Teksti suurus:

Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2014, 2

Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

Vastu võetud 24.04.2013 nr 9
RT I, 30.04.2013, 1
jõustumine 01.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.07.2013RT I, 13.08.2013, 101.09.2013
30.06.2014RT I, 09.07.2014, 112.07.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse§ 28 lõike 4 alusel.
[RT I, 13.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavatele ametiisikutele (edaspidi haldusjärelevalve läbiviija) esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridust ja kompetentse.
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

  (2) Välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis haldusjärelevalve läbiviijana töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega” kehtestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

  (3) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetes nimetatud kompetentside olemasolu ja isiku valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja isiku haridust ning täienduskoolitust tõendavate dokumentide ja varasema tõendatud töökogemuse alusel.

§ 2.   Haldusjärelevalve läbiviija kvalifikatsiooninõuded
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

  (1) Haldusjärelevalve läbiviijal on:
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]
  1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja
  2) vähemalt viieaastane pedagoogilise töö kogemus ja
  3) juhtimisalased kompetentsid.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooninõuetele vastab ühes asutuses vähemalt kaks haldusjärelevalve läbiviijat, võib kolmanda haldusjärelevalve läbiviija kvalifikatsioon olla magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses.
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

  (3) Haldusjärelevalve läbiviija läbib iga kolmeaastase perioodi jooksul vähemalt kaks nädalat stažeerimist koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.
[RT I, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json