Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.07.2013 nr 45

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 200 lõike 10 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Liiklusjärelevalve infosüsteem on „Liiklusseaduse” §-s 2001 nimetatud andmekogu.”;

2) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kontrollkaart täidetakse elektroonselt liiklusjärelevalve infosüsteemis või paberil. Kui kontrollkaart täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

3) paragrahvi 3 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kui kontrollitav mootorsõiduk ja selle haagis ei ole kommertssõiduk, täidetakse ja väljastatakse mootorsõiduki juhile kontrollkaart ainult ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse avastamisel.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„(12) Mootorsõiduki ja selle haagise detailil avastatud ohtlikust või eriti ohtlikust rikkest või puudusest foto või salvestise tegemisel tuleb see lisada liiklusjärelevalve infosüsteemi kontrollitava mootorsõiduki ja selle haagise elektroonse kontrollkaardi juurde.

(13) Kui kommertssõiduki kontrollimisel avastatakse eriti ohtlik rike või puudus, mille tõttu rakendatakse sõidukeeldu, või kommertssõiduk ei ole läbinud nõutavat tehnonõuetele vastavuse kontrolli, loetakse selline rike või puudus või sõitmine nõutava tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimiseta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71), artikli 6 lõikes 2 nimetatud raskeks rikkumiseks. Nimetatud raske rikkumise kategooria ja liigi kohta tuleb teha märge liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

5) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Tegutsemine mootorsõiduki ja selle haagise kontrollimisel avastatud rikke või puuduse korral

(1) Politseiametnik võib anda mootorsõidukijuhile võimaluse kontrollimisel avastatud rikke või puuduse kõrvaldamiseks kohapeal, kui seda riket või puudust on võimalik kohapeal kõrvaldada. Kui rike või puudus kõrvaldatakse kohapeal, võib liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki ja selle haagise või välisriigis registreeritud kommertssõiduki lugeda tehnonõuetele vastavaks. Sellisel juhul ei pea politseiametnik suunama liiklusregistrisse kantud mootorsõidukit ja selle haagist erakorralisele ülevaatusele või välisriigis registreeritud kommertssõidukit põhjalikumale läbivaatusele lähimasse ülevaatuspunkti.

(2) Kui avastatud rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata või vajab kohapeal kõrvaldatud rike või puudus kahtluse korral täiendavat kontrollimist, on politseiametnikul õigus:
1) ohtliku rikke või puuduse korral suunata liiklusregistrisse kantud mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele ning välisriigis registreeritud kommertssõiduk põhjalikumale läbivaatusele lähimasse ülevaatuspunkti;
2) eriti ohtliku rikke või puuduse korral rakendada sõidukeeldu.

(3) Erandkorras võib kehtivatele tehnonõuetele mittevastavat mootorsõidukit ja selle haagist liikluses kasutada juhul, kui nendel ei ole avastatud eriti ohtlikku riket või puudust, mis välistaks nimetatud mootorsõiduki ja selle haagise kasutamise liikluses. Sellisel juhul on mootorsõiduki ja selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, rikke või puuduse iseloomu arvestades, mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, ülevaatuspunkti, Maanteeameti liiklusregistri büroosse või parkimiskohta.

(4) Kui avastatud rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata või vajab kohapeal kõrvaldatud rike või puudus kahtluse korral täiendavat kontrollimist, tuleb liikluses kasutatav liiklusregistrisse kantud mootorsõiduk ja selle haagis pärast ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse kõrvaldamist omaniku või kasutaja poolt esitada erakorralisele ülevaatusele, milleks on mootorsõiduki ja selle haagisega lubatud sõita mööda lühimat teed lähimasse ülevaatuspunkti. Liikluses osalemisel peab mootorsõiduki juhil olema kaasas vastav kontrollkaart.

(5) Käesoleva määruse lisas 3 nimetamata, kuid liiklust või keskkonda ohustava muu tehnilise rikke või puuduse avastamise või selle kahtluse korral tuleb politseiametnikul olenevalt rikke või puuduse ohtlikkusest lähtuda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.”;

6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Liiklusregistrisse kantud mootorsõidukil ja selle haagisel avastatud ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse ning erakorralisele ülevaatusele suunamise ja sõidukeelu rakendamise andmed edastatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Maanteeametile.

(2) Välisriigi kommertssõidukil ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse avastamise andmed edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selle riigi pädevale asutusele, kus kommertssõiduk on registreeritud, ja võib paluda nimetatud sõiduki erakorralisele kontrollimisele suunamist riigis, kus kommertssõiduk on registreeritud.”;

7) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Mootorsõidukite ja nende haagiste kontrollimiste ja nendel avastatud rikete ja puuduste aruandlus

Vastavalt liiklusjärelevalve infosüsteemi andmetele esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettenähtud tähtajaks Euroopa Komisjonile käesoleva määruse lisas 4 toodud aruande.”;

8) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Marika Priske
Kantsler

Lisa Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart (esikülg)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json