Teksti suurus:

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 18

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 06.01.2012 nr 2
RT I, 12.01.2012, 6
jõustumine 15.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.07.2013RT I, 09.07.2013, 1712.07.2013

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 78 lõike 4 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende toodete ja tootmisviiside loetelu, mille kohta on võimalik tunnustamist taotleda, täpsemad nõuded tootjarühma ja tema liikme, sealhulgas liikme tegevuse, ning tootjarühma ja tema liikme müügitulu kohta ning tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

§ 2.  Nõuded tunnustamist taotlevale tootjarühmale

 (1) Tunnustamist võib taotleda „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 77 sätestatud eesmärkidele vastav tulundusühistu (edaspidi tootjarühm).

 (2) Tunnustamist taotlev tootjarühm peab vastama „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 78 sätestatud nõuetele ja järgmistele täpsematele nõuetele:
 1) tal on vähemalt viis liiget ning vähemalt viie liikme toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületas 6400 eurot;
 2) tema liikmetest vähemalt 70% tootsid ja turustasid taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet, mille kohta tootjarühm taotleb tunnustamist (edaspidi tunnustatud toode);
 3) tema aastane müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 32 000 eurot;
 4) kui tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud lehmapiima ja teravilja ning õliseemnete ja nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50% taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust, oli tunnustatud tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 320 000 eurot;
 5) ta on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal järginud oma liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet;
 6) ta peab arvestust oma liikmetelt ostetud toodangu ja selle turustamise üle.

§ 3.  Nõuded tunnustamist taotleva tootjarühma liikmele

  Tunnustamist taotleva tootjarühma liige on äriregistrisse kantud ettevõtja, kes taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal tootis ja turustas põllumajandustoodet.

§ 4.  Taotluse esitamise kord ja taotluse vorm

 (1) Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
 1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
 2) lisas 2 toodud vormi kohane tootjarühma tegevuskava;
 3) üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas 3 toodud vormi kohane tootjarühma liikmetele kohustuslik tootmiseeskiri tunnustatava toote kohta;
 4) lisas 4 toodud vormi kohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus;
 5) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, mis kajastab tootjarühma majandustegevust vähemalt kuue kuu jooksul, kui nimetatud aruanne ei ole esitatud äriregistrisse;
 6) audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal oma liikmeid kohelnud võrdsetel asjaoludel võrdselt.

 (2) Lisaks esitab tootjarühm PRIAle lisas 2 toodud vormi kohase tootjarühma tegevuskava ja lisas 4 toodud vormi kohase arvestuse elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

 (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 (4) Tootjarühm võib taotluse esitamise tähtajal esitada ühe taotluse, mille alusel võib taotleda tunnustamist mitme toote või tootmisviisi kohta.

 (5) Tunnustamist võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toote ja selle töötlemisel saadud toote ning tavapõllumajandusliku tootmise, mahepõllumajandusliku tootmise või muu toidukvaliteedikava raames tootmise tootmisviisi kohta.

§ 5.  Taotluse menetlemise täpsem kord

 (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning tootjarühma ja tema liikme vastavust „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-des 77 ja 78 ning selles määruses sätestatud nõuetele.

 (2) PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 80 lõike 1 või 2 alusel tunnustamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

§ 6.  Nõuded tunnustatud tootjarühma ja tema müügitulu kohta

 (1) Tunnustatud tootjarühm peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) tal on vähemalt viis liiget ning vähemalt viie liikme toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustas igale tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületas 6400 eurot;
 2) tema liikmetest vähemalt 70% toodavad ja turustavad tunnustatud toodet igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise majandusaastal;
 3) tema aastane müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest on igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise majandusaastal vähemalt 32 000 eurot;
 4) kui tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud lehmapiima ja teravilja ning õliseemnete ja nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50% tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust, oli tunnustatud tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 320 000 eurot;
 5) ta tagab taotluse esitamise aastale järgneva aasta jooksul oma liikmele võimaluse osaleda tasuta vähemalt kuus akadeemilist tundi ühistegevuse teemalisel koolitusel. Tunnustatud tootjarühm esitab PRIAle taotluse esitamise aastale järgneval aastal ärakirja koolitajaga sõlmitud lepingust selles punktis sätestatud nõuete kohasel koolitusel osalemise kohta, liikmetele saadetud koolituse kutsest ja koolitusest osavõtjate nimekirjast;
 6) ta peab arvestust oma liikmetelt ostetud toodangu ja selle turustamise üle.

 (2) Tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamise aastale järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle järgmised dokumendid:
 1) lisas 2 toodud vormi kohane tootjarühma muudetud tegevuskava;
 2) lisas 4 toodud vormi kohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus eelmise majandusaasta kohta;
 3) eelmise majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, kui nimetatud aruanne ei ole esitatud äriregistrisse.
[RT I, 09.07.2013, 17 - jõust. 12.07.2013]

 (3) Lisaks esitab tunnustatud tootjarühm PRIAle lisas 2 toodud vormi kohase tootjarühma tegevuskava ja lisas 4 toodud vormi kohase arvestuse elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

§ 7.  Nõuded tunnustatud tootjarühma liikme ja tema müügitulu kohta

 (1) Tunnustatud tootjarühma liige peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) ta on äriregistrisse kantud ettevõtja, kes igal taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal toodab põllumajandustoodet ja turustab seda;
 2) ta turustab toodetud põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet igal taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal tootjarühma kaudu;
 3) tootjarühma liikme, kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab vähemalt 25%, teisel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal vähemalt 50% ning alates kolmandast taotluse esitamise aastale järgnevast majandusaastast igal majandusaastal vähemalt 80% kogu tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust;
 4) mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava (edaspidi toidukvaliteedikava) rakendava tootjarühma liikme, kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab vähemalt 25% ja alates teisest taotluse esitamise aastale järgnevast majandusaastast igal majandusaastal vähemalt 50% kogu tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust;
 5) ettevõtja, kes liitub tootjarühmaga pärast tootjarühma tunnustamist ning kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel tootjarühmaga liitumisele järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab vähemalt 25%, teisel liitumisele järgneval majandusaastal vähemalt 50% ning alates kolmandast liitumisele järgnevast majandusaastast igal majandusaastal vähemalt 80% kogu tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust;
 6) mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühmaga või toidukvaliteedikava rakendava tootjarühmaga liituva ettevõtja, kes liitub tootjarühmaga pärast tootjarühma tunnustamist ning kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, tootjarühma kaudu esimesel liitumisele järgneval majandusaastal tunnustatud toodete turustamisest saadud müügitulu moodustab vähemalt 25% ja alates teisest liitumisele järgnevast majandusaastast igal majandusaastal vähemalt 50% kogu tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulust;
 7) ta peab eraldi arvestust omatoodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote turustamise kohta, sealhulgas punktides 3 ja 4 nimetatud tootjarühma liikme puhul ka tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulu kohta. Arvestuses peavad kajastuma lisa 4 real 14 märgitud andmed.

 (2) Lõike 1 punktis 4 või 6 sätestatud nõudele vastab mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühm, kelle kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal turustab tunnustatud toodet vähemalt 50% liikmetest, teisel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal vähemalt 60% liikmetest ning alates kolmandast taotluse esitamise aastale järgnevast majandusaastast vähemalt 70% liikmetest lõike 1 punktis 4 või 6 sätestatud ulatuses.

§ 8.  Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 Avalduse vorm

Lisa 2 Tootjarühma tegevuskava vorm

Lisa 3 Tootjarühma liikmetele kohustuslik tootmiseeskirja vorm tunnustatava toote kohta

Lisa 4 Tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestuse vorm

/otsingu_soovitused.json