Teksti suurus:

Ikepera liigikaitseala ja Kalbuse liigikaitseala kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 28

Ikepera liigikaitseala ja Kalbuse liigikaitseala kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 07.07.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide loodusväärtuse puudumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Viljandi maakonnas asuvad kaitsealad:
  1) Ikepera liigikaitseala (KLO1000060);
  2) Kalbuse liigikaitseala (KLO1000046).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitsealade kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas” lisa 4 „Riikliku looduskaitse all olevate objektide nimekiri” punktid 8 ja 10.

§ 3.  Otsuse kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused kaitsealade kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 4. detsembri 2009. a käskkirjaga nr 2506 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json