Teksti suurus:

Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2019, 2

Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 19.06.2014 nr 38
RT I, 03.07.2014, 5
jõustumine 06.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2017RT I, 02.03.2017, 105.03.2017
12.10.2018RT I, 25.10.2018, 128.10.2018
27.06.2019RT I, 09.07.2019, 112.07.2019

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks majutamise ja toitlustamise õppekavarühma ning reisimise-, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühma kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekavade eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende mahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused ja õppe käigus omandatavad osakutsed.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu järgmiste majutuse ja toitlustuse erialade kutsekeskharidusõppele:
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]
  1) kokk (inglise keeles Cook) EKRi tase 4, õppemaht 180 EKAP;
  2) toitlustusteenindus (inglise keeles Catering service operations) EKRi tase 4; õppemaht 180 EKAP;
  3) majutusteenindus (inglise keeles Hospitality service) EKRi tase 4; õppemaht 180 EKAP.

  (3) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühma maaturismi eriala (inglise keeles rural tourism), EKRi tase 4, õppemaht 180 EKAP, kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulite kirjeldused.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb eriala põhiõpingute moodulitesse lõimitud ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Koka eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.

  (5) Toitlustusteeninduse eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 3.

  (6) Majutusteeninduse eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 4.

  (7) Maaturismi eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 5.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala põhiõpingute ja üldõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk Koka eriala üldosa 

§ 4.   Koka eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks koka erialal avatud tööturul erinevates toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) valmistab ja serveerib toitu juhendi järgi, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning arvestab klientide vajadusi ja soove, lähtudes toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töö eripärast;
  2) korraldab enda tööd ratsionaalselt ja töötab tulemuslikult, ressursi- ning keskkonnasäästlikult, lähtudes kokatöö eetikast;
  3) järgib töö-, tule-, keskkonnaohutuse- ja hügieeninõudeid;
  4) õpib ja töötab iseseisvalt ning osaleb meeskonnatöös, analüüsides, hinnates ja parendades enda ning meeskonna tööd;
  5) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
  6) väärtustab kultuuride mitmekesisust ja on kultuuriliselt salliv;
  7) mõistab loetud tekste, väljendab ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti keeles ja inglise ning veel ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, suheldes võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  8) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja ohte ning töötleb tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase, otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
  9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  12) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 5.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 6.   Õppekava maht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Koka õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgnevalt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 110 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpingud 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
  3) valikõpingud 40 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 20 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) toitlustamise valdkonna ja õpingute alused 2 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) toitlustamine 14 EKAP;
  4) menüü planeerimine 6 EKAP;
  5) praktiline töö suurköögis 11 EKAP;
  6) menüü koostamine ja kalkulatsioon 8 EKAP;
  7) toiduvalmistamine 14 EKAP;
  8) praktiline töö restoranis 13 EKAP;
  9) praktika 36 EKAP.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  (1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kokk, tase 4” vastavad kompetentsid.

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

3. peatükk Toitlustusteeninduse eriala üldosa 

§ 8.   Toitlustusteenindaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks ettevõtliku ja teenindusteadliku teenindajana ning toidutoodete valmistajana avatud tööturul erinevates toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) pakub toitlustusteenuseid lähtudes kliendikeskse teeninduse põhimõtetest ning toitlustusettevõtte äriideest ja õigusaktidest;
  2) väärtustab erinevate toidu- ja teeninduskultuuride mitmekesisust ning väljendab seda oma tööalase käitumisega;
  3) korraldab enda tööd ratsionaalselt, ohutult, ressursisäästlikult ning tulemuslikult;
  4) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd toitlustusteeninduse ettevõttes;
  5) planeerib enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtudes majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
  6) kasutab töötamisel arvutit;
  7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  8) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  12) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 9.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud toitlustusteeindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 10.   Õppekava õppemaht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Toitlustusteeninduse õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 121 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
  3) valikõpingud 27 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 13 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) majutuse ja toitlustusvaldkonna alused 2 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) toitlustuse alused 8 EKAP;
  4) toitlustusteeninduse alused 18 EKAP;
  5) toiduvalmistamise alused 12 EKAP;
  6) joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid 3 EKAP;
  7) restoraniteenindus 26 EKAP;
  8) catering ja peoteenindus 5 EKAP;
  9) joogiõpetus II ehk alkohoolsed joogid 5 EKAP;
  10) praktika 36 EKAP, sealhulgas toitlustusteeninduse praktika 12 EKAP, abikelneri praktika 12 EKAP ja restoraniteeninduse praktika 12 EKAP;
  11) lõpphindamine 2 EKAP.

  (3) Toitlustusteeninduse erialal on võimalik spetsialiseeruda baaritööle, vastuvõttude korraldamisele ja veiniõpetusele.
  1) baaritöö 13 EKAP;
  2) vastuvõttude korraldamine 13 EKAP;
  3) veiniõpetus 13 EKAP.

