Teksti suurus:

Rakvere Ametikooli põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2014, 12

Rakvere Ametikooli põhimäärus

Vastu võetud 30.06.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kooli nimi

  Kutseõppeasutuse nimi on Rakvere Ametikool (edaspidi kool). Kooli nimi inglise keeles on Rakvere Vocational School.

§ 2.  Kooli õiguslik seisund

  Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 3.  Kooli asukoht ja aadress

 (1) Kool asub Rakvere linnas.

 (2) Kooli postiaadress on Piiri 8, Rakvere, sihtnumber 44316. Kooli e-posti aadress on info@rak.ee. Kooli veebilehe aadress on www.rak.edu.ee.

§ 4.  Kooli õppekeel

  Kooli õppekeeled on eesti ja inglise keel.

§ 5.  Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning oma sümboolika.

§ 6.  Kooli ülesanded

 (1) Kool täidab lisaks kutseõppeasutuse seaduse § 3 lõigetes 1 ja 2 loetletule järgmisi ülesandeid:
 1) korraldab tasemeõpet ehituse, logistika, puitmaterjalide töötluse, transporditehnika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, mehaanika ja metallitöötluse, toiduainetöötluse, transpordivahendite juhtimise ning turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühmades;
 2) korraldab täiendusõpet õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad.

 (2) Õppekasvatustöö toetamiseks ning vara otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks on koolil õigus
 1) osutada majutus-, toitlustus-, paljundus-, konverentsi-, kommunaal-, ehitus- ja transporditeenust ning autode hooldus- ja remonditeenust;
 2) müüa praktilise töö käigus toodetud pagari- ja kondiitritooteid ning puidu- ja metallitooteid.

2. peatükk Kooli juhtimine 

§ 7.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor.

 (2) Direktor:
 1) vastutab oma pädevuse piires kooli üldseisundi, õppekasvatustöö, arendustegevuse ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 2) teostab oma pädevuse piires koolis kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu;
 3) esindab kooli talle antud volituste ulatuses;
 4) sõlmib kooli töötajatega töölepingud, muudab neid ja ütleb need üles;
 5) kinnitab kooli töötajate koosseisu;
 6) hindab õppekasvatusala töötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
 7) moodustab nõukogu ning juhib selle tööd;
 8) kinnitab kooli õppekavad ja teised õigusaktidega ettenähtud dokumendid ja aruanded, mille kinnitamine ei ole nõukogu pädevuses;
 9) korraldab kooli arengukava koostamise ja uuendamise ning selle avalikustamise kooli veebilehel;
 10) kinnitab kooli eelarve, eelarve täitmise aruande ja hankeplaani;
 11) käsutab kooli eelarvevahendeid talle antud volituste ulatuses;
 12) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
 13) otsustab õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras riigihangete läbiviimise kooli ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks;
 14) kehtestab käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tasuliste teenuste ja kaupade hinnad;
 15) kinnitab kooli majandusaasta aruande;
 16) annab aru kooli nõunike kogule ja kooli pidajale;
 17) loob võimalused õpilaste ja töötajate kaitseks, korraldab selle ning kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
 18) korraldab õpilasesinduse esimese koosseisu valimise;
 19) moodustab vajaduse korral komisjone ja töörühmi;
 20) lahendab muid küsimusi, mille lahendamine ei ole õigusaktidega antud teiste juhtorganite pädevusse.

 (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

§ 8.  Nõukogu

 (1) Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

 (2) Nõukogu:
 1) arutab kooli õppekasvatustöö ning majandustegevuse korraldamisega seotud küsimusi;
 2) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
 3) kooskõlastab kooli arengukava eelnõu ja esitab selle kooli pidajale kinnitamiseks;
 4) kooskõlastab kooli majandusaasta aruande;
 5) kinnitab kooli õppekorralduseeskirja;
 6) kinnitab kooli õppeaasta tööplaani, sealhulgas õppekasvatusala töötajate koolitusplaani;
 7) kehtestab tasemeõppe õppekulu hüvitamise tingimused, korra ja määra;
 8) kehtestab õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja korra, sealhulgas õppetoetuse maksmise lõpetamise või peatamise aluseks olevate oluliste rikkumiste loetelu;
 9) kehtestab põhitoetuse fondi jagamise tingimused ja korra õppevaldkonnas õppekavade vahel;
 10) kehtestab eritoetuse fondi kasutamise korra;
 11) kooskõlastab kooli eelarve, eelarve täitmise aruande ja hankeplaani;
 12) kinnitab kooli sisehindamisaruande;
 13) kooskõlastab kooli õppekavad;
 14) otsustab õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras kooli kasutusse antud riigivaraga seotud küsimusi;
 15) kinnitab kooli õpilaskonna põhikirja;
 16) moodustab vajaduse korral komisjone ja töörühmi;
 17) lahendab teisi küsimusi, mis õigusaktide ja kooli põhimääruse alusel kuuluvad tema pädevusse.

