Teksti suurus:

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 3

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Vastu võetud 03.07.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 1 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruses nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Meretranspordi korral kasutatakse sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamisel kauba ja transpordivahendiga seotud andmete, sealhulgas ühenduse tolliseadustiku artiklites 36a ja 182a nimetatud ülddeklaratsioonide edastamiseks meresõiduohutuse seaduse §-s 751 nimetatud elektroonilist mereinfosüsteemi. Väljumisformaalsuste korral esitatakse andmed elektroonilisse mereinfosüsteemi eeldusel, et transpordivahendi andmed on teada.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toll võimaldab käesoleva määrusega kehtestatud andmete esitamist muul viisil ainult juhtudel, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud elektroonilised süsteemid ei tööta.”;

3) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Manifesti esitamine töödeldaval kujul ei ole kohustuslik puiste- ja mahtkauba korral, mis toimetatakse teisest ELi liikmesriigist Eestisse, kui kogu meretranspordivahendile peale laaditud kaup on ühenduse kaup.”;

4) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 11 nimetatud andmeid on lubatud esitada kuni 2015. aasta 1. juunini kas elektroonilisse mereinfosüsteemi või tolli elektroonilisse andmetöötlussüsteemi.”.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json