Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 123 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 27

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 123 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 07.07.2016 nr 76

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 123 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120)3, siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), nõrglubja-allikate (7220*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
2) kaitsealuse liigi püsiksannika (Swertia perennis) ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuste liikide soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõiget 7 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) loodusliku veerežiimi taastamine kuivendusest kahjustatud sooaladel;
7) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile.”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) anda ehitusluba;
7) jahiulukeid lisasööta.”;

7) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) esimene ja teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).

2 Kaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 385 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 297 hõlmab kaitseala Paraspõllu loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.”;

10) neljandast normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „seisuga juuni 2004. a”.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

  Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 19. veebruari 2015. a käskkirjaga nr 178 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 5.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json