 (3) Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid.

§ 9.  Nõukogu moodustamise kord

 (1) Nõukogu moodustab direktor, kinnitades nõukogu koosseisu nimeliselt oma käskkirjaga. Nõukogu moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse tähtajatult.

 (2) Nõukogusse kuuluvad:
 1) direktor;
 2) direktori asetäitjad;
 3) kooli struktuuriüksuste juhid;
 4) õppevaldkondade eest vastutavad töötajad;
 5) õpilaskonna esindaja;
 6) töötajate usaldusisik, selle puudumisel töötajate valitud esindaja.

§ 10.  Nõukogu töökord

 (1) Nõukogu töövorm on koosolek, mis protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (2) Nõukogu kutsub kokku ja nõukogu tööd juhib kooli direktor või tema äraolekul teda asendav isik.

 (3) Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Nõukogu koosolekut ei pea kokku kutsuma juulikuus. Nõukogu koosoleku aeg ja päevakord teatatakse nõukogu liikmetele e-posti teel vähemalt 7 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

 (4) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

 (5) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalejatest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (6) Nõukogu otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui nõukogu liikmed hääletavad kirjalikult, esitades oma digitaalselt allkirjastatud seisukoha e-postiga määratud tähtajaks. Nõukogu liikmed, kes ei esita määratud tähtajaks seisukohta, loetakse otsuse vastu hääletanuks. Otsus võetakse vastu kui selle poolt hääletab 2/3 nõukogu liikmetest.

 (7) Nõukogu töö paremaks planeerimiseks kinnitab nõukogu korraliste koosolekute ajakava kuueks kuuks.

§ 11.  Nõunike kogu

 (1) Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

 (2) Nõunike kogu tegutseb kutseõppeasutuse seaduse § 18 alusel.

3. peatükk Kooli struktuur 

§ 12.  Kooli struktuuri

 (1) Kooli struktuuriüksused on:
 1) õppeosakond;
 2) arendus- ja täiendusõppeosakond;
 3) haldusosakond;
 4) üldosakond.

 (2) Struktuuriüksustel võivad olla allüksused.

§ 13.  Struktuuriüksuste ülesanded

 (1) Õppeosakond kuulub õppedirektori haldusalasse ja selle üksuse ülesanded on:
 1) planeerida ja tagada õppekasvatustöö, sealhulgas praktiline töö ja praktika eesmärgipärane toimumine ning analüüsida ja hinnata selle tulemuslikkust;
 2) kasutada koolile eraldatud vahendeid sihipäraselt ja otstarbekalt, et tagada kvaliteetne koolitus;
 3) teha õpetatavates valdkondades pedagoogilist, metoodilist ja haridustehnoloogilist arendustööd, sealhulgas koostada ja arendada õppekavasid ning metoodilisi materjale;
 4) korraldada õpilastele õppetoetuste maksmine ning nende sõidukulude hüvitamine;
 5) korraldada õpilastele koolilõuna kulude katmiseks mõeldud toetuse kasutamine õigusaktides ettenähtud tingimustel ja mahus;
 6) korraldada uute õpilaste kooli vastuvõtmine;
 7) tagada õppe kättesaadavus, luues paindlikud võimalused erinevatele sihtrühmadele, sealhulgas arvestades õpilaste varasemaid õpinguid ja töökogemust;
 8) tagada õpilastele tugiteenuste, sealhulgas karjääriteenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavus;
 9) koguda, analüüsida ja säilitada teavet lõpetanute rakendumise kohta;
 10) kaasata õpetajatena kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjaid, võimaldada personalile erialast ja pedagoogilist täiendusõpet ning tuge haridustehnoloogilises arendustöös;
 11) kujundada õhkkond ja tingimused, mis soodustavad õpilaste isiksuse ja erialast arengut;
 12) täiendada ja arendada õppebaasi, sealhulgas kooli raamatukogu õppekavadest tulenevate eesmärkide täitmiseks;
 13) korraldada õpilaste vaba aja veetmist, spordi- ja muid kooliüritusi ning pakkuda vajadusel tuge õpilasesinduse tegevusele;
 14) teha koolitusvajaduse väljaselgitamiseks ja õppe, sealhulgas praktika, kvaliteedi parandamiseks ning muudel asjakohastel eesmärkidel riigisisest ja rahvusvahelist koostööd teiste õppeasutuste, erialaga seotud töötajate, tööandjate, ettevõtlus- ja kutseühenduste ning ettevõtete ja asutustega, kohaliku omavalitsuse üksuste ja teiste partneritega;
 15) tagada koostöös teiste struktuuriüksustega õppijate koolis viibimise ajal nende vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse.