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  (1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kelner, tase 4” vastavad kompetentsid.

  (2) Käesoleva määruse § 10 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 nimetatud põhiõpingute moodulite ning punktis 10 nimetatud abikelneri praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Abikelner, tase 3” vastavad kompetentsid.

4. peatükk Majutusteeninduse eriala üldosa 

§ 12.   Majutusteeninduse eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse, mis võimaldavad töötada majutusteenindajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes, luua terviklikke külastuselamusi ning loovad eelduse elukestvaks õppeks.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) mõistab turismimajanduse ja -ettevõtluse toimimist ning enda võimalusi planeerida karjääri turismiettevõtluses, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi tööturul toimetamiseks;
  2) teenindab majutusettevõtte külastajaid kogu külastuse vältel, lähtuvalt külastaja vajadustest, soovidest ja ootustest ning ettevõtluse eripärast;
  3) tutvustab külastajatele piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid ja müüb majutusettevõtte tooteid ja teenuseid lähtuvalt külastaja vajadustest ja ettevõtluse eripärast;
  4) töötab meeskonnaliikmena toitlustuse, sündmuste ja vaba aja tegevuste läbiviimisel, tegutsedes iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast, kasutades sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid, vastutades tööülesannete täitmise eest ning arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
  5) mõistab loetud tekste, väljendab ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti keeles ja inglise ning veel ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, suheldes võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  6) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja ohte ning töötleb tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase, otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
  7) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  8) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  9) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  10) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks;
  11) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 13.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud majutusteeninduse erila õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 14.   Õppekava õppemaht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Majutusteeninduse eriala õppekava õppemaht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 120 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 30 EKAP;
  3) valikõpingud 30 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) turismimajanduse alused 15 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) teenindamine ja müük turismiettevõttes 10 EKAP;
  4) sündmuste teenindamine 8 EKAP;
  5) vaba aja tegevuste läbiviimine 12 EKAP;
  6) toitlustusteenindus 15 EKAP;
  7) teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid 9 EKAP;
  8) majutusteenindus 15 EKAP;
  9) praktika 30 EKAP sh teeninduspraktika 21 EKAP, majutusteeninduse praktika 9 EKAP.”;
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 15.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  (1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Turismiettevõtte teenindaja, tase 4, majutusteenindus” vastavad kompetentsid.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

41. peatükk Maaturismi eriala üldosa 
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 151.   Maaturismi eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse, mis võimaldavad töötada turismiettevõtte teenindajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes, luua külastajatele väärtusi ja terviklikke külastuselamusi ning loovad eelduse elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) mõistab turismimajanduse ja turismiettevõtluse toimimist ning enda võimalusi planeerida karjääri turismiettevõtluses, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi tööturul tegutsemiseks;
  2) teenindab turismiettevõtte külastajaid kogu külastuse vältel, lähtuvalt külastaja vajadustest, soovidest ja ootustest ning ettevõtluse eripärast;
  3) tutvustab külastajatele piirkonda ja seal pakutavaid turismiobjekte ja -teenuseid ja müüb turismiettevõtte tooteid/teenuseid lähtuvalt külastaja vajadustest ja ettevõtluse eripärast;
  4) töötab meeskonnaliikmena toitlustuse, sündmuste ja vaba aja tegevuste läbiviimisel, tegutsedes iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast, kasutades sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid, vastutades tööülesannete täitmise eest ning arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
  5) mõistab loetud tekste, väljendab ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti keeles ja inglise ning veel ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, suheldes võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  6) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja ohte ning töötleb tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase, otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
  7) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  8) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  9) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  10) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks;
  11) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 152.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud maaturismi eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 153.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Maaturismi õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 120 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 30 EKAP;
  3) valikõpingud 30 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) turismimajanduse alused 15 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) teenindamine ja müük turismiettevõttes 10 EKAP;
  4) sündmuste teenindamine 8 EKAP;
  5) vaba aja tegevuste läbiviimine 12 EKAP;
  6) toitlustusteenindus 15 EKAP;
  7) teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid 9 EKAP;
  8) maaturismiteenindus 15 EKAP;
  9) praktika 30 EKAP, sealhulgas teeninduspraktika 21 EKAP ja maaturismi praktika 9 EKAP.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

§ 154.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Turismiettevõtte teenindaja, tase 4 maaturismi teenindus” vastavad kompetentsid.
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 25.10.2018, 1 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Koka eriala põhiõpingute moodulid
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

Lisa 3 Toitlustusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 4 Majutusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

Lisa 5 Maaturismi eriala põhiõpingute moodulid
[RT I, 09.07.2019, 1 - jõust. 12.07.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json