Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 11

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 04.07.2013 nr 109

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 26 lõike 3 ja § 261 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruses nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruses käsitatakse sõnnikuna tahesõnnikut, poolvedelat sõnnikut ja vedelat sõnnikut, sealhulgas kõiki neid ka töödeldud kujul.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Loomapidamishoones tekkivat reovett võib juhtida vedelsõnniku- või virtsahoidlasse või käidelda seda muul seadusega ettenähtud viisil.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Sõnnikuaunas ladustatava tahesõnniku kuivainesisaldus peab olema vähemalt 20 protsenti.

(6) Kui sõnnikut säilitatakse aunas kauem kui kaks nädalat, tuleb ladustamiskoha pinnas enne ladustamist katta lekkekindla või vedelikke imava materjaliga, nagu vähemalt 20 cm paksune turba- või põhukiht. Nõue ei kehti sügavallapanusõnnikule, mis vastab määruse § 4 lõikes 3 sätestatule.”;

4) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 100 kg hektarile, tuleb anda jaotatult.”;

6) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui sõnnikuhoidla kuulub alates 1. jaanuarist 2002. a kasutusel olnud sellise loomakasvatushoone juurde, kus peetakse üle viie loomühiku loomi, ja asub nitraaditundlikul alal, tuleb § 5 lõikes 2 sätestatud nõue täita 1. jaanuariks 2015. a.”;

8) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui sõnnikuhoidla kuulub alates 1. jaanuarist 2002. a kasutusel olnud sellise loomakasvatushoone juurde, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, ja asub väljaspool nitraaditundlikku ala, tuleb § 5 lõikes 2 sätestatud nõue täita 1. jaanuariks 2015. a.”;

10) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Paragrahvi 1 punktid 4 ja 10 jõustuvad 1. juulil 2014. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json