Teksti suurus:

Siseaudiitori tegevusaruande vormi ning selle koostamise ja esitamise korra kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2011, 15

Siseaudiitori tegevusaruande vormi ning selle koostamise ja esitamise korra kehtestamine

Vastu võetud 08.07.2011 nr 38

Määrus kehtestatakse „Audiitortegevuse seaduse” § 159 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseaudiitori tegevusaruande vorm

  Siseaudiitori tegevusaruande (edaspidi tegevusaruanne) vorm kehtestatakse käesoleva määrusega.

§ 2.  Siseaudiitori tegevusaruande koostamine

  (1) Tegevusaruande koostavad atesteeritud siseaudiitorid ja avaliku sektori siseaudiitorid (edaspidi siseaudiitor).

  (2) Tegevusaruanne koostatakse audiitortegevuse registri infosüsteemis vastavalt määruse lisas toodud vormile.

  (3) Tegevusaruanne sisaldab andmeid siseaudiitori kutsetegevuse praktika kohta aruandeperioodil 1. jaanuarist 31. detsembrini.

  (4) Tegevusaruandes esitatakse siseaudiitori kutsetegevuse praktika kohta vähemalt:
  1) Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 141 „Audiitortegevuse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 13 lõikes 1 nimetatud registrikaardi andmed;
  2) organisatsiooni nimi ja registri number, kus siseaudiitor töötab;
  3) täiendusõppe valdkonnad ja teemad ning koolituste nimetused, milles on siseaudiitor aruandeperioodi jooksul osalenud, koolituse korraldajad, toimumise aeg ja kestus;
  4) siseaudiitori kutsetegevuse ajaline maht tundides;
  5) kinnitused siseaudiitori tegevuse vastavuse kohta „Audiitortegevuse seaduses” sätestatud nõuetele;
  6) selgitused siseaudiitori tegevuse „Audiitortegevuse seaduses” sätestatud nõuetele mittevastavuse kohta, sealhulgas mittevastavuse kirjeldus ja põhjused ning mittevastavuse kõrvaldamiseks tarvitusele võetud meetmed.

  (5) Kui siseaudiitor töötab aruandeperioodi jooksul enam kui ühes organisatsioonis, tuleb käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 toodud andmete esitamisel märkida ka nende teiste organisatsioonide nimed.

  (6) Kui siseaudiitor ei ole kohustatud „Audiitortegevuse seaduse” § 67 lõike 7 punktides 1–3 sätestatu alusel oma teadmisi ja oskusi aruandeperioodil täiendama, esitab ta tegevusaruandes informatsiooni täiendõppe kohustusest vabastamise põhjuste kohta.

§ 3.  Siseaudiitori tegevusaruande esitamine

  (1) Tegevusaruanne esitatakse audiitortegevuse registri infosüsteemi vahendusel käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud aruandeperioodi lõpule järgneva kahe kuu jooksul.

  (2) Siseaudiitor kinnitab oma tegevusaruande audiitortegevuse registri infosüsteemis.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse 2011. aasta 1. jaanuaril alanud või hiljem algava aruandeperioodi suhtes.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Siseaudiitori tegevusaruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json