Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 2

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 01.07.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” §-s 11 tehakse järgmised muudatused:

1) lõiked 2 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlusi hinnatakse vähemalt üks kord aastas.

(21) Kiireloomuliste taotluste rahastamisel ei arvestata käesoleva määruse §-des 2–8 ning § 10 lõigetes 2–4 ja 7 sätestatud piirangutega ning neid taotlusi hinnatakse aasta ringi.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kiireloomuline on käesoleva määruse tähenduses selline taotlus, mille kiire rahuldamine on hädavajalik keskkonnakahju vältimiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks või inimese tervise kahjustamise vältimiseks või mille rahuldamata jätmine kiireloomulisena toob kaasa olulise programmi eesmärke täitva projekti ärajäämise.”.

Marko Pomerants
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json