 (2) Arendus- ja täiendusõppeosakond kuulub direktori haldusalasse ja selle üksuse ülesanded on:
 1) koostada kooli arengukava ja viia see ellu koostöös teiste osakondadega;
 2) hoida ja arendada avalikke ja välissuhteid kutseõppe tõhustamiseks;
 3) koostada, käivitada, hallata ja koordineerida projekte ning teha koostööd teiste õppeasutuste, ettevõtete ja muude organisatsioonidega projektide eesmärkide täitmiseks;
 4) arendada ja hallata kooli IT-lahendusi ja veebilehte;
 5) teavitada üldsust õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavatel kutse- ja erialadel;
 6) välja töötada ja rakendada kooli kvaliteedijuhtimise süsteem;
 7) korraldada kutse-, eri- ja ametialast täiendusõpet;
 8) tagada täiendusõppe õppekavade koostamine ja arendamine ning selle kontrollimine ja aruandluse esitamine;
 9) tagada tööturu vajadustest lähtuva täiendusõppe arengukava koostamine ja koolituse planeerimine.

 (3) Haldusosakond kuulub haldusdirektori haldusalasse ja selle üksuse ülesanded on:
 1) tagada kooli taristu nõuetekohane toimimine ja vastavus tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
 2) tagada kooli kasutuses oleva riigivara säilimine, inventeerimine, kindlustamine ja korrashoid;
 3) tagada õppeprotsessi materiaal-tehniline varustamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tugi;
 4) korraldada õpilaste tervishoiuteenuse kättesaadavus ning majutamine ja toitlustamine;
 5) osutada paljundus-, konverentsi-, majutus-, toitlustus-, ehitus- ja transporditeenust ning autode hooldus- ja remonditööde teenust;
 6) müüa õpilaste praktilise töö käigus valmistatud tooteid ning tagada kommunaalteenuste müügi korraldus.

 (4) Üldosakond kuulub direktori haldusalasse ja selle üksuse ülesanded on:
 1) tagada kooli eelarve koostamine ja pidada arvestust selle täitmise üle;
 2) planeerida ja juhtida majandustegevusest, sihtrahastamisest ja muudest allikatest tulevaid rahavoogusid, sealhulgas kontrollida võlgnevusi;
 3) tagada käesolevas põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest ja kaupade müügist saadava tulu ning teenuste osutamise ja kaupadega seotud kulude arvestus;
 4) korraldada ja tagada kooli raamatupidamine, finantstegevus ja nendega seotud aruandlus vastavalt õigusaktidele ning tähtaegadele;
 5) tagada kooli dokumendihalduse, asjaajamise ja personalitöö korraldamine;
 6) tagada õpilaste ja pedagoogide arvestuse pidamine Eesti Hariduse Infosüsteemis ning dokumentide ja käskkirjade väljastamine;
 7) tagada kooli lõpudokumentide väljastamine ning sellekohane arvestus;
 8) korraldada arhiivitöö.

4. peatükk Õpilaskond ja õpilasesindus 

§ 14.  Õpilaskonna põhikiri

 (1) Kooli õpilaskonna moodustavad kutseõppe tasemeõppe õpilased.

 (2) Õpilaskonnal on oma põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

 (3) Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega oma üldkoosolekul.

 (4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 õpilaskonnast.

 (5) Õpilaskonna põhikirja kinnitab kooli nõukogu.

§ 15.  Õpilasesindus

 (1) Õpilasesindus valitakse õpilaskonna põhikirjas sätestatud korras.

 (2) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil või muul õpilaskonnale kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.

5. peatükk Kooli rahastamine, vara, aruandlus ja asjaajamine 

§ 16.  Kooli rahastamine

 (1) Koolil on oma eelarve, kus kajastuvad kõik kooli tulud, kulud ja finantseerimistehingud.

 (2) Kooli võib rahastada riigieelarvest, majandustegevusest laekuvatest tuludest, sealhulgas tasulistest teenustest ja kaupade müügist, valla- või linnaeelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest ja annetustest ning muudest vahenditest.

 (3) Koolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras ainult õpilaselt, kes ei õpi riikliku koolitustellimuse alusel rahastatud koolituskohal. Õppekulu hüvitamise ülemmäär on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskoha maksumus asjaomases õppekavarühmas või asjaomasel õppekaval samal kalendriaastal.

 (4) Koolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist täiendusõppes õppijatelt, kes ei õpi riikliku koolitustellimuse alusel rahastatud koolituskohal. Riikliku koolitustellimuse alusel rahastatud koolituskohal õppijalt võib õppekulu hüvitamist nõuda riikliku koolitustellimuse käskkirjas kehtestatud tingimustel.

§ 17.  Kooli vara

  Koolil on õppekasvatustöö korraldamiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ning muud õppekasvatustööks ja selle toetamiseks vajalikud materiaalsed väärtused.

§ 18.  Aruandlus

  Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 19.  Asjaajamine

  Kool korraldab oma asjaajamist lähtuvalt õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja vastavalt kooli asjaajamise korrale.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler