Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2019, 1

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „toitlustamise õppekavarühma” sõnadega „ning reisimise-, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühma”;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „järgmiste” sõnadega „majutuse ja toitlustuse”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühma maaturismi eriala (inglise keeles rural tourism), EKRi tase 4, õppemaht 180 EKAP, kutsekeskharidusõppele.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Maaturismi eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 5.”;

5) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „suurköökides või restoranides ja teistes”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) valmistab ja serveerib toitu juhendi järgi, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning arvestab klientide vajadusi ja soove, lähtudes toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töö eripärast;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt ja töötab tulemuslikult, ressursi- ning keskkonnasäästlikult, lähtudes kokatöö eetikast;
3) järgib töö-, tule-, keskkonnaohutuse- ja hügieeninõudeid;
4) õpib ja töötab iseseisvalt ning osaleb meeskonnatöös, analüüsides, hinnates ja parendades enda ning meeskonna tööd;
5) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
6) väärtustab kultuuride mitmekesisust ja on kultuuriliselt salliv;
7) mõistab loetud tekste, väljendab ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti keeles ja inglise ning veel ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, suheldes võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
8) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja ohte ning töötleb tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase, otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
12) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi;
13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.”;

7) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) toitlustamise valdkonna ja õpingute alused 2 EKAP;
2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
3) toitlustamine 14 EKAP;
4) menüü planeerimine 6 EKAP;
5) praktiline töö suurköögis 11 EKAP;
6) menüü koostamine ja kalkulatsioon 8 EKAP;
7) toiduvalmistamine 14 EKAP;
8) praktiline töö restoranis 13 EKAP;
9) praktika 36 EKAP.”;

8) paragrahvi 6 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse, mis võimaldavad töötada majutusteenindajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes, luua terviklikke külastuselamusi ning loovad eelduse elukestvaks õppeks.

(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) mõistab turismimajanduse ja -ettevõtluse toimimist ning enda võimalusi planeerida karjääri turismiettevõtluses, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi tööturul toimetamiseks;
2) teenindab majutusettevõtte külastajaid kogu külastuse vältel, lähtuvalt külastaja vajadustest, soovidest ja ootustest ning ettevõtluse eripärast;
3) tutvustab külastajatele piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid ja müüb majutusettevõtte tooteid ja teenuseid lähtuvalt külastaja vajadustest ja ettevõtluse eripärast;
4) töötab meeskonnaliikmena toitlustuse, sündmuste ja vaba aja tegevuste läbiviimisel, tegutsedes iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast, kasutades sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid, vastutades tööülesannete täitmise eest ning arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
5) mõistab loetud tekste, väljendab ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti keeles ja inglise ning veel ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, suheldes võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
6) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja ohte ning töötleb tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase, otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
7) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
8) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
9) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
10) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks;
11) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.”;

11) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Õppekava õppemaht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

(1) Majutusteeninduse eriala õppekava õppemaht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
1) üldõpingud 30 EKAP;
2) põhiõpingud 120 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 30 EKAP;
3) valikõpingud 30 EKAP.

(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) turismimajanduse alused 15 EKAP;
2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
3) teenindamine ja müük turismiettevõttes 10 EKAP;
4) sündmuste teenindamine 8 EKAP;
5) vaba aja tegevuste läbiviimine 12 EKAP;
6) toitlustusteenindus 15 EKAP;
7) teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid 9 EKAP;
8) majutusteenindus 15 EKAP;
9) praktika 30 EKAP sh teeninduspraktika 21 EKAP, majutusteeninduse praktika 9 EKAP.”;

12) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Hotelliteenindaja, tase 4” sõnadega „Turismiettevõtte teenindaja, tase 4, majutusteenindus”;

13) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
Maaturismi eriala üldosa

§ 151. Maaturismi eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

(1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse, mis võimaldavad töötada turismiettevõtte teenindajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes, luua külastajatele väärtusi ja terviklikke külastuselamusi ning loovad eelduse elukestvaks õppeks.

(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) mõistab turismimajanduse ja turismiettevõtluse toimimist ning enda võimalusi planeerida karjääri turismiettevõtluses, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi tööturul tegutsemiseks;
2) teenindab turismiettevõtte külastajaid kogu külastuse vältel, lähtuvalt külastaja vajadustest, soovidest ja ootustest ning ettevõtluse eripärast;
3) tutvustab külastajatele piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid ja müüb turismiettevõtte tooteid/teenuseid lähtuvalt külastaja vajadustest ja ettevõtluse eripärast;
4) töötab meeskonnaliikmena toitlustuse, sündmuste ja vaba aja tegevuste läbiviimisel, tegutsedes iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast, kasutades sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid, vastutades tööülesannete täitmise eest ning arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
5) mõistab loetud tekste, väljendab ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti keeles ja inglise ning veel ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, suheldes võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
6) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja ohte ning töötleb tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase, otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
7) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
8) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
9) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
10) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks;
11) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.

§ 152. Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

(1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

(2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud maaturismi eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 153. Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

(1) Maaturismi õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
1) üldõpingud 30 EKAP;
2) põhiõpingud 120 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 30 EKAP;
3) valikõpingud 30 EKAP.

(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) turismimajanduse alused 15 EKAP;
2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
3) teenindamine ja müük turismiettevõttes 10 EKAP;
4) sündmuste teenindamine 8 EKAP;
5) vaba aja tegevuste läbiviimine 12 EKAP;
6) toitlustusteenindus 15 EKAP;
7) teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid 9 EKAP;
8) maaturismiteenindus 15 EKAP;
9) praktika 30 EKAP, sealhulgas teeninduspraktika 21 EKAP ja maaturismi praktika 9 EKAP.

§ 154. Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Turismiettevõtte teenindaja, tase 4 maaturismi teenindus” vastavad kompetentsid.”;

15) määruse lisa 2 „Koka eriala põhiõpingute moodulid” asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

16) määruse lisa 4 „Majutusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid” asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

17) määrust täiendatakse lisaga 5 „Maaturismi eriala põhiõpingute moodulid” vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

§ 2.  Rakendussäte

Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Mailis Reps
Minister

Indrek Reimand
Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika) kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Koka eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 2 Majutusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 3 Maaturismi eriala põhiõpingute moodulid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json