale käitumisele läbi kriminogeensete riskide maandamise;
  2) toetada kinnipeetava arengut haridustaseme tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
  3) tõsta kinnipeetava iseseisvat õiguskuulekat toimetulekuvõimet vabaduses.

  (3) Täitmiskava peab sisaldama lisaks „Vangistusseaduse“ § 16 lõikes 1 sätestatule järgmisi andmeid:
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
  3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
  4) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega;
  5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
  6) teave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
  7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik;
  8)
[Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  9) täitmiskava kinnitaja allkiri;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
  10) kinnipeetava allkiri tutvumise kohta ja kuupäev.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (4) Täitmiskava vorm kehtestatakse vastavalt lisale (lisa 1).

2. peatükk TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE 

§ 2.   Täitmiskava koostamine ja tähtajad

  (1) Täitmiskava koostamise protsess koosneb kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisest (edaspidi riskihindamine), täitmiskava koostamisest, selle kinnitamisest ning kinnipeetavale tutvustamisest.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (2) Esmane riskihindamine viiakse läbi kahe nädala jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist.

  (3) Täitmiskava koostatakse hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vanglasisest paigutamist.

  (4) Riskihindamise algatamisest kuni täitmiskava kinnitamiseni kuluv aeg ei või ületada kahte kuud ning riskihindamise läbiviimise ja vanglasisese paigutamise vahelist aega ei arvestata täitmiskava koostamise aja sisse.

§ 3.   Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

  (1) Täitmiskava koostamise aluseks on kinnipeetava riskihindamise tulemused.

  (2) Inspektor-kontaktisik tutvub kinnipeetava kohta käivate andmetega ja algatab riskihindamiseks vajaliku teabe kogumise. Riskihinnangu koostab inspektor-kontaktisik või muu riske hindav ametnik.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (3)
[Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (4) Riske hindav ametnik annab hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale ja teistele ohtlik olla, ning analüüsib riskihinnangus kinnipeetava:
  1) kuritegelikku käitumist;
  2) eluaset;
  3) tööd ja haridust;
  4) majanduslikku toimetulekut;
  5) suhteid;
  6) sõltuvusainete tarbimist ja probleemkäitumist;
  7) tervist ja emotsionaalsest seisundit;
  8) mõtlemist ja käitumist;
  9) hoiakuid;
  10) ohtlikkust.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (5) Riske hindav ametnik teeb ettepanekud täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamiseks karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) ja nende rakendamise järjekorra kohta.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (6) Riskihindamise tulemust kasutatakse paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamisel.

§ 4.   Nõuded täitmiskavale

  (1) Täitmiskavas peavad kajastuma vangistusseaduse §-des 16 ja 37 sätestatud valdkonnad.

  (2) Täitmiskava peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) tagatud on kinnipeetava maksimaalne hõivatus, võttes aluseks tema isikust tulenevad riskitegurid ja arenguvajadused;
  2) täitmiskava koostatakse kogu karistusaja pikaajalisi ja lühiajalisi eesmärke arvestades;
  3) konkreetsed sekkumised planeeritakse ühe aasta lõikes kalendrikuu täpsusega;
  4) sekkumised on planeeritud ajalises järjestuses arvestades sekkumiste prioriteete.

§ 5.   Täitmiskava koostamine

  (1) Inspektor-kontaktisik koostab täitmiskava kinnipeetava riskihindamise tulemuste ja muu kinnipeetavat puudutava materjali või teabe alusel.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (2) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (3) Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, tutvub inspektor-kontaktisik kriminaalhooldusametniku koostatud materjalidega, vajadusel teeb andmete kontrollimiseks ja puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitleb kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste.

  (4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajaduse korral teisi vanglateenistujaid sekkumiste ajakava kavandamiseks.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (5) Välisriigi kodakondsusega, välisriigis sündinud või seal elukohta omava kinnipeetava täitmiskava koostamisel hinnatakse tema toimetulekuvõimet Eesti ühiskonnasHindamistulemusi arvestatakse edasiste sekkumiste planeerimisel.

  (6) Täitmiskava koostamisel võib arvesse võtta kinnipeetava ettepanekuid.

  (7) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskavas kavandatud tegevuste eesmärke ja ajakava ning kinnipeetava vajaduste arvestamist, samuti selgitab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

§ 6.   Täitmiskava kinnitamine

  (1) Täitmiskava kinnitab ja allkirjastab inspektor-kontaktisik.

  (2) Täitmiskava tutvustatakse kinnipeetavale. Kinnipeetav kinnitab täitmiskavaga tutvumist allkirjaga.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

3. peatükk TÄITMISKAVA TÄITMINE 

§ 7.   Inspektor-kontaktisiku tegevused täitmiskava täitmisel

  (1) Inspektori-kontaktisiku ülesanne on motiveerida kinnipeetavat täitmiskava täitma, jälgida kinnipeetava arengut ja nõustada teda täitmiskava täitmisel.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

  (2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vähemalt üks kord kuus ning teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

  (3) Sõltuvalt täitmiskava täitmisel tekkivate küsimuste iseloomust peab inspektor-kontaktisik nõu vanglateenistujaga, kelle teemavaldkonda küsimus puudutab. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid spetsialiste.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

  (4) Inspektor-kontaktisik vastutab täitmiskavas planeeritud tegevuste täitmise eest.

§ 8.   Uus täitmiskava

  (1) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel teeb inspektor-kontaktisik kolme tööpäeva jooksul täitmiskavasse märked täitmiskavas määratud tegevuste täitmise kohta (edaspidi täitmismärked) ja koostab viie tööpäeva jooksul korduva riskihindamise.

  (2) Korduva riskihindamise alusel koostab inspektor-kontaktisik kümne tööpäeva jooksul uue täitmiskava. Uue täitmiskava koostamise aeg alates täitmismärgete tegemisest ei või olla pikem kui üks kuu.

  (3) Täitmiskava täitmist mõjutavate uute asjaolude ilmnemisel koostab inspektor-kontaktisik viie tööpäeva jooksul uue riskihindamise ja vajaduse korral koostab uue täitmiskava käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolud on eelkõige:
  1) kinnipeetava suhtes jõustub uus süüdimõistev kohtuotsus;
  2) on uut teavet kinnipeetava sotsiaalse, majandusliku või terviseseisundi kohta, mille tõttu on vaja muuta kavandatud sekkumisi või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

  (5) Uue täitmiskavaga seonduvat selgitatakse kinnipeetavale käesoleva määruse § 5 lõikes 7 sätestatud korras.

  (6) Uus täitmiskava kinnitatakse ja seda tutvustatakse kinnipeetavale käeoleva määruse §-s 6 sätestatud korras.

§ 9.   Ettekanne
[Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

§ 10.   Täitmiskavas sisalduvate andmete säilitamine ja väljastamine

  (1) Täitmiskava originaali kinnipeetava allkirjaga säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus ja koopia antakse kinnipeetavale tema nõudmisel.

  (2) [Kehtetu – RT I 2010, 58, 394 - jõust. 01.09.2010]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud menetlused

  Täitmiskava koostamise protsessile kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

Lisa 1 Kinnipeetava individuaalne täitmiskava

Lisa 2 Kontaktisiku ettekanne [Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
21.02.2012 10:32
Veaparandus - Lisa 2 märgitud kehtetuks. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 4.

/otsingu_soovitused